x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.4/JATKOK. Rakkaudella? Kritiikki, luenta ja tunteet metodologisina kysymyksinä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tunteiden osuuden tieteen tekemisen prosesseissa sekä tunteiden ja vallan kytkökset, ja tuntee erilaisia tapoja tarkastella tunteita tutkimuksen tekemisen osana. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan hyödyntää paitsi omia tunteitaan myös tutkimusaineistoissa esiintyviä tunteita osana tutkimuksen metodologiaa. Opiskelija osaa tietoisesti pohtia ja muokata omaa tapaansa lukea ja kommentoida toisten tekstejä ja ymmärtää, mikä merkitys kommentoinnin ja siteeraamisen tavoilla on tieteellisen prosessin etenemisen kannalta.

Yleiskuvaus

Kurssin kuvaus:

Kurssilla tarkastellaan tunteita tutkimusprosessissa ja tieteen tekemisessä väistämättä esiintyvinä asioina, joiden huomiointi on olennainen osa reflektiivistä ja erojen ja vallan analyysin vakavasti ottavaa tutkimusta. Metodit ymmärretään useimmiten aineiston keräämisen tai analyysin tekniikoiksi. Tällä kurssilla metodologinen pohdinta laajennetaan tutkimusprosessiin kokonaisvaltaisemmin.

Kurssilla kiinnitetään huomiota ensinnäkin tutkijan omiin tutkimusprosessin aikana herääviin tunteisiin ja pohditaan, kuinka tunteet voi ottaa työvälineeksi – osaksi kriittistä analyysiä – riippumatta siitä, mikä tutkimuksen varsinainen aihepiiri on. Toiseksi kurssilla kiinnitetään huomiota tutkimusaineistoissa sekä tutkijan ja tutkittavien vuorovaikutuksessa esiintyviin tunteisiin ja näiden erilaisiin analysoimisen tapoihin. Tähän liittyen kurssilla luetaan erilaisista aihepiireistä tehtyjä empiirisiä analyysejä, joissa tunteet on tematisoitu eri Kolmanneksi kurssilla keskustellaan tutkijan vastuusta ja menetelmistä tieteelliseen keskusteluun osallistujana. tavoin. Näin tunteet huomioiva metodologia liittyy paitsi yksittäisiin tutkimusprosesseihin, myös laajempaan kysymykseen tieteen ”etenemisen” prosesseista. Tähän liittyen kurssilla pohditaan esimerkiksi, millaisia edellytyksiä erilaiset siteeraamisen ja kritiikin tavat luovat tieteellisen keskustelun jatkumiselle ja millaisia yhteisöllisyyksiä (esim. koulukuntia) ja eroja ne muodostavat tieteen sisälle.

Kurssi ammentaa sukupuolentutkimukseen pohjautuvasta, mutta laajasti eri aloja ja aihepiirejä liippaavasta tunteita käsittelevästä kirjallisuudesta, ja on suunnattu monitieteiselle osallistujaryhmälle. Osa teemoista on valinnaisia ja ne päätetään kurssin alussa osallistujien intressien mukaan.

Kurssin alustavat teemat ovat seuraavat:

1. Tunteiden kulttuurinen politiikka
2. Kritiikki ja siteeraaminen tieteellisen keskustelun kuljettajina
3. Korjaava ja paranoidi luenta
4. Teknologia ja tunteet

5, 6. ja 7: Valinnaiset teemat. Käsitellään kolme seuraavista aihepiireistä riippuen kurssille osallistuvien kiinnostuksista:

A) Fantasiat ja toiveet tutkimuskohteen rakentamisessa
B) Haastattelujen tunnemaailmat
C) Lukeminen rakkaussuhteena
D) Hankalat tunteet, valta ja erot tieteellisissä kohtaamisissa
E) Onnellisuutta ja (julmaa) optimismia
F) Tunteet urheilussa
G) Omasta työstä saatu palaute ja tunteet
H) Osallistujien mahdollinen oma ehdotus

Kurssin suorittaminen: Kurssi suoritetaan lukuseminaarina, jossa jokaiselle kerralle luetaan tekstejä ja niistä keskustellaan. Kurssin opettaja johdattelee lyhyillä luennoilla tekstien lukemiseen, ja kurssin osallistujat vuorottelevat pienryhmissä tekstien esittelyssä ja kysymysten ja keskustelun herättämisessä. Alustusten tekemisestä annetaan erillinen ohje.

