x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa oikeustieteellisen tutkimuksen erilaisia metodologisia vaihtoehtoja ja ymmärtää niiden vaikutuksia tutkimuksen kysymyksenasetteluille ja odotettavissa oleville tuloksille. Opiskelijalla on valmiudet tehdä pro gradu -tutkielmassaan perusteltuja metodologisia valintoja, arvioida aiemmassa tutkimuksessa tehtyjä metodologisia lähtökohtia reflektiivisesti sekä soveltaa oikeustieteellisen tutkimuksen erilaisia metodeja johdonmukaisesti omassa tutkimuksessaan.

Yleiskuvaus

Kurssi perehdytään oikeustieteelliseen tutkimukseen ja siinä käytettyihin erilaisiin lähestymistapoihin ja niiden vaikutuksiin. Lainopillista tutkimusta lähdestytään yhtenä mahdollisena metodisena vaihtoehtona muiden joukossa. Oikeustiedettä tarkastellaan toisinsanoen monimetodisena tieteenalana.

Erilaisten metodien luonnetta selvitetään opiskelijalähtöisesti kirjallisuuspohjaisin harjoituksin ja "hands-on" -tyyppisesti. Samalla kannustetaan arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta pro gradu -tutkielman tekemisessä. Pääpaino opetuksessa on ennakkoharjoituksiin pohjautuvissa luennoissa ja niillä käytävissä keskusteluissa sekä erilaisten oikeustieteellisten artikkelien analysointiin keskittyvässä seminaarissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Apulaisprofessori Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
juha.lavapuro[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2014 – 24.10.2014
Luento-opetus 12 tuntia
HALJUS21
Ti 9.9.2014 - 23.9.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A2B
To 11.9.2014 - 25.9.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset 3 tuntia
HALJUS21
Ma 6.10.2014 klo 10-13, A2020
Ma 6.10.2014 klo 13-16, A2020
Ti 7.10.2014 klo 10-13, A2020
Ti 7.10.2014 klo 13-16, A2020
Ke 8.10.2014 klo 9-12, A2020
Ke 8.10.2014 klo 14-17, Varalla
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kotitentti. Tenttimateriaalina on kurssin oppimateriaali. Tenttikysymykset julkaistaan etukäteen ilmoitettavana aikana Moodlessa, jonka jälkeen opiskelijalla on 48 tuntia aikaa palauttaa vastaukset Moodleen.

Osallistumisaktiivisuus voidaan ottaa huomioon arvosanaa korottavana perusteena.

Oppimateriaalit

Ari Hirvonen:  ”Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan”. Saatavilla elektronisena osoitteesta http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/yleinen_oikeustiede/hirvonen_mitka_metodit.pdf

Artikkeleja Moodlessa.

Lisätiedot

Jokaisen kurssia suorittavan tulee osallistua yhteen pienryhmissä toteutettavaan seminaariharjoitukseen, johon tulee valmistautua etukäteen. Seminaariharjoituksessa arvioidaan etukäteen jaetun materiaalin pohjalta yhdessä erilaisten oikeudellisten tekstien metodologisia valintoja ja niiden seurauksia.

Opiskelijat jaetaan toivomusten mukaisiin ryhmiin  1. luentokerralla.