x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat - Luennot 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
– hahmottavat kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Opettajat

Katariina Holma, Opettaja

Opetus

14.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Pe 14.9.2012 klo 9-12, Päätalon ls. D10a
Pe 28.9.2012 - 5.10.2012 viikoittain klo 9-12, Päätalon ls. D10a
Pe 12.10.2012 klo 9-12, Päätalon ls. D10a, kertauskuulustelu (luennot+kirjallisuus)
Pe 26.10.2012 klo 12-16, luento+kirjallisuus -tentin uusinta yleisessä tentissä
Pe 23.11.2012 klo 12-16, luento+kirjallisuus -tentin uusinta yleisessä tentissä
Pe 18.1.2013 klo 12-16, luento+kirjallisuus -tentin uusinta yleisessä tentissä
Pe 15.2.2013 klo 12-16, luento+kirjallisuus -tentin uusinta yleisessä tentissä
Itsenäinen työskentely 42 tuntia
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tutkinto-ohjelman omille ja muille opiskelijoille seuraavina yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus ops:sta+Borg ym. teosta koskeva tieto ohesta)
Pe 26.10.2012 klo 12-16
Pe 23.11.2012 klo 12-16
Pe 18.1.2013 klo 12-16
Pe 15.2.2013 klo 12-16

Oppimateriaalit

Muulta osin opetussuunnitelmassa ilmoitettu oppimateriaali, mutta seuraavasta materiaalista jätetään pois monimuuttujamenetelmien osuus:

Borg, S. ym., KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html