x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous (avoin yliopisto-opetus, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet kuntien, valtion ja Euroopan unionin taloudellisista voimavaroista ja niiden hallinnasta. Opiskelija tuntee kuntien, kuntakonsernien, valtion ja EU:n talouden perusteita ja osaa kertoa niissä parhaillaan toteutettavista uudistuksista. Hän ymmärtää henkilöstövoimavarojen keskeisyyden sekä talousinformaation tuottamisen ja käytön merkityksen julkisen toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa. Opiskelija tuntee paikallistalouden ja paikallisen julkistalouden käsitteet sekä ymmärtää julkisia menoja ja niiden rahoittamista koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon lähtökohdat. Opiskelija hahmottaa kunnan taloudellisen roolin palveluja järjestävänä organisaationa.

SISÄLTÖ:
Opintojakso perehdyttää taloudellisten voimavarojen hallintaan valtion, kuntien ja Euroopan Unionin näkökulmista. Opintojaksossa tutustutaan julkisen sektorin instituutiotalouden peruskäsitteisiin, julkistalouden systematiikkaan, kuntien, valtion ja EU:n taloushallinnon perusteisiin, taloussuunnitteluun ja seurantajärjestelmiin sekä talouden valvontaan.

Yleiskuvaus

Luennot (24 h)
Harjoitukset

Kirjallinen tentti
Harjoitustyö(t)

Luentojen jälkeen luentotentti. Luennot ja oppimateriaalit tentitään samassa tentissä. Kolme tenttimahdollisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anniina Autero, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2014 – 30.1.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 7.1.2014 - 11.2.2014 viikoittain klo 16-19, Päätalo ls D11
To 9.1.2014 - 30.1.2014 viikoittain klo 16-19, Päätalo ls D11

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

1. Johanson, Jan-Erik, Oulasvirta, Lasse & Vakkuri, Jarmo 2011. Taloushallintotieteiden asema ja tulevaisuus – tapausesimerkkinä Tampereen yliopisto. Teoksessa Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha & Vuori Jari (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus – mistä, mitä, minne? Tampere: Tampere University Press, s. 140–164. E-aineisto.

2. Valtiovarainministeriö 2010. Julkinen talous tienhaarassa – Finanssipolitiikan suunta 2010-luvulla. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset.Helsinki: Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2010. E-aineisto.

3. Vakkuri, Jarmo 2009. Talousinformaatio kuntien ja kuntakonsernien päätöksenteossa – Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja miten tutkimus voisi olla hyödyksi? Teoksessa Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo (toim.) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin – Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Kopio Niini, s. 165–192.