Terveystieteiden tohtoriohjelma

Tohtoriopintojen tavoitteena terveystieteiden aloilla on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Terveystieteiden tohtoriohjelman oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, global health and development, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus, terveyssosiologia, terveystaloustiede ja työterveys. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä.  Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan. Terveystieteiden ja lääketieteen alojen tohtoreiden työllisyys on hyvä.

Terveystieteiden ala tarjoaa tohtorikoulutusta kolmessa tohtoriohjelmassa, jotka ovat terveystieteiden tohtoriohjelma, lääketieteen tohtoriohjelma ja Kansainvälisen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma. Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden tohtorin (TtT) tai filosofian tohtorin tutkinnon (FT) yksikön oppialoilla. Terveystieteiden tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Terveystieteiden tohtorin tutkinnon (TtT) pohjana on terveystieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto.

Välitutkintona voi suorittaa joko terveystieteiden tai filosofian lisensiaatin tutkinnon.

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden tohtoriohjelmasta valmistunut tohtori

  • tuntee oman erityisalansa ja on saanut lisäksi laajan näkemyksen terveystieteistä yleisemmin sekä omaksunut monipuoliset tutkijan taidot.
  • osaa soveltaa tutkimuksensa tuottamaa ja oman alansa laajempaa erityisosaamista, ja soveltaa sitä luovasti, ymmärtää laajemmