x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ532 Opettajaksi yliopistoon 1 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
• tuntevat ja osaavat hyödyntää keskeisiä pedagogisia käsitteitä sekä yliopisto-opettamisen ja -oppimisen teoreettisia perusteita
• hahmottavat opetuksen, ohjauksen ja oppimisen prosesseja
• tuntevat ja osaavat hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä oppimisen edistämiseksi
• tunnistavat henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita

Kurssi johdattelee osallistujat tarkastelemaan akateemista työtä pedagogisen asiantuntijuuden näkökulmasta. Kurssi tarjoaa tilaisuuden valmistautua siihen, miten opettajana edistää yliopisto-opiskelijoiden oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä kokemusta opettamisesta eikä erityisiä taustaopintoja.

Kevätlukukaudella 2013 tutkijakoulun opetustarjonnassa pilotoidaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) -kokonaisuutta, joka muodostuu
jaksoista Opettajaksi yliopistoon 1 ja 2. Kokonaisuus on ollut aiemmin tarjolla yliopiston opetushenkilöstölle, mutta nyt sitä tarjotaan myös opetuskokemusta vailla oleville tohtoriopiskelijoille. Pilotoinnin jälkeen päätetään siitä, miten usein ja millaista yliopistopedagogista koulutusta tarjotaan tutkijakoulussa jatkossa.

Opetussuunnitelma vastaa yliopiston henkilöstölle suunnattua koulutusta (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka/koulutus.html#10op).

Sisältö

• Yliopisto-opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä
• Opiskelijana yliopistossa
• Oppimisen teorioita ja käytäntöjä
• Asiantuntijaksi kehittyminen prosessina ja ohjauksen kohteena
• Tutkimusperustainen opetus

Toteutus

Kurssin aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli yksikkörajojen. Kurssi koostuu lähiopetuspäivistä (torstaisin 10.1., 31.1., 21.2. klo 9-15 (Huom. 7.3. lähikerta peruttu)), lukupiirityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä, kirjallisuuteen perehtymisestä ja opetusportfolion osan rakentamisesta. Opintojen aikana hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (moodle).

Opetusmenetelmiä koskeva osaaminen karttuu opetuksen toteutustapojen kautta, jonka vuoksi edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä. Ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää osallistujat tekevät pienimuotoisen ennakkotehtävän (ohje lähetetään koulutukseen valituille).

Ilmoittautuminen Netti-opsussa 26.11.-9.12.2012. Kurssille valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssivalinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka sitoutuvat opiskelemaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) kokonaisuudessaan (ks. Opettajaksi yliopistoon 2).

Opiskelijat ilmoittautuvat erikseen molemmille kursseille. Jos molempiin kursseihin (= 10 op kokonaisuuteen) ilmoittautuneita on enemmän kuin 20 opiskelijaa, käytetään valintaperusteena alinta molempien kurssien yhteenlaskettua ilmoittautumisen sijalukua tai jos se on kahdella tai useammalla opiskelijalla sama, opiskelijan alinta ilmoittautumisen sijalukua jommalla kummalla kurssilla.

Opiskelijan on tarkistettava kurssille pääsy NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Annala, Vastaava opettaja
johanna.annala[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2013 – 7.3.2013
Pienryhmäopetus 24 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Pienryhmä
To 10.1.2013 klo 9-15, Ls A31 Päätalo
To 31.1.2013 klo 9-15, Ls A31 Päätalo
To 21.2.2013 klo 9-15, Ls A31 Päätalo
Lukupiiri 6 tuntia + 3 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 97 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan lähipäivien työskentelyssä ja lukupiirin tehtävissä sekä osallistujan rakentaman opetusportfolion osan avulla. Arviointi kohdistuu siihen, miten osallistuja tunnistaa, argumentoi ja tekee näkyväksi oman opetus- ja oppimisajattelunsa sekä pedagogisen osaamisen vahvuudet ja  kehittämishaasteet.

Oppimateriaalit

Biggs, J. & Tang, C. Teaching for quality learning at university: what the student does. 3rd edition. 2007. Verkossa osoitteessa http://site.ebrary.com/lib/tampere/docDetail.action?docID=10229859

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja. 2009. Helsinki: WSOYpro Oy.

Lisäksi opettajan määrittämiä ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusartikkeleita.