x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt kriittisen ajattelun taidossa, tuntee erilaisia vastauksia kysymykseen, mitä tieteellinen tieto on, ja osaa arvioida näitä vastauksia. Hän myös ymmärtää tieteellisen tiedon luonnetta, mikä ilmenee siinä, että hän osaa eritellä tieteellistä päättelyä, selvittää kokemusperäisen aineiston roolia tutkimuksessa ja kuvata tieteen sosiaalisia käytäntöjä.

Yleiskuvaus

Kirjatenttinä (sähköisenä tenttinä).
Keväällä 2013 järjestetään luennot FILP3a Argumentaatio 2 op (ks. tarkemmat ajat kohdasta opetus).

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, empiristisen tieto-opin vaikutusta tieteenfilosofiassa, syy – vaikutus-suhteita, tieteellistä selittämistä ja mallintamisen roolia tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia. Sillä esitellään sekä positivismin että jälkipositivistisen tieteenfilosofian klassikoita. Muita teemoja ovat yhteiskunnallisten arvojen merkitys tieteessä sekä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus
FILP3a Argumentaatio, luennot 2 op
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni luentosali B4113
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

FILP3a Argumentaatio tutkimuksessa, 2 op

JOKO

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Heinlahti, Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

Fisher, Alec 2004. The logic of real arguments, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press (pp. 1-171).

FILP3b Johdatus tieteenfilosofaan, 3 op

JOKO

Kiikeri, Mika & Ylikoski, Petri 2004. Tiede tutkimuskohteena. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and reality: An introduction to philosophy of science. Chicago: The University of Chicago Press (pp. 1-201 and 219-242).

Lisätiedot