x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA15 Politisoituminen ja konfliktit: teoreettisia lähtökohtia - seminaari (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän osaa soveltaa tieteenalan käsitteellisiä lähtökohtia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Yleiskuvaus

Kurssi esittelee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Teorioita esitellään tutkimusta jäsentävinä käsitteellisinä näkökulmina, joihin sisältyy myös metodologinen ulottuvuus – siis ’tutkimusteorioina’. Kurssilla korostuu vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien moninaisuus. Teemaseminaarissa perehdytään ajankohtaisiin alueellisiin ja ympäristökonflikteihin joita tulkitaan teorioita soveltaen.

Sisältö
Seminaarissa opiskelija soveltaa luennoilla esiteltyjä lähtökohtia ja teoreettisia käsitteitä. Kurssiin liittyy oheislukemisto ja temaattinen essee. Temaattisessa esseessä opiskelija tarkastelee valitsemaansa ajankohtaista esimerkkitapausta, jonka kautta hän analysoi konfliktidynamiikka, toimijoita ja näkemysten sekä prosessien politisoitumista.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, essee

Opettajat

Helena Leino, Vastaava opettaja
Markus Laine, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus
Seminaari
Ti 19.3.2013 klo 12-15, pt. ls. A2b
Ke 27.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 12-15, pt. ls. A2B, paitsi 17.4. pt. ls. A3

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus