x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Opiskelija paikantaa kurssin avulla itsensä osaksi tieteellisen ajattelun ja yliopistoinstituution historiallisia suhteita, kehityskulkuja ja nykyisiä käytäntöjä. Opiskelija omaksuu myös välineitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkintaan, selittämiseen ja ymmärtämiseen tutkimuksellisin keinoin. Tavoitteena on, että kurssi innostaa opiskelijaa näkemään itsensä yliopistoinstituution ja tutkimuksellisten käytäntöjen aktiivisena toimijana ja tarjoaa näkökulmia siihen, mikä on yliopiston ja yhteiskuntatieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa.

 

Sisältö

- yliopisto tieteiden historiassa
- yliopiston ideat ja ulottuvuudet
- yliopisto akateemisen opiskelun ja tieteellisen tutkimuksen käytäntönä
- yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja asema yhteiskunnassa
- tutkimuksen etiikka ja tavoitteet

 

Opintojakson suoritusten vastaanottajat ja suoritusohjeet:

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ma 12.12.2011 mennessä paperiversiona Ritva Nätkinin työhuoneen (Linna 6078) oven vieressä olevaan lokeroon.

Suoritusohjeet sosiaalityön opiskelijoille

Sosiaalityössä kurssi suoritetaan luentopäiväkirjalla. Opintosuorituksena se ei ole luentojen referointia, vaan opiskelija kiteyttää ja jäsentää kurssin sisältöjä itse valitsemiensa kysymysten janäkökulmien kautta pohdiskellen. Mieti, mikä on oleellista ja merkittävää kurssillakäsiteltävissä asioissa sinun näkökulmastasi ja kirjoita siitä. Oppimispäiväkirjan tavoite on harjaannuttaa tieteellistä ajattelua ja kehittää opiskelijan taitoja kirjoittaa oppimastaan.Päiväkirjaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä minulle uusiakysymyksiä, näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä kurssi herätti pohtimaan? Mitä opin kurssilla kokonaisuudessaan? Mitkä kurssilla käsitellyt asiat ovat erityisen tärkeitä sosiaalityön ja yleisesti yhteiskuntatieteiden kannalta ja miksi? Tärkeää on, että kertoo ajatuksiaan ja perustelee ne.

 Päiväkirjaan voi sisällyttää monenlaisia tietoja: yleistietoa, tietoa luennolla kuullusta, luetusta, omista kokemuksista ja havainnoista. Muista kuitenkin merkitä lähteet, jos otat aineksia muiden teksteistä tai ajatuksista. Luentosisältöjen lisäksi päiväkirja tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia ajatusmalleja. Luentopäiväkirjaa pidetään ensimmäisestä luennosta lähtien kirjoittamalla kurssin sisällöllisistä aineksista sekä suhteuttamalla niitä omiin havaintoihin. Asiat tulee esittää selkeästi jäsenneltynä ja hyvää asiatyyliä käyttäen. Oleellisen tärkeää on perustella näkemyksensä ja viitata selkeästi luennolla esitettyyn. Jos käytät muita lähteitä, viittaa myös niihin selkeästi.

 Palautettavan luentopäiväkirjan pituus on 8-10 liuskaa (1,5 riviväli, 12 fontti). Päiväkirjat arvostellaan arvosanalla 1-5. Hyvä arvosana (3) edellyttää, että opiskelija on sisäistänyt luentojen pääsisällöt ja kykenee niiden pohjalta laatimaan jäsennellyn kirjoituksen sekä luomaan oman, analyyttisen otteen käsittelemiinsä asioihin.

Palautus keskiviikkoon 14.12.2010 mennessä paperiversiona Rosi Enroosin huoneen (LINNA 6093) vieressä olevaan lokeroon. Myöhässä tulleita töitä ei arvostella. Älä lähetä työtäsi sähköpostilla vaan tarvittaessa postitse osoitteeseen:

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Sosiaalityön oppiaine/ Rosi Enroos,33014 Tampereen yliopisto.

Mahdolliset kysymykset ja muut yhteydenotot: Rosi.Enroos@uta.fi

Suoritusohjeet tiedotusopin opiskelijoille, ks.

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/YKYY2oppimispaivakirja.html

Porin yksikön ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ke 14.12.2011 mennessä paperiversiona Satu Kalliolan ovilokerikkoon

Kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Mikko Lahtinen

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]utafi

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ma 24.10.2011 - 28.11.2011 viikoittain klo 14-17, päätalo ls. A1, Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.