x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (AYO, itsenäiset opinnot, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät historialliset muotoilut sekä tärkeimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä niitä jäsentävästä kulttuurin käsitteestä. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettisen ja moraalisen kysymyksen siitä, mitä on hyvyys ja oikeudenmukaisuus yhteisössä. Hänen tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen siitä, mikä on ihminen yhteisössä, sekä epistemologisen kysymyksen ihmisyhteisöstä tiedon kohteena ja tuottajana. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Yleiskuvaus


Opintojakso on Yhteiskunta- ja kulttuuritieteisen yksikön yhteisiä opintoja. Jakso kuuluu myös filosofian tutkinto-ohjelman perusopintoihin.

Kirjatenttinä. (tehdään sähköisenä tenttinä)
YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan -osasta järjestetään vaihtoehtoisesti myös luennot (ks. lisätiedot kohdasta opetus). Luentojen alkamisen jälkeen kevätlukukaudella 2013 vain kirjatenttimahdollisuus.

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Jakso on sähköisen tentin järjestelmässä kahtena erillisenä tenttinä. Tentit löytyvät "Mitä voi tenttiä" -listasta kohdasta "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö" - "Filosofian tutkinto-ohjelma" - "[YKYY5a] Johdatus etiikkaan (myös yksikön avoin yliopisto-opetus)" ja "[YKYY5b] Johdatus yhteiskuntafilosofiaan (myös yksikön avoin yliopisto-opetus)". Molempia tenttejä ei voi tehdä samalla varauskerralla.

HUOM! Tentin voi varata vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden sekä aktivoinut käyttöön yliopiston käyttäjätunnuksen.

Maksu

50 euroa

Opettajat

Opetus

Luento-opetus
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan luennot
Pe 25.1.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 9-11, Linnan Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
Poikkeukset:
22.3.2013 , HUOM poikkeussali! Pinni B1100 (Kanslerinrinne 1)
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

YKYY5a Johdatus etiikkaan, 2 op

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, 3 op

JOKO

a. Saastamoinen, Kari 1998. Eurooppalainen liberalismi. Jyväskylä: Atena.

JA

Pulkkinen, Tuija 1998. Postmoderni politiikan filosofia (sivut 9-84). Helsinki: Gaudeamus.

TAI

b. Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Huom! Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Sähköisen tentin vastaanottaja: Susanna Lindberg
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä