x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISS3 Tilastolliset menetelmät historiantutkimuksessa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee määrällisen historiantutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä jossain määrin.

Yleiskuvaus

Luennon tarkoituksena on antaa virikkeitä ja käytännön ohjeita kvantitatiivisen historiantutkimuksen osalta, sekä antaa historian opiskelijoille perusvalmiudet tyypillisimpien tilastollisten analyysien ymmärtämiseen ja tekemiseen. Luentoaineistot ja esitetyt esimerkit ovat kaikilta historian osa-alueilta. Luennon tavoitteena on dialogi aihepiirin tiimoilta; kysymykset ja haasteet aihepiiristä ovat siksi toivottavia. Opiskelijoita kannustetaan tuomaan esille omia tutkimusongelmiaan ja -asetelmiaan, joita voidaan yhdessä luennoitsijan kanssa ratkaista.

Luentosarja koostuu seuraavista osioista: 1. Määrällisen tutkimuksen lähtökohdat historiantutkimuksessa, tietokannat, kuvailevat tilastot, raha-arvojen ja mittojen muutokset, indeksit (Jari Ojala) 2. Tilastollinen testaaminen ja regressioanalyysi (Jari Eloranta) 3. Frekvenssiaineistojen analyysi (Miikka Voutilainen).

Kurssiin kuuluu 4 x 4h luentoja, ja kotitentti, jonka opiskelija tekee luentojen ulkopuolella yhdessä tai ryhmässä. Tenttivastaukset palautetaan sähköpostilla myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Luennolla käytetään pääasiassa exceliä, muita ohjelmistoja esitellään tarvittaessa. Suositellaan, että opiskelijalla on oma tietokone mukana luennoilla.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä historian jatko-opiskelijoille.

Syventäviä opintoja suorittavien on varmistettava korvaavuus HISS3-opintojaksoon pro gradu -tutkielmaa ohjaavalta professorilta.

Kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla ja historian jatko-opiskelijoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Ojala, Vastaava opettaja
Jari Eloranta, Opettaja
Miikka Voutilainen, Opettaja

Opetus

13.3.2013 – 10.4.2013
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus
Ke 13.3.2013 - 10.4.2013 viikoittain klo 12-16, Päätalo D14
Poikkeukset:
27.3.2013 klo 12 –16 , Päätalo A06

Arviointi

Numerolla 1-5.