x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Y11 Vieraan kielen opetuksen ja oppimisen tutkimus - johdatus metodologiaan ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin (Kielen, kulttuurin tai kirjallisuuden erikoiskurssi) 3–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

I PERIODI:

Y11 Vieraan kielen opetuksen ja oppimisen tutkimus - johdatus metodologiaan ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin (Kielen, kulttuurin tai kirjallisuuden erikoiskurssi) 3?6 op

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu maisterivaiheessa oleville, aineenopettajaksi aikoville vieraiden kielten opiskelijoille.

Tavoitteet: Luentosarjan tavoitteena on tarjota yleiskatsaus vieraiden kielten opetuksen ja -oppimisen tutkimusalaan ja sen metodologiaan. Kokonaisuus perehdyttää opiskelijat tutkimusalan eri aihepiireihin sekä ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin, ja tarjoaa näkökulmia opiskelijoiden omien seminaari- ja opinnäytetöiden laadintaan sekä soveltavan kielitieteen ja kielikasvatuksen alan jatkotutkimukseen yleensä. Kieltenopetuksen ja -oppimisen tutkimuksen perinteisempien tutkimuskysymysten (mm. kieltenopetuksen metodit, kielenoppimisteoriat) rinnalla tarkastellaan myös mm. Euroopan komission ja Euroopan neuvoston kehittämisohjelmissa toteutettavia ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja näihin liittyviä erityiskysymyksiä. Tavoitteena on tarjota kattava kokonaiskuva kieltenopetuksen ja -oppimisen tutkimuksen laajasta aihealueesta ja edistää omien tutkimushankkeiden niveltämistä osaksi kielikasvatuksen kehitystyötä.

Sisältö: Luentosarjan aikana perehdytään kieltenopetuksen ja -oppimisen keskeisiin tutkimuskysymyksiin kuten kieltenopetukseen tutkimuskohteena, vieraiden kielten opetusmetodeihin, oppimisteorioihin ja kieltenopetuksen suunnittelun ja kieltenoppimisen välisiin suhteisiin. Lisäksi nostetaan esiin erityisesti eurooppalaisen kielikoulutuspolitiikan kannalta merkittäviä aihealueita ja näihin liittyviä ajankohtaisia tutkimushankkeita. Keskeisiä aihepiirejä ovat kielten ja muiden ainesisältöjen integroitu opetus (CLIL, Content and Language Integrated Learning), kielitaidon testaus ja arviointi sekä ajanmukaisten teknologioiden (mm. tietokonesimulaatioiden) kehittäminen ja hyödyntäminen kielikasvatuksen ja sen tutkimuksen eri yhteyksissä. Lisäksi perehdytään kouluprofiilien kehittämiseen kielenoppimis- ja kielikasvatusympäristöinä sekä kielikoulutuksen sertifiointihankkeisiin erityisesti kielikasvatuksen monipuolisuutta sekä koulun ja työelämän välistä yhteistyötä tukevien aloitteiden näkökulmasta.

Opetuskieli: Opetuskieli on suomi. Kurssilla käsiteltävien kehittämis- ja tutkimushankkeiden työkieliä ovat pääasiallisesti saksa, englanti ja ranska.

Vaadittavat opintosuoritukset: Päätöskuulustelu. Vaihtoehtoisesti opintokokonaisuuden voi suorittaa myös osallistumalla johonkin ajankohtaiseen kehittämishankkeeseen erikseen sovittavalla tavalla (mm. tutkimusprojektiin ja sen osatehtäviin osallistuminen, pilotointi, raportointi, dokumentointi).

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kim Haataja, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2011 – 10.10.2011
Luento-opetus
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 14-16, PinniB 3110