x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP3B Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt kriittisen ajattelun taidossa, tuntee erilaisia vastauksia kysymykseen, mitä tieteellinen tieto on, ja osaa arvioida näitä vastauksia. Hän myös ymmärtää tieteellisen tiedon luonnetta, mikä ilmenee siinä, että hän osaa eritellä tieteellistä päättelyä, selvittää kokemusperäisen aineiston roolia tutkimuksessa ja kuvata tieteen sosiaalisia käytäntöjä.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, empiristisen tieto-opin vaikutusta tieteenfilosofiassa, syy – vaikutus-suhteita, tieteellistä selittämistä ja mallintamisen roolia tieteessä. Sillä esitellään sekä positivismin että jälkipositivistisen tieteenfilosofian klassikoita. Muita teemoja ovat yhteiskunnallisten arvojen merkitys tieteessä sekä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Opettajat

Kristina Rolin, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 28.11.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113, ei opetusta 17.10.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Koko 5 op opintojakson suorittamiseksi on suoritettava:

(a) Tieteenfilosofian luentokurssi (3 op). JA

(b) Argumentaation sähköinen tentti (suomeksi tai englanniksi)  tai mahdollisesti keväällä järjestettävä erillinen kurssi (2 op).

Oppimateriaalit

(a) Tieteenfilosofian luennot tentitään kurssin lopussa. Ei lisäkirjallisuutta.

(b) Argumentaation sähköinen tentti:

Argumentaation tentti suomeksi:

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia (Gaudeamus 2006).

TAI Argumentaation tentti englanniksi:

Alec Fisher: The logic of real arguments, 2ndedition (CUP 2004): pp. 1-171.

Lisätiedot