x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKSUYHT Tieteellinen kirjoittaminen, ryhmä 1 (avoin yliopisto-opetus), Tampere 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

· soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan

· argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään

· antaa ja käyttää hyväkseen palautetta

· arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana

· laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta

· soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimen yliopiston kieliopintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis yllä olevasta linkistä avoimen yo:n hakulomakkeella). Etusija on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa tutkinto-opiskelijoita, joille kurssi on tällöin maksuton. Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Marika Mitrunen, Vastaava opettaja

Opetus

6.2.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus
Ke 6.2.2013 klo 17.00-21.00, Pinni, ls B3110
Ke 13.2.2013 klo 17.00-21.00, Pinni, ls B3110
Ke 20.2.2013 klo 17.00-21.00, Pinni, ls B3110
Ke 6.3.2013 klo 17.00-21.00, Pinni, ls B3110
Pienryhmäopetus 39 tuntia
Ryhmätyöskentely 41 tuntia

Oppimateriaalit

Verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

  • Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P., Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos.
  • Hurtig, J. & Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.), Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus. Jyväskylä 2010.
  • Kakkuri-Knuuttila, M-L., Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus kirja. Helsinki 2007. 7. painos.
  • Kniivilä, S. & Lindblom, S. & Mäntynen, A., Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki 2007.
  • Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Tampere 2007. 2. painos.
  • Ventelä, E. & Kesseli, M. & Eronen, R., Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät. Tammi, Helsinki 2007.
  • Verkko-oppimateriaali Kirjoittajan ABC-kortti, osoitteessa http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/ .

Lisätiedot

Kurssisihteeri Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti@uta.fi tai opintojen suunnitteluun liitttyen Taina Rinne, taina.rinne@uta.fi