x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Y11 Syventävien opintojen tutkielmaseminaari, vaihe I: Vieraan kielen opetus ja oppiminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kohderyhmä: Temaattinen tutkielmaseminaari on tarkoitettu aineenopettajaksi opiskeleville. Seminaari korvaa pääaineen tutkielmaseminaarista 2 op. Temaattiseen seminaariin osallistuvat siirtyvät kevätlukukaudeksi oman pääaineensa seminaariin.Opiskelijoiden tulee ilmoittautua oman pääaineensa seminaariin oppiaineen ilmoittamalla tavalla.

Edeltävä opintosuoritus: Vieraan kielen opetuksen ja oppimisen tutkimus - johdanto metodologiaan ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin

Sisältö: Seminaarin sisällöllisenä lähtökohtana toimivat johdantoluennon aihepiirit ja opiskelijoiden itse ideoimat ja seminaarissa esittelemät tutkimusaiheet. Näitä hyödyntäen seminaarissa etsitään yhtymäkohtia esiin tulevien tutkimusaiheiden ja kielenopetuksen ja -oppimisen alueen laajempien kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden välillä. Samoin hyödynnetään seminaarin toimintaympäristöä yksittäisten tutkimushankkeiden välisen yhteistoiminnan mahdollistamiseksi. Seminaarissa esitellään kielenopetuksen ja -oppimisen tutkimuksen alueella toimivia tahoja ja näiden tarpeita ja mahdollisuuksia uusien tutkimushankkeiden toteutukseen. Keskeisiä aiheita ovat mm. kielten ja muiden ainesisältöjen integroitu opetus (CLIL, Content and Language Integrated Learning), kielitaidon testaus ja arviointi sekä ajanmukaisten teknologioiden (mm. tietokonesimulaatioiden) kehittäminen ja hyödyntäminen kielikasvatuksen ja sen tutkimuksen eri yhteyksissä. Tutkimusaiheita tarjoavat lisäksi myös ajankohtaiset kouluprofiilien kehittämispyrkimykset kielenoppimis- ja kielikasvatusympäristöinä sekä kielikoulutuksen sertifiointihankkeet erityisesti kielikasvatuksen monipuolisuutta sekä koulun ja työelämän välistä yhteistyötä tukevien aloitteiden näkökulmasta.


Opetuskieli
: Seminaarin yhteinen kieli on suomi. Työstettävien tutkimushankkeiden kieli määräytyy aina oppiaine-/hankekohtaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset: Tutkimussuunnitelman laadinta sekä suullinen esitelmä omasta tutkimusaiheesta oheismateriaaleineen. Osittaiseksi opintosuoritukseksi hyväksytään vaihtoehtoisesti myös osallistuminen johonkin ajankohtaiseen kehittämishankkeeseen erikseen sovittavalla tavalla (mm. tutkimusprojektin ja sen osatehtävien edistäminen, pilotointihankkeet, raportointi, dokumentointi, esitelmät).

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Seminaarin ajankohdasta sovitaan myöhemmin.

Opettajat

Kim Haataja, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 14 tuntia
Ma 25.10.2010 - 13.12.2010 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3111