x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ14 Tutkimuksen arviointi, validiteetti ja reliabiliteetti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset empiirisen tutkimuksen arviointikriteerit, osaa soveltaa niitä käytäntöön omassa tutkimuksessaan, ja osaa niiden avulla arvioida tutkimuksen luotettavuutta yleisemminkin.

Yleiskuvaus

Aika: Perjantaisin 11.1.-25.1.2013

11.1. klo 9-12 sali: Linna K113

18.1. klo 9-15 sali: Linna K113

25.1. klo 9-15 sali: Linna K113

Kohderyhmä: Tampereen yliopiston kaikkien yksikköjen tohtoriopiskelijat, jotka käyttävät tutkimuksessaan empiirisiä tutkimusmenetelmiä.

Sisältö: Tämä kolmipäiväinen kurssi koostuu asiantuntijaluennoista, ryhmätöistä sekä osallistujien käynnissä olevien tutkimusten käsittelystä soveltuvin osin. Opintojakson aihealueet ovat: validiteetti, reliabiliteetti ja vaihtoehtoiset arviointikriteerit kvantitatiivisessa, kvalitatiivisessa ja mixed methods -tutkimuksessa; kriteerien käyttö eri alojen tutkimuksessa; monitieteiset esimerkit.  

Opetusryhmän koko: 25 osallistujaa. Etusija annetaan niille, joiden aineiston keruu on jo suunnitteilla tai käynnissä. Osallistujien valinta tehdään ennakkotehtävien pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivisen osallistumisen lisäksi opiskelijat raportoivat omasta tutkimuksestaan soveltuvin osin sekä kirjallisesti että suullisesti. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille.

Taustalukemisto:

  1. E-aineisto: Luennoilla ilmoitettavat eri alojen empiiriset tutkimusartikkelit.
  2. E-aineisto: Eriksson, Päivi and Kovalainen, Anne (2008). Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.
  3. E-aineisto: Ihantola, Eeva-Mari and Kihn, Lili-Anne (2011) Threats to validity and reliability in mixed method accounting research. Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 8, No. 1, pp. 39-58.
  4. Kihn, Lili-Anne and Ihantola, Eeva-Mari (2008) Tutkimuksen laadun arvioinnista. In Hyvönen, Timo, Laine, Matias & Mäkelä, Hannele (Eds.) Laskenta-ajattelun tutkija ja kehittäjä - Professori Salme Näsi 60 vuotta. Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitoksen julkaisuja, Tampere, 2008, pp. 81-96. (Tai laajennettu englanninkielinen versio).

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Lähetä oma ennakkotehtäväsi sähköpostitse osoitteeseen: tohtorikurssit.yti@uta.fi 9.12.2012 mennessä.

Ennakkotehtävä: Max A4-kokoinen tiivistelmä, jossa kuvaat oman tutkimusaiheesi, tutkimuksen tavoitteet, mahdolliset tutkimuskysymykset tai hypoteesit, sekä empiirisen tutkimuksen luonteen erityisesti siltä osin ovatko aineiston keruun ja analyysin menetelmät kvalitatiiviset, kvantitatiiviset vai molempia edellä mainittuja yhdisteleviä (eli ns. mixed method –tutkimusta). Niiltä, jotka toivovat esittävänsä omaa tutkimustaan kurssin kuluessa pyydetään lisäksi toimittamaan lyhyt näyte (1-2 sivua) validiteetin ja reliabiliteetin raportoinnista omassa työssään. Niiltä, jotka eivät ole esittämässä omaa tutkimustaan pyydetään etsimään tasokas omaan alaansa liittyvä artikkeli, jossa on raportoitu tutkimuksen luotettavuudesta (validiteetista, reliabiliteetista, tms.). Lähetä artikkeli tai viite/linkki artikkeliin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kihn, Lili, Vastaava opettaja
Ihantola, Eeva-Mari, Vastaava opettaja

Opetus

11.1.2013 – 25.1.2013

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.