x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY213 Ajankohtaisia aiheita ja innovatiivisia menetelmiä kieltenopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen(Valinnainen metodikurssi) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskäsitys kieltenopetuksen ja –oppimisen tutkimusalasta, aihealueen ajankohtaisista kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä tutkimusaiheista sekä näissä hyödynnettävistä menetelmistä ja tukityökaluista. Lisäksi on tarkoitus tutustua RULE-tutkimusyksikössä (Research and Development Unit for Languages in Education (http://rule.uta.fi) käynnissä tai valmisteilla oleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja osallistua näiden tutkimustehtäviin hanke- ja tapauskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla. Yhtenä keskeisenä (metodologisena) tavoitteena on lisäksi kurssilla esiteltävän kielitaidon profiloinnin ja dokumentoinnin tietokonesimulaatiokonseptin tarkastelu ja monipuolinen soveltaminen kielenopetuksen ja -oppimisen alan tutkimustoimintaan.

Yleiskuvaus

Sisältö:

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen kieltenopetuksen ja –oppimisen tutkimusalaan ja toimii johdantona ja kertauksena alan tutkimusmenetelmien ja lähestymistapojen tarkastelulle. Johdanto-osuuden jälkeen kurssilla tutustutaan tutkimusalalla käynnissä (tai valmisteilla) oleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joiden eri osa-alueilta valitaan tutkimustehtäviä suoritettaviksi kurssin kuluessa.

 

Opintojakson aikana esiteltävät (ja työstettävät) tutkimushankkeet sijoittuvat ensisijaisesti kielenhallinnan eri osa-alueiden kehittymisen sekä kielellis-kulttuurillisten toimintavalmiuksien omaksumisen tarkasteluun erilaisissa oppimisympäristöissä. Keskeisiä aihealueita ovat mm. suullisen kielitaidon kehittyminen, testaus ja arviointi sekä ainerajat ylittävän kielenoppimisen ja vieraskielisen aineenopetuksen (vrt. Language Across Curriculum (LAC),  Content and Language Integrated Learning (CLIL) kysymykset. Näiden lisäksi nostetaan esiin mm. (kielten-)opettajien (täydennys-)koulutuksen ja kielikoulutuspoliittisen kehittämistyön sektorille sijoittuvia kokonaisuuksia. 

 

Menetelmällisenä esimerkkinä ja “työkaluna“ kurssilla toimii pääasiallisesti video-/elokuvapohjainen tietokonesimulaatio ja tämän käyttötarkoituksiin räätälöity tietoverkkopohjainen analysointi- ja arviointilaboratorio. Ao. teknologiasovellusten integroinnilla osaksi opintokokonaisuutta tuetaan monitieteisten tutkimustehtävien suunnittelua ja toteutusta sekä tämän kurssin puitteissa että mahdollisissa opinnäyte- ja jatkotutkimushankkeissa.

 

Opetuskieli:

Kurssin opetuskieli on suomi, mutta soveltavat tehtävät suoritetaan ensisijaisesti kohdekielellä (opiskeltavan kielen / opiskeltavien kielten mukaisesti). 

 

Kurssisuoritus / Työmuodot:

Aktiivinen osallistuminen kurssille ja kurssin hanketoimintoihin, kirjallinen harjoitustehtävä ja kurssin päätteeksi suoritettava tutkimustehtävä ja tämän (suullinen) esittely kurssilla. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa NettiOpsussa viikolla 50.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kim Haataja, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2013 – 29.4.2013
Pienryhmäopetus
Ma 14.1.2013 - 29.4.2013 viikoittain klo 14-16, ilm. myöh.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen, harjoitustehtävä, kurssitehtävä.