x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA41 Arvonlisäverotus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset välilliset verot ja Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenteen ja arvonlisäverotuksen keskeisen käsitteistön ja järjestelmän EU-oikeudellisen kytkennän. Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä aineellisia säännöksiä ja tuntee arvonlisäverotuksen menettelylliset seikat ja arvonlisäverotuksen merkityksen yritystoiminnassa.

Yleiskuvaus

Sisältö

1. Erilaiset välilliset verot
2. Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne
3. Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset
4. Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus
5. Ostovähennysjärjestelmä
6. Oman käytön verotus
7. Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa
8. Myyntimaasäännökset
9. Ilmoittamisvelvollisuudet
10. Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen
11. Ennakkoratkaisut ja ohjaus
12. Muutoksenhaku
13. Arvonlisäverotus EU:ssa

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa ja laskinta.

Opettajat

Matti Haapamäki, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Ma 10.9.2012 - 1.10.2012 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A4
To 13.9.2012 - 4.10.2012 viikoittain klo 16-19, päätalo ls. A4

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

  1. Juanto, Leila - Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2012 tai uudempi painos.
  2. Verohallitus: Arvonlisäverovelvollisen opas. Verohallituksen julkaisu 189.11 tai uudempi (julkaisu löytyy osoitteesta http://www.vero.fi).
  3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
  • Arvonlisäverolaki 1501/1993, Ve 501
  • Arvonlisäveroasetus 50/1994, Ve 502
  • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevist0a poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/1996, Ve 503
  • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, VeEU 201
  • Valmisteverotuslaki, 182/2010, Ve 508
  • Tullilaki 1466/1994, Ve 520
  • Verotililaki 604/2009, Ve 605

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen. Suositellaan: KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet.