x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen tiedonmuodostuksen peruskäsitteitä ja tunnistaa tutkimustiedon erityisyyden yhteiskunnan, organisaatioiden ja tiedeyhteisön näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi yliopistoyhteisön toimijaksi ja tutkimisen prosessiksi, jossa kysymys, aineisto ja metodi vuorovaikuttavat. Opiskelija ymmärtää laadukkaan tutkimusprosessin perustekijöitä ja kykenee arvioimaan tutkimustiedon luotettavuutta sekä sen tuottamisen eettistä perustaa. Opiskelija saa valmiuksia sietää ja hallita tutkimusprosessiin liittyvää epävarmuutta, osaa hyödyntää vuorovaikututusta ja ymmärtää sen kautta muodostuvan jaetun asiantuntijuuden merkityksen tunnistettaessa, arvioitaessa ja valittaessa erilaisia tutkimusstrategioita.

Sisältö:
Tieteellinen tiedonmuodostus ja siihen liittyviä peruskäsitteitä, tutkimuksen erityisyys ihmistoiminnan organisoitumista tutkivissa tieteissä. Vuorovaikutuksen, jaetun asiantuntijuuden ja eettisyyden merkitys. Tutkimusprosessin keskeisten vaiheiden rooli, suhde ja hallinta. Tutkimustiedon arviointi ja hyödyntäminen.

Yleiskuvaus

Opintojakso on osa Tampereen yliopiston hallintotieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja (HALTVA10 Tieteentekemisen valmiudet 10 op-moduulista). Opintojakso on yhteinen kaikille hallintotieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoille. Opintojakso on myös osa Tay:n kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopintoja, joissa se on pakollinen kaikille muille, paitsi taloustieteen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääville.

Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat yliopiston perusopetuksen ryhmässä.

Opintojakso vastaa aikaisemman opetussuunnitelman (2011-2012) opintojaksoa HAP410 Tutkimusprosessin hallinta (5 op).

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ma 17.12.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 8.1.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja

Opetus

8.1.2013 – 13.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.1.2013 - 12.2.2013 viikoittain klo 16-18, päätalo ls. D10a, HUOM! Tiistaisin 29.1.-12.2. päätalo juhlasali
Ke 9.1.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 16-18, päätalo ls. A1
LUENTOTENTTI
Ke 20.2.2013 klo 16-18, A1, Uusinta syksyllä 2013 periodin yksi tentissä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luento-opetus 24 h
Luentotentti tai oppimispäiväkirja (3 op)
Kirjallisuus tentitään erikseen sähköisenä tenttinä (2 op).

Tentit:
Luentotentti Ke 20.2.2013 klo 16.00-18.00, Uusinta I -periodin tentissä syksyllä 2013.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali:

1. Hirsjärvi–Remes–Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Tammi , 15. uudistettu painos 2009 tai uudempi.

2. Uusitalo: Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan.WSOY, 7. painos 2001 tai uudempi.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALTVP11

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt ti 1.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (40 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352