x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kunnan itsehallinnollisen aseman perusteet ja tuntee kunnan tehtäviä ja toimialakysymyksiä
- tuntee kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän oikeudelliset perusteet
- on omaksunut kuntien päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan oikeudellisen perustan keskeisen sisällön
- tuntee kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn keskeiset erityispiirteet
- kykenee tarkastelemaan analyyttisesti julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnan kysymyksiä oikeudelliselta kannalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

julkisoikeuden apul.prof. Juha Lavapuro, Opettaja

Opetus

22.1.2014 – 31.1.2014
Luento-opetus 16 tuntia
Kunnallisoikeus
Ke 22.1.2014 klo 13-16, Päätalo Ls A1
Pe 24.1.2014 klo 12-14, Päätalo Ls D11
Ke 29.1.2014 klo 13-16, Päätalo Ls A1
Pe 31.1.2014 klo 12-14, Päätalo Ls D11
Ti 4.2.2014 klo 14-16, Päätalo ls D 11
Pe 7.2.2014 klo 14-16, Päätalo ls D10b
LUENTOTENTTI
Ti 25.2.2014 klo 14-16, Päätalo Ls D10b
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Kirjallisuus

- Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. Helsinki 2008. (luettavissa e-julkaisuna edilexin lakikirjastossa)
- Harjula-Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat. 8. uud.p. Talentum 2012. (pyritään saamaan luettavaksi e-julkaisuna suomenlaki.com –palvelussa)

2. Säädökset ja valtiosopimukset:

- Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11
- Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)
- Kuntalaki 365/1995
- Vaalilaki 714/1998, luku 11,
- Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009.
 
3. Tulkintakäytäntö
- Perustuslakivaliokunnan lausunto 20/2013 vp hallituksen esityksistä HE 31/2013 vp ja HE 53/2013 vp eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta ym.
- Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 34/2013 vp hallituksen esityksestä HE 113/2013 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

Lisätiedot

Opintojakson ensimmäinen tenttitilaisuus 25.2. klo 14-16. Uusinnat erikseen ilmoitettavina JKK:n yleisinä tenttipäivinä.