x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA4 Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että hyvä tieteellinen käytäntö perustuu sekä tiedollisiin että moraalisiin arvoihin. Hän hahmottaa ja osaa esittää, miten tieteelle ominaiset tiedolliset arvot luonnehtivat tutkimuksen tuloksia, tiedeyhteisön sosiaalisia käytäntöjä ja tieteentekijän hyveitä. Hän myös ymmärtää, miten eri tavoin tieteen käytäntöön nähden ulkoiset yhteiskunnalliset arvot voivat vaikuttaa tieteelliseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen päättelyn ja selittämisen teorioihin, jotka syventävät ymmärrystä tiedollisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten arvojen roolista tutkimuksen eri vaiheissa. Sillä tutustutaan humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle erityisiin tieteenfilosofisiin ongelmiin. Tutkimusetiikan ongelmia käsitellään esimerkkien kautta.

Opintojakso suoritetaan joko järjestettävällä kurssilla tai
kahdessa osassa:
- FILA4a Tieteenfilosofia (2 op): joko kurssi, kirjatentti tai essee (sovittava erikseen)
- FILA4b Tutkimusetiikka (3 op): joko kurssi tai kirjatentti
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Toteutuksen yksityiskohdista sovitaan myöhemmin.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot