x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ22 Monimuuttujamenetelmät kausaalitulkinnan näkökulmasta 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin luennot (2 op) suoritettuaan opiskelija ymmärtää useamman muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelun periaatteet ja osaa tulkita tavallisimpien monimuuttujamenetelmien tuottamat tulokset. Harjoitukset (3 op) suorittaneet osaavat lisäksi testata kausaalihypoteeseja tavallisimmilla monimuuttujamenetelmillä.

Yleiskuvaus

Monimuuttujamenetelmillä tarkoitetaan tässä useamman kuin kahden muuttujan välisten tilastollisten riippuvuuksien yhtäaikaista tarkastelua kausaalisesta näkökulmasta. Kurssilla keskitytään muuttujien vakioimisen tarkoitukseen, sopivan menetelmän valintaperusteisiin, vakioinnin käytännön toteutukseen keskeisimmillä monimuuttujamenetelmillä sekä tulosten sisällölliseen tulkintaan. Osallistujilta edellytetään, että he hallitsevat tavanomaiset kahden muuttujan riippuvuuden tarkastelumenetelmät (ristiintaulukoinnin, keskiarvojen vertailun sekä korrelaatiokertoimen). Aineistona käytetään jotakin Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) toimittamaa otantapohjaista kyselyaineistoa ja esimerkit analysoidaan SPSS-ohjelmistolla. Vaikka aineisto on yhteiskuntatieteellinen, siihen perustuvien kysymyksenasettelujen ymmärtäminen ei vaadi yhteiskuntatieteellistä koulutusta. Aineistolla tehtävät analyysit soveltuvat minkä tahansa tieteenalan poikkileikkausaineistoihin.

Luentojen (24 h)aiheet:

1. Monimuuttujamenetelmien idea
2. Faktorianalyysi
3. Varianssianalyysi
4. Lineaarinen regressiomalli
5. Logistinen regressiomalli
6. Log-lineaarinen malli
7. Polkuanalyysi ja rakenneyhtälömallit

Harjoituksissa (24 h) käytetään samaa aineistoa kuin luennoilla. Niitä varten luetaan pari tähän aineistoon perustuvaa (julkaistua) yhteiskuntatieteellistä artikkelia, joiden analyysit koetetaan harjoituksissa toistaa. Lisäksi harjoituksissa suunnitellaan ja aloitetaan 2-3 hengen ryhmissä itsenäisesti toteutettava harjoitustyö.

Kurssista voi suorittaa pelkät luennot (2 op) luentopäiväkirjalla. Koko kurssin (5 op) suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja harjoituksiin sekä aineistoon perustuvan harjoitustyön tekemistä.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa joko luentoihin tai koko kurssiin. Kurssilaiset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijan on itse tarkistettava valintatieto NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Töttö, Pertti, Vastaava opettaja
pertti.totto[ät]uef.fi

Opetus

1.2.2013 – 22.3.2013
Luento-opetus 27 tuntia
Luennot
Pe 1.2.2013 klo 9-16, Ls K113 (Linna), 1. luentokerta poikkeuksellisesti kello 9 - 16
Pe 8.2.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 9-12, luennot 8. ja 15.2. ls K110 (Linna), muut luenn. ls K113 (Linna)
Harjoitukset 21 tuntia
Harjoitukset
Pe 8.2.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 13-16, Mikroluokka Ml 51 (Linna-rakennus)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.