x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso/Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuntien tehtäväkentän oikeudellisia kysymyksiä kunnallisen palvelu- ja viranomaistoiminnan, sopimustoiminnan ja julkisen vallan käytön näkökulmista
- hallitsee oikeudellista substanssiosaamista keskeiseltä kunnallisen tehtäväkentän osa-alueelta (julkiset hankinnat/kuntien sopimustoiminta).
- ymmärtää kunnallisen itsehallinnon ja lakien velvoitteiden välisiä yhteyksiä

Yleiskuvaus

Opintojaksolla keskitytään julkisten hankintojen yleiseen (kilpailutus, kunnallinen sopimustoiminta, hallinto- ja palvelusopimukset) ja erityiseen (erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen julkisena hankintana) oikeudelliseen tematiikkaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opiskelijan ilmoittautumiseksi Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta -kurssille riittää, edeltävien opintovaatimusten täyttyessä, kirjautuminen kurssin Moodle-alustalle. Kurssiavain annetaan myöhemmin.

Opettajat

julkisoikeuden yliopistonlehtori Mikko Knuutinen, Vastaava opettaja

Opetus

27.3.2015 – 17.4.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Pe 27.3.2015 - 17.4.2015 viikoittain klo 9-14, Päätalo C8
Kirjatentti 2 tuntia
kirjatentti
Pe 24.4.2015 klo 9.00-11.00, D 11

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Hyvönen, Olli - Kess, Kaija - Piisi, Tero -
Tuomela, Heikki - Uotila, Jaakko: Julkiset hankinnat hankintayksiköissä
TAI Pekkala – Pohjonen: Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot 2014 TAI Oksanen: Kuntien yleiset hankintaohjeet (Kuntaliitto 2010) ja Taitava Kuntarakennuttaja (RIL 2014). Lisäksi Halonen: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 TAI Oksanen – Laine- Kaskiaro: Urakkasopimukset (Lakimiesliitto 2010).

Säädökset: L julkisista hankinnoista 348/2007, Erityisalojen hankintalaki 349/2007, Kilpailulaki 948/2011, luvut 1-3, Markkinaoikeuslaki 1527/2001, Hallintolaki 434/2003, L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929, Maakaari 540/1995, 1 ja 2luvut, Osakeyhtiölaki 624/2006, luvut 1,2,5 ja 6, Vahingonkorvauslaki 412/1974 sekä laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1991) pääpiirteissään. Säädöluetteloa voidaan täydentää luennoilla.

Lisätiedot

Jakso käy suoritukseksi myös kohtaan Hallinto-oikeuden teemajakso (HALJUA32). Ensimmäinen tenttitilaisuus ma 24.4.2015 klo 10-13. Uusintatentit myöhemmin ilmoitettavina JKK:n yleisinä tenttipäivinä.