Kurssi suoritetaan lukemalla tekstit ja osallistumalla aktiivisesti keskusteluun. Tämän lisäksi suoritukseen vaaditaan joko kurssin eri teemoja käsittelevä oppimispäiväkirja tai tiettyä teemaa syventävästi tarkasteleva essee.

Oppimispäiväkirjassa / esseessä ammennetaan kurssin kirjallisuudesta ja mahdollisesti muusta tunteita käsittelevästä kirjallisuudesta, jota pyritään soveltamaan oman tutkimusprosessin pohdintaan ja/tai aineiston analyysiin. Kurssin suorituksena voi olla myös omaan tutkimukseen liittyvä tunteita tavalla tai toisella käsittelevä aineistoluku, metodiluku tai tällaisen luvun osa tai artikkelikäsikirjoitus. Kirjoitelman aihe sovitaan opettajan kanssa erikseen kurssin kuluessa.

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa. Ilmoittautumisaika päättyy 13.12.

Ilmoittaudu lähettämällä kurssin opettajalle sähköpostia: sari.irni@uta.fi; Siltä varalta, että kurssille ilmoittautuu enemmän halukkaita kuin sinne mahtuu, kerro viestissä:

- oletko maisteri- vai jatkotutkinto-opiskelija

- oletko opiskellut sukupuolentutkimusta

- mistä aihepiiristä suunnittelet tai teet pro gradu-tutkielmaa tai väitöskirjaa

- mikä sai sinut kiinnostumaan tästä kurssista

Sukupuolentutkimusta opiskelevilla on etusija, mutta muutoin osallistujiksi valitaan tasapuolisesti jatko- ja maisteriopiskelijoita eri oppiaineista.

 

Opettajat

Sari Irni, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2014 – 6.3.2014
Seminaari
To 9.1.2014 - 6.3.2014 viikoittain klo 10-12, Linna 6017

Oppimateriaalit

Kurssin kirjallisuus täsmentyy kurssin alussa riippuen siitä, mitä teemoja opiskelijat valitsevat kurssilla käsiteltäviksi. Kurssin kirjallisuus koostuu sekä teoreettisemmista tunteita, valtaa ja tieteellistä kirjoittamista käsittelevistä teksteistä että empiiristä aineistoa käyttävistä analyyseistä. Teoreettisempiin teksteihin kuuluu esimerkiksi vasta ilmestyvää väittelyä Feminist Theory-lehdestä sekä Sara Ahmedin, Lauren Berlantin, Clare Hemmingsin ja Lynne Pearcen tekstejä, ja empiirisiä analyyseja luemme esimerkiksi alkuvuodesta 2014 Vastapainolta ilmestyvästä kirjasta ”Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus” (toim. Sari Irni, Mianna Meskus & Venla Oikkonen).

Tekstien valinnan tavoitteena on esitellä mahdollisimman laaja kirjo esimerkkejä tunteiden käyttämisestä osana tutkimusmetodologiaa ja näin tarjota opiskelijoille ideoita ja esimerkkejä siitä, miten erilaisiin asioihin tunteet voivat liittyä, ja miten eri tavoin tunteita ja niiden analyysiä voi hyödyntää tutkimusprosessissa.

Kurssilla on sekä ensisijaista lukemistoa, jonka kaikki lukevat, että taustalukemistoa, johon ainakin kunkin kerran alustajat perehtyvät. Lisäksi on saatavilla vapaaehtoista aihepiiriin johdattelevaa lukemistoa, joka helpottaa tekstien lukemista niiden osalta, joille sukupuolentutkimuksessa tai kyseisen aihepiirin yhteydessä keskustellut asiat ovat vieraampia. Kurssin kirjallista työtä tehdessään osallistujat voivat lisäksi halutessaan käyttää muutakin tunteita käsittelevää kirjallisuutta.

Lisätiedot

Kurssin kohderyhmä:

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti maisteri- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, joilla on jo oma tutkimus- tai tutkielmaprosessi meneillään tai aluillaan. Kurssin tarkoitus on koota osallistujiksi monitieteinen jatko- ja maisteriopiskelijaryhmä. Osallistujat voivat tulla YKY:n eri oppiaineista ja myös muista yksiköistä.