x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA14 Politisoituminen ja konfliktit: teoreettisia lähtökohtia - luennot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän tuntee alue- ja ympäristötutkimuksen keskeisimmät ajankohtaiset teoriasuuntaukset ja ymmärtää teoriat ja käsitteet tutkimusta jäsentävinä työvälineinä. Hän tunnistaa tutkimusongelman jäsentymisen ja selkiytymisen tutkimusprosessin etenemisen keskeiseksi edellytykseksi ja osaa etsiä tietynlaisten tutkimusongelmien ratkaisemista parhaiten edistävät teoreettiset työvälineet. Opiskelija myös hahmottaa tiedon eri muotojen moninaiset roolit ja niihin liittyvät eettiset kysymykset ympäristöpoliittisten prosessien ja alueellisten konfliktien yhteydessä.

Yleiskuvaus

Kurssi esittelee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Teorioita esitellään tutkimusta jäsentävinä käsitteellisinä näkökulmina, joihin sisältyy myös metodologinen ulottuvuus – siis ’tutkimusteorioina’. Kurssilla korostuu vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien moninaisuus. Teemaseminaarissa perehdytään ajankohtaisiin alueellisiin ja ympäristökonflikteihin joita tulkitaan teorioita soveltaen.

Sisältö
Kurssilla tarkastellaan tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien, tutkimuskysymysten ja empiiristen analyysien vuorovaikutusta ja keskinäistä riippuvuutta. Kurssilla esiteltäviä käsitteellisiä näkökulmia ovat 1) kriittinen politiikka-analyysi – poliittisten prosessien dynamiikan erittely; 2) kehysanalyysi – ympäristökiistojen, alueellisten konfliktien ja merkityskamppailujen analysointi; 3) Valta ja demokratia – poliittinen toimijuus ja politiikan kontekstit; 4) poliittinen ekologia – kamppailu luonnon ja alueiden käytön oikeudenmukaisuudesta; 5) monitasoinen geopolitiikka – alueellisten identiteettien, toimija-asemien ja diskurssien rooli konflikteissa; 6) luontopolitiikka – luonnon käyttöä ja suojelua koskevien ratkaisujen politisoituminen; sekä 7) toimijaverkkonäkökulma – yhteiskunnan ja materiaalisen maailman välisen dualismin hälventäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: oppimispäiväkirja.

Opettajat

Yrjö Haila, Vastaava opettaja
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Opettaja

Opetus

11.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 10-13, Pinni B ls. 3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.

Tentit: ke 13.3.2013 klo 12-14 pt. ls. A2b (ei ilmoittautumista)

Uusinnat: ma 8.4.2013 klo 8-12 pt. ls. D10a+b sekä ti 23.4. klo 16-20 pt. ls. D10 a+b

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin 7 päivää ennen Nettirekan kautta.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: HALYP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus