x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA14 Politisoituminen ja konfliktit: teoreettisia lähtökohtia - luennot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän tuntee alue- ja ympäristötutkimuksen keskeisimmät ajankohtaiset teoriasuuntaukset ja ymmärtää teoriat ja käsitteet tutkimusta jäsentävinä työvälineinä. Hän tunnistaa tutkimusongelman jäsentymisen ja selkiytymisen tutkimusprosessin etenemisen keskeiseksi edellytykseksi ja osaa etsiä tietynlaisten tutkimusongelmien ratkaisemista parhaiten edistävät teoreettiset työvälineet. Opiskelija myös hahmottaa tiedon eri muotojen moninaiset roolit ja niihin liittyvät eettiset kysymykset ympäristöpoliittisten prosessien ja alueellisten konfliktien yhteydessä.

Sisältö
Kurssilla tarkastellaan tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien, tutkimuskysymysten ja empiiristen analyysien vuorovaikutusta ja keskinäistä riippuvuutta. Kurssilla esiteltäviä käsitteellisiä näkökulmia ovat 1) kriittinen politiikka-analyysi – poliittisten prosessien dynamiikan erittely; 2) kehysanalyysi – ympäristökiistojen, alueellisten konfliktien ja merkityskamppailujen analysointi; 3) Valta ja demokratia – poliittinen toimijuus ja politiikan kontekstit; 4) poliittinen ekologia – kamppailu luonnon ja alueiden käytön oikeudenmukaisuudesta; 5) monitasoinen geopolitiikka – alueellisten identiteettien, toimija-asemien ja diskurssien rooli konflikteissa; 6) luontopolitiikka – luonnon käyttöä ja suojelua koskevien ratkaisujen politisoituminen; sekä 7) toimijaverkkonäkökulma – yhteiskunnan ja materiaalisen maailman välisen dualismin hälventäminen.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus).

Huom! Kevään 2014 kursseista kurssit HALYAA14 ja HALYAA15 on suoritettava samana keväänä. Eli kun ilmoittaudut kurssille HALYAA14, niin ilmoittautuminen tapahtuu samalla myös HALYAA15 -seminaarikurssille. Seminaarikurssin tarkemmat tiedot.

HALYAA14: Luennot 24 h; oppimispäiväkirja
Opetusajankohdat ja -paikat

HALYAA14 -kurssi esittelee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Teorioita esitellään tutkimusta jäsentävinä käsitteellisinä näkökulmina, joihin sisältyy myös metodologinen ulottuvuus – siis ’tutkimusteorioina’. Kurssilla korostuu vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien moninaisuus. Teemaseminaarissa perehdytään ajankohtaisiin alueellisiin ja ympäristökonflikteihin joita tulkitaan teorioita soveltaen.

Pakollinen edeltävä opintojakso: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden politiikka 5 op

Maksu

100 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään pe 10.1.2014. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Yrjö Haila, Vastaava opettaja
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Opettaja

Opetus

13.1.2014 – 24.2.2014
Luento-opetus 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.

HALYAA14 -kurssin lopussa on johdatus HALYAA15-kurssin seminaarityöskentelyyn.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksoille HALYAA14 ja HALYAA15
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:

Ilmoittautuessasi opintojaksolle HALYAA14 ilmoittautuminen tapahtuu samalla myös jaksolle HALYAA15. Opintomaksu 100 euroa.
Ilmoittautuminen 21.11.2013-1.1.2014 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Huom! Hakulomakkeella kohta "HALYAA14 Politisoituminen ja konfliktit, luennot ja seminaari"

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (7 opiskelijaa/opintojaksot HALYAA14 ja HALYAA15) vaadittavat edeltävät opinnot (HALYAP01 Ympäristön ja alueiden politiikka) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352