x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA23 Kunnallisoikeus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kunnan itsehallinnollisen aseman perusteet ja tuntee kunnan tehtäviä ja toimialakysymyksiä
- tuntee kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän oikeudelliset perusteet
- on omaksunut kuntien päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan oikeudellisen perustan keskeisen sisällön
- tuntee kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn keskeiset erityispiirteet
- kykenee tarkastelemaan analyyttisesti julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnan kysymyksiä oikeudelliselta kannalta

Sisältö
- Kunnallisoikeus ja kunnallisen itsehallinnon oikeudelliset ulottuvuudet
- Kunnan toimialan ja tehtävien määräytyminen
- Kunnan jäsenyys ja asukkaiden vaali- ja osallistumisoikeudet
- Kunnan luottamushenkilöt, toimielimet ja päätöksenteko
- Kunnan henkilöstö ja johtaminen
- Kunnan palvelu- ja viranomaistoiminta
- Kunnan ja kuntakonsernin talouden ohjaus ja valvonta
- Kuntien julkis- ja yksityisoikeudellinen toiminta
- Oikeusturva kunnallishallinnossa

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Luennot (16 h); Luennot, kirjat ja säädökset tentitään samanaikaisesti.
OPETUSAJANKOHDAT JA -PAIKAT SEKÄ TENTIT Huom! Opetusajankohdat muuttuneet (tieto päivitetty 17.12.2013).

Huom! Ensimmäiseen tenttiin ei erillistä ilmoittautumista. Uusintatentteihin avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat viim. 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta.

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen.
Suositeltavat edeltävät opinnot: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 15.1.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

julkisoikeuden apul.prof. Juha Lavapuro, Vastaava opettaja

Opetus

22.1.2014 – 31.1.2014
Luento-opetus 16 tuntia
Kunnallisoikeus
Kirjatentti 2 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Kirjallisuus

- Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. Helsinki 2008. (luettavissa e-julkaisuna edilexin lakikirjastossa)
- Harjula-Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat. 8. uud.p. Talentum 2012. (pyritään saamaan luettavaksi e-julkaisuna suomenlaki.com –palvelussa)

2. Säädökset ja valtiosopimukset:

- Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11
- Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)
- Kuntalaki 365/1995
- Vaalilaki 714/1998, luku 11,
- Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009.
 
3. Tulkintakäytäntö
- Perustuslakivaliokunnan lausunto 20/2013 vp hallituksen esityksistä HE 31/2013 vp ja HE 53/2013 vp eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta ym.
- Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 34/2013 vp hallituksen esityksestä HE 113/2013 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALJUA23
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen alkaa 21.11.2013-10.1.2014 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Huom! Hakulomakkeella kohta "HALJUA23 Kunnallisoikeus"

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352