x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso/Kaavoitus-ja rakentamisoikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuntien tehtäväkentän oikeudellisia kysymyksiä kunnallisen palvelu- ja viranomaistoiminnan, sopimustoiminnan ja julkisen vallan käytön näkökulmista
- hallitsee oikeudellista substanssiosaamista keskeiseltä kunnallisen tehtäväkentän osa-alueelta (kaavoitus- ja rakentaminen)
- ymmärtää kunnallisen itsehallinnon ja säädösten velvoitteiden välisiä yhteyksiä

Yleiskuvaus

Opintojakson keskeiset sisältöalueet:

1 Maankäyttö- ja rakentamisoikeus osana ympäristöoikeutta

2 Maankäytön ja rakentamisen viranomaisorganisaatio

3 Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen oikeudellinen ohjaaminen

4 Kaavajärjestelmä

5 Kiinteistönmuodostamisoikeus

6 Liikenneväylät ja julkisen vallan käyttö

7 Rakennusten suojelu

8 Muinaismuistot

Opettajat

Knuutinen Mikko, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Jääskeläinen - Syrjänen: Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen (3. tai 4. uud. p., Rakennustieto 2010) TAI

Hallberg (et al.): Maankäyttö- ja rakennuslaki (2. uud. p., Talentum 2006) TAI

Ekroos - Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki (2. uud. p., Edita 2005) 

JA

Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto: Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013. SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 | 2014, Helsinki 2014 (Julkaisu on saatavana sähköisessä muodossa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42827/SY_1_2014.pdf?sequence=2).

Säädökset:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 (pääpiirteittäin), Etuostolaki 608/1977, Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920, Maantielaki 503/2005, Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978, Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 ja Muinaismuistolaki 295/1963.

Lisätiedot

Syksyllä 2014 kunnallisoikeuden teemajaksossa Kaavoitus- ja rakentamisoikeus (5 op) EI järjestetä opetusta. Opintojakso on mahdollista suorittaa syksyllä 2014 edellä mainittuun kirjallisuuteen ja säädöksiin perustuvana tenttinä. Opintojaksoa voidaan suorittaa syyslukukaudella 2014 seuraavina JKK:n yleisinä tenttipäivinä: ti 23.9., ma 3.11. ja ti 16.12.2014.

Opintojakso käy suoritukseksi myös kohtaan Hallinto-oikeuden teemajakso (HALJUA32).