x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA31 Edustuksellisen demokratian teoreettiset lähtökohdat ja instituutiot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee instituution käsitteen, poliittisten järjestelmien keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavat toimijat. Opiskelija omaa monipuoliset perustiedot erilaisista hallitsemistavoista ja demokratiateorioista. Opiskelija ymmärtää poliittisten instituutioiden yhteiskunnallisen aseman ja osaa arvioida poliittisten voimien ja instituutioiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Opiskelija osaa lisäksi tarkastella poliittista päätöksentekoa prosessina asian politisoitumisesta aina päätöksen täytäntöönpanoon asti.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään poliittisiin instituutioihin ja prosesseihin edustuksen ja demokratian käsitteiden kautta. Kurssilla tarkastellaan niiden historiaa sekä tutkitaan käsitteiden yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia  sekä peilataan niitä eri instituutioihin (mm. eduskunta, EU, YK). Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, millaisten kehityskulkujen seurauksena nykyisiin edustuksellisen demokratian järjestelmiin on päädytty, minkälaisia piirteitä niihin sisältyy ja minkälaisia mahdollisuuksia niiden tutkimiseen on. Luentojen lisäksi kokoontumiskerroilla käsitellään tieteellisiä tekstejä, joihin tulee perehtyä ennen kokoontumista.  Kokoontumiskerroilla on siten sekä luento- että seminaariosuuksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin osallistujamäärä on 20. Etusijalla ovat valtio-opin pääaineopiskelijat / politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kurssille valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja jää, kurssille pääsevät myös muiden pääaineiden/tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Ilmoittautuminen alkaa ma 3.12. klo 9.00 ja päättyy 13.1. klo 23.59, ilmoittaudu e-lomakkeella osoitteessa

Opettajat

Maija Mattila, Vastaava opettaja
maija.mattila[ät]uta.fi

Opetus

25.1.2013 – 26.4.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Pe 25.1.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060, ei opetusta 8.3. eikä 29.3.
Poikkeukset:
15.3.2013 klo 10 –12 , Pinni A4086
Seminaari 12 tuntia
Pe 25.1.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 10-12, ei opetusta 8.3. eikä 29.3.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentojen ja käsiteltyjen tekstien pohjalta osallistujat kirjoittavat esseen, joka arvioidaan asteikolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoituksen mukaan