x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA11 Kulttuuri- ja taiteenfilosofia, valinnaiset aineopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava yleiskuva kulttuuri- ja taidefilosofiasta, jota tarvitaan myös kulttuuri- ja taidekritiikin tekemiseen.

Yleiskuvaus

Jaksoista FILA5 - FILA12 suoritetaan kaksi vapaasti valittavaa jaksoa.

Opintojaksolla FILA11 esitellään kulttuuri- ja taidefilosofian peruskysymykset sekä estetiikan tärkeimmät historialliset muotoilut. Sillä tarkastellaan ihmisen luomaa maailmaa sekä kulttuurina, joka ihmistä määrittää, että kulttuurina, jonka ihminen luo, ja pohditaan näin ollen erityisesti historiallisesti ehdollistuneita merkityksiä. Taidefilosofiassa tarkastellaan kulttuurin tuotteista erityisesti taideteoksia ja paneudutaan taidefilosofian peruskäsitteisiin (esim. kauneus, teos, taiteilija, luominen, kritiikki).
Opintojaksolla pohditaan yhteiskuntafilosofisesti myös monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälisyyttä.

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää huolellista perehtymistä kahteen seuraavista teoksista:

a. Eldridge, Richard 2003. An Introduction to the Philosophy of Art. Cambridge: Cambridge University Press. (suom. Johdatus taiteenfilosofiaan, 2009. Helsinki: Gaudeamus), 3 op,

b. Herwitz, Daniel 2008. Aesthetics. Series: Key Concepts in Philosophy. London: Continuum, 2 op,

c. Berger, Peter & Luckman, Thomas 1966. The Social Construction of Reality. New York: Dell Publishing. (suom. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, 5.p. 2009. Helsinki: Gaudeamus.), 3 op,

d. Kymlicka, Will, 1996. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 2 op.

Kirjat voi suorittaa myös yksi kerrallaan.