x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja toimintaympäristöt elämänkaaren eri vaiheissa
- osaa arvioida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa terveyden edistämisessä
- kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan suullisen esityksen valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta

Sisältö:
Terveyden ja perheen terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja tietoperusta. Terveyden edistämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Terveyden edistämisen eri toimintaympäristöt.

Yleiskuvaus

Artikkeleista tehdyn analyysin ja synteesin esittäminen seminaarissa

Maksu

30 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Mira Palonen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Aloitusluento
Ti 26.3.2013 klo 17.00-20.30, paikka 204A , luokat 204A ja 201A sijaitsevat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Seminaari
La 27.4.2013 klo 10.00-17.00, paikka 204A
Ke 15.5.2013 klo 16.00-20.00, opetus peruttu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna). (Soveltuvin osin).

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P, Korhonen T. (toim.) 2009. Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio.

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier, St. Louis.

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintojaksoon on päättynyt