x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA42/S25 Poliittisen julkisuuden muutokset ja demokratia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä julkisuuden ja demokratian suhteita tarkastelevia teorioita ja osaa analysoida kriittisesti poliittisen toiminnan ehtoja ja muotoja jälkimodernin ajan muuttuvissa julkisuustiloissa.

Yleiskuvaus

Kurssin luennoilla perehdytään viime vuosikymmenten keskeisimpiin julkisuuden, politiikan ja demokratian suhteita jäsentäviin teorioihin (esim. Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Peter Dahlgren) ja pohditaan, miten julkisuuden rakenteissa ja poliittisessa kommunikaatiossa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet poliittisen toiminnan ehtoihin ja demokratian toimivuuteen. Kurssin harjoituksissa analysoidaan jälkimodernin julkisuuden rakentumista ja poliittista toimintaa kolmenlaisissa tiloissa: mediatiloissa, kaupunkitiloissa ja virtuaalitiloissa. Kysymme, kuka ja mitkä intressit määrittävät julkisuustilojen ’arkkitehtuuria’, millaisia (poliittisia) toimijarooleja ne mahdollistavat ja normittavat, ja miten niissä viestitään. Analyysin kohteina ovat esimerkiksi kaupunkitilan julkis-poliittiset (kaupalliset, institutionaaliset, kansalaisaktivistiset) käytöt sekä virtuaalisen politiikan erilaiset muodot.

Opettajat

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi

Opetus

12.3.2013 – 30.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot ja analyysiharjoitukset
Ti 12.3.2013 klo 12-15, Pinni B3118
Ti 19.3.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni B3116
Poikkeukset:
2.4.2013 , ei opetusta
Ti 23.4.2013 klo 12-15, Linna K113
To 25.4.2013 klo 12-15, Linna K113
Ti 30.4.2013 klo 12-15, Pinni B3116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja analyysiharjoituksiin. Kurssimateriaaliin tutustuminen ohjeiden mukaisesti. Essee (10-12 s.) tai luentotentti, jonka yhteydessä suoritetaan teos: Peter Dahlgren, Media and Political Engagement: Citizens, communication and democracy, Cambridge University Press 2009.