x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen syventävä erikoiskurssi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet tutustuvat käytännössä kunta- ja aluejohtamisen kannalta olennaiseen problematiikkaan, ja kykenevät hahmottamaan kunta- ja aluejohtamisen kontekstissa esiintyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja sekä erittelemään ja arvioimaan kriittisesti keskustelussa esillä olevia trendejä ja konsepteja. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, etenkin siihen, miten selvitystöitä ja tutkimuksia kehittämisessä hyödynnetään. Lisäksi opiskelija saa kokemuksen siitä, miten sidosryhmäsuhteiden huomioonottaminen tapahtuu kunta- aluejohtamisen moniulotteisessa kentässä. Harjoitustöiden toteutuksessa hyödynnetään opiskelijoiden aikaisemmissa vaiheissa saavutettuja tutkimuksellisia taitoja sekä sovelletaan tutkimusmenetelmiä käytännön työssä. Tämän vuoksi kurssille osallistujilta vaaditaan tutkimuspraktikumia HALHAPA11 edeltävinä opintoina.

Yleiskuvaus

Kunta- ja aluejohtamisen syventävä erikoiskurssi kytkeytyy kurssin vastuuopettajan tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Kurssilla tavoitellaan yhtäältä kunta- ja aluejohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvän tieteellisen ajattelutavan kehittymistä mutta toisaalta tavoitteena on ottaa osaa tutkimus- ja kehittämistyöhön, soveltaa keskeisiä teoreettisia käsitteitä käytännön kehittämistyön analysointiin sekä reflektoida kunta- ja aluejohtamisen käytäntöjä.

Kurssin varsinaiset opetettavat sisällöt kietoutuvat muutamien keskeisten teemojen ympärille. Nämä teemat ovat: kuntien moniulotteinen rooli paikallisyhteisöjen kehittämisessä, kuntien elinvoiman edistämisen mahdollisuudet ja rajat sekä elinvoimaisuuden käsitteen pohdinta.

Kurssin opetusmenetelminä ovat luento-opetus, lukupiiri, ryhmissä toteutettava seminaarityö, osallistuminen yhteistyöhankkeen seminaariin ja sekä seminaarityön suullinen esittäminen.

Opettajat

Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Pe 7.9.2012 - 19.10.2012 viikoittain klo 9-12, ls. Päätalo E350

Lisätiedot

Syksyllä 2012 kurssin yhteistyöhankkeena on Kuntaliiton koordinoima Elinvoiman eväät – Kunta elinvoiman johtajana - hankekokonaisuus. Hankekokonaisuuden perustavoitteena on nostaa elinvoimaisuuden vahvistaminen entistä näkyvämmäksi osaksi kuntien toimintaa laajasti koko kuntaorganisaatiossa sekä laajentaa elinkeinopolitiikan käsitettä ja instrumentteja elinvoimapolitiikan käsitteen suuntaan. Tehtävänä on pohtia sitä, kuinka elinvoimaisuutta voidaan luoda perinteisen hierarkiajohtamisen lisäksi verkostojohtamisen ja markkinoiden kautta tehtävän johtamisen keinoin, sekä tuoda kunnan johtamiseen mukaan kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten aktivoinnin, jotta ne voisivat löytää uusia ratkaisuja toiminnassaan. Hankkeessa pyritään myös jäsentämään niitä tekijöitä, joista elinvoima syntyy ja tarkastella sitä, mikä on paikallisten toimijoiden mahdollisuus vaikuttaa elinvoimaisuuden kehittymiseen. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa eri tavoin toteutetun elinkeinopolitiikan vaikutuksista sekä tarjota kehittämistukea mukaan lähteneille kunnille elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden suunnittelussa ja tehostaa hyvien käytäntöjen leviämistä kuntakentän sisällä. 

Hanke koostuu eri näkökulmista toteutetuista tutkimuksista ja selvityksistä sekä kuntapilotoinnista, johon ovat lähteneet mukaan kolme kuntaparia, joihin siis kuuluu yhteensä kuusi kuntaa: Oulu ja Hämeenlinna, Alavus ja Viitasaari sekä Siikalatva ja Pertunmaa.