x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA8 Moraalinen ja sosiaalinen vastuu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Teemaseminaarin osallistujat ymmärtävät, millaisia filosofisia ongelmia kytkeytyy moraaliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Osallistujat harjoittelevat filosofisessa tutkimuksessa tarvittavia taitoja kuten argumenttien analysoimista artikkeleista, argumenttien arviointia ja argumentoivan esseen kirjoittamista.

Yleiskuvaus

Teemaseminaarissa lähestytään moraalisen ja sosiaalisen vastuun filosofiaa ongelmakeskeisesti. Kurssin keskeinen ongelma on ymmärtää, mikä on yrityksen moraalinen ja yhteiskunnallinen vastuu. Vastuun käsitettä käytetään kahdessa eri merkityksessä. Yhtäältä vastuulla tarkoitetaan jonkin toimijan erityisiä moraalisia velvollisuuksia, jotka lankeavat toimijalle yhteiskunnan moraalisen työnjaon kautta. Toisaalta vastuulla tarkoitetaan toimijan moraalista vastuuta teostaan ja jossain määrin myös sen seurauksista (missä määrin ja millä perustein toimijaa voidaan kiittää tai moittia teosta). Kurssin ensimmäisellä jaksolla pohditaan yrityksen erityisiä moraalisia velvollisuuksia ja yhteiskunnan moraalista työnjakoa (Friedman, Kolstad, Goodin, Scheffler, Rawls) ja kurssin toisella jaksolla kollektiivisten toimijoiden kuten yritysten moraalista vastuuta teoista ja tekojen seurauksista (French, Velasquez, Gilbert, Lewis). Kurssin lopuksi keskustelemme kollektiivisen vastuun kysymyksestä siten, kun se toisen maailman sodan lopussa muotoiltiin (Arendt).

Opettajat

Kristina Rolin, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 27.11.2012
Seminaari 22 tuntia
Tiistai klo 12-14, Filosofian seminaarihuone, Pinni B4141

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn. Kaikki osallistujat lukevat kaikki käsiteltävät artikkelit ja ovat valmiita osallistumaan keskusteluun.

Esitys seminaarissa: Seminaarin osallistujat valmistavat yksin tai ryhmissä suullisen esityksen yhdestä artikkelista (yhden sivun kirjallinen yhteenveto). Esityksen tarkoitus on toimia keskustelun avauksena. Esityksen voi jakaa kolmeen osaan siten, että ensimmäisessä osassa heitetään pöydälle tuntemattomat käsitteet ja vaikeasti avautuvat jaksot, joiden taustaoletukset vaativat selvennystä. Keskustelun tavoite on saavuttaa tunne, että olemme ymmärtäneet, mitä artikkelin kirjoittaja haluaa sanoa. Esityksen toisessa osassa pyritään tekemään yhteenveto artikkelin pääargumentista ja arvioidaan sen vakuuttavuutta. Esityksen kolmannessa osassa on mahdollisuus keskustella artikkelin filosofisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Loppuessee: Kukin seminaarin osallistuja kirjoittaa loppuesseen (noin 7-10 liuskaa) siitä artikkelista, jota hän on esitellyt muille. Esseen kirjoittamisessa on mahdollista hyödyntää seminaarissa käytyä keskustelua. Esseen tavoite on esittää artikkelin pääargumentti ja arvioida sitä kriittisesti. Esseessä voi käyttää myös muita kurssin artikkeleita ja muuta filosofista kirjallisuutta.

Oppimateriaalit

Teemaseminaarin ohjelma:

11.9. Rolin, Kristina: Johdantoluento

18.9. Friedman, Milton: The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits (1970)

http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf

25.9. Kolstad, Ivar: Why Firms Should Not Always Maximize Profits? (2007)

2.10. Goodin, Robert: What Is So Special About Our Fellow Countrymen? (1988)

9.10. Scheffler, Samuel: The Division of Moral Labor, part I (2005)

16.10. TAUKO

23.10. Rawls, John: The Basic Structure as Subject (1993)

30.10. French, Peter: The Corporation as a Moral Person (1979)

6.11. Velasquez, Manuel: Why Corporations Are Not Morally Responsible for Anything They Do (1983)

13.11. Gilbert, Margaret: The Idea of Collective Guilt (2000)

20.11. Lewis, H. D.: Collective Responsibility (1948)

27.11. Arendt, Hannah: Organized Guilt and Universal Responsibility (1945)

Lisätiedot

Kurssin oppimateriaali jaetaan seminaarin yhteydessä.