x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP4 Tieto-oppi ja ontologia (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ja osaa kuvata tieto-opin (eli epistemologian) ja ontologian keskeiset tutkimusaiheet, käsitteet, lähestymistavat ja argumentit. Hän tunnistaa erilaisia tiedon käsitteitä ja niiden käyttöyhteyksiä, kuten ns. klassisen tiedon käsitteen sekä tulkinnallisen ja sosiaalisen tiedon käsitteet. Hän tuntee myös keskeisimmät havaintoa ja oikeutusta koskevat teoriat ja niitä koskevan kritiikin. Hän ymmärtää ontologian ja metafysiikan käsitteiden erilaisia merkityksiä sekä hahmottaa yleisen metafysiikan eli ontologian keskeiset kysymykset ja niiden vastausyritykset ja osaa myös arvioida näitä vastauksia.

Yleiskuvaus

Kirjatenttinä.  (tehdään sähköisenä tenttinä) Selvitetään mahdollisuutta järjestää myös opetusta.

Opintojakson tieto-oppiin keskittyvässä osassa tarkastellaan tiedon lajeja, skeptisismin ongelmaa, perinteistä tiedon määritelmää ja siitä käytyä keskustelua, uskomusten oikeuttamista koskevia näkemyksiä sekä erilaisia naturalistisia ja ei-naturalistia tietokäsityksiä. Opintojakson ontologiaosuus perehdyttää opiskelijan erilaisiin olemassaolon ja olemisen ymmärtämisen tapoihin ja olevan yleisimpiä kategorioita koskevaan nykykeskusteluun.

Opettajat

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja

Opetus

15.1.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 15.1.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

FILP4a Tieto-oppi , 3 op

Toinen seuraavista:

a. Lammenranta, Markus 1993. Tietoteoria

TAI

b. Williams, Michael 2001. Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology

FILP4b Ontologia, 2 op

Garrett, Brian 2006. What is this thing called metaphysics

Lisätiedot

Sähköisen tentin vastaanottaja: Leila Haaparanta
Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä