x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/A42 Populistiset radikaalioikeistopuolueet Länsi-Euroopassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa teoreettisen perustan analysoida populististen radikaalioikeistopuolueiden vaalikannatukseen vaikuttavia tekijöitä Länsi-Euroopassa. Opiskelija osaa luokitella ideologisesti erilaisia puolueita puolueryhmiin, sekä erottaa mm. termit äärioikeisto, radikaalioikeisto ja populismi käsitteellisesti toisistaan. Opiskelija tunnistaa eroavaisuudet ja samankaltaisuudet eri Länsi-Euroopan maiden populististen radikaalioikeistopuolueiden äänestäjäkunnissa ja ideologioissa, sekä kykenee analysoimaan keskeisimpiä kannatuksen vaihteluun vaikuttaneita syitä sekä maan sisällä että maiden välillä.

Yleiskuvaus

Tavoitteena on muodostaa käsitys populistisista radikaalioikeistopuolueista poliittisina liikkeinä: niiden ideologiasta, äänestäjäkunnasta sekä vaalikannatuksen vaihteluun vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi perehdytään Länsi-Euroopan maiden populististen radikaalioikeistopuolueiden kannatuksen vaihteluun case-esimerkkien avulla reflektoiden muutoksia länsieurooppalaiseen trendiin.

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi

Opetus

12.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 12.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 10-12, päätalo ls. A3
Poikkeukset:
2.4.2013 , ei luentoa
30.4.2013 , ei luentoa
Ti 14.5.2013 klo 10-12, Pinni B3116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille, oppimispäiväkirja ja essee (10–12 sivua)