x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa arvioida ja jäsentää ympäristön politisoitumiseen johtaneita tekijöitä sekä kykenee jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä aluetutkimuksen avainkäsitteiden kautta. Hän osaa hahmottaa aluetutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja hallitsee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kurssin virittämän ’tieteellisen mielikuvituksen’ avulla opiskelija kykenee jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Kurssia jäsentävä politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöongelmien ja alueellisten kysymysten luonnetta yhteiskunnallisina prosesseina; hän saa valmiuksia omaksua tätä näkemystä tukevia käsitteellisiä välineitä kumuloituvasti osana myöhempiä opintojaan.

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus:
Kurssi esittelee alueellisten poliittisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistöä ja tarjoaa yleiskuvan siitä prosessista, jonka seurauksena ympäristöpolitiikka on muodostunut julkisen vallan toimeenpanopolitiikan. Kurssi johdattaa alueelliseen ajattelutapaan sekä tarkastelemaan ympäristön politisoitumista ja tilallisuutta yhteiskuntakehityksen keskeisinä tekijöinä. Opiskelijalle muodostuu näkemys 'ympäristöhuolen' vakiintumisesta yhteiskunnalliseen ajatteluun vaikuttavaksi tekijäksi sekä siitä, miten alueelliset ja ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.

Sisältö
Kurssin ydinaineksen muodostaa alueellisten ja ympäristöongelmien politisoitumiseen johtaneiden tapahtumakulkujen erittely. Kurssi esittelee aluetutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia sekä ympäristöpolitiikan keskeisiä vaikutuskeinoja eri hallinnon tasoilla, myös yhteydessä kansainvälisen epätasa-arvoisen kehityksen ongelmiin. Alueelliseen ajattelutapaan johdatellaan tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Taustaksi kurssi luo katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen sekä nykyaikana että historiallisesta näkökulmasta sekä tarjoaa käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, luentotentti (5 op)
Tentin yhteydessä suoritetaan luentoja tukeva oheiskirjallisuus.
Luennolla voidaan antaa myös erillinen pientehtävä.

Luento-opetus 24 t

Opettajat

Jouni Häkli, Vastaava opettaja
Yrjö Haila, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 8-12, Pinni B ls. 1100, paitsi ke 21.11. päätalo ls. D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentoja tukeva artikkelimuotoinen E-aineisto ilmoitetaan luennon alussa.