x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA2/STYA8 Elämänkulku, psykososiaaliset ongelmat, asunnottomuus ja sen ratkaisut 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmäharjoitukset sekä ryhmätöiden raportointi loppuseminaarissa. Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja kurssilla heränneitä kysymyksiä lyhyessä henkilökohtaisessa oppimisraportissa ja kurssipalautteessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riitta Granfelt ja Kirsi Nousiainen, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 10-13, Auttila sh. 245
Pienryhmäopetus 9 tuntia
Seminaari 3 tuntia
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksyttävä (numeroarviointi 1–5) suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille, ryhmätyöskentelyyn sekä osallistumista ryhmässä tehtävän kirjallisen raportin tuottamiseen. Lisäksi kukin osallistuja kirjoittaa itsenäisesti luentopäiväkirjan.

 

Oppimateriaalit

Kirjallinen ryhmätehtävä

 

Pienryhmät (3–4 opiskelijaa) tuottavat kirjallisen 15–20 sivun laajuisen raportin, jossa analysoidaan psykososiaalisia ongelmia tai/ja asunnottomuutta ryhmän valitsemasta näkökulmasta. Pienryhmä kirjoittaa hyödyntäen luentoja, kirjallisuutta ja luentopäiväkirjoja (vähinään kolme teosta ja kaksi artikkelia). Arvostelu perustuu tekstin sisältöön ja kirjalliseen ilmaisuun.

 

Raportissa voi hyödyntää esimerkiksi seuraavia teoksia:

 

Psykososiaaliset ongelmat

Enroos, Rosi  (2008) Vankila lapsuudessa – lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää vankeus varjostaa. Helsinki: Rikosseuraamusvirasto.

Granfelt, Riitta (2007) ”Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa” Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta Vanajan vankilassa. Helsinki: Rikosseuraamusvirasto.  

Healy, Deindre (2010)  The Dynamics of Desistance. Charting pathways through change. Cullumpton, Devon: Willan Publishing.

Järvinen, Minna-Kaisa (2006) Asias-työntekijäsuhteen dialoginen arviointi kriminaalihuollossa. Helsinki: Rikosseuraamusvirasto.

Kivivuori, Janne & Linderborg, Henrik (2009) Lyhytaikaisvanki. Tutkimus lyhytaikaisvankien elinoloista, elämänkulusta ja rikollisuudesta.  Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 248. Helsinki:  Rikosseuraamuslaitos,.

Kulmala, Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta. Tampere: Tampereen yliopisto.

Pekkarinen, Elina (2010) Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 102.

Metteri,  Anna (2012) Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Tampere: Tampereen yliopisto.

Perälä, Jussi (2010) Miksi lehmät täytyy tappaa? Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ranz, Saija (2009) Vahvuuden väri on helakanpunainen. Naiseuden muovautuminen kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti seksityötä tekevän naisen elämässä.  Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Reducing Reoffending. Social work and community justice in Scotland (2007) Fergus McNeill & Bill Whyte. Cullumpton, Devon: Willan Publishing.

Törmä, Sinikka (2009) Kynnyskysymyksiä. Huono-osaisimmat huumeiden käyttäjät ja matala kynnys.  Hämeenlinna: Sosiaalikehitys Oy.

Törmä, Tiina (2011) Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholismista toipumisen prosessi äitien kertomana. Oulu: Oulunyliopisto

Väyrynen, Sanna (2007) Usvametsän neidot. Tutkimus nuorten elämästä huumekuvioissa.  Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Väyrynen, Sanna  (2009) Väkivallan tabu ja naisten huumeiden käyttö. Teoksessa Merja Laitinen & Anneli Pohjola (toim.) Tabujen kahleet. Tampere: Vastapaino, 179–203.

What Else Works? Creative work with offenders (2010) Jo Brayford & Francis Cowe & John Deering (eds.) Cullumpton, Devon: Willan Publishing.

Äärelä,  Tanja (2012) ”Aika paljon vaikuttaa minkälainen ilme opettajalla on naamalla – Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Acta Universitatis Lapponiensis 242. Rovaniemi:  Lapin yliopistokustannus.

 

Mielenterveys

 

Savukoski, Marika (2008) Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus selviytymispoluista. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Raitakari, Suvi & Kulmala, Anna & Gunther, Kirsi & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa (2011) Vakava mielensairaus ja eriarvoisuudet arjessa,  Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus (4) Vol 19,326–341.

Romakkaniemi, Marjo (2011) Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta.  Rovaniemi:  Lapinyliopistokustannus.

Valkonen, Jukka (2007) Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 77. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 

 

Kokoomateoksia:

 

Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lehtelä, Kirsi-Marja (toim.) (2007) Pääsy kielletty. Poiskäännyttämisen politiikka ja sosiaalityö. Helsinki: Stakes.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino.

Laine, Terhi & Hyvärinen, Susanna & Vuokila-Oikkonen, Päivi (toim.) (2010) Syrjäyty

Lisätiedot

Kurssi korvaa vaihtoehtoisesti 5 op opintojaksosta STYA2 tai STYA8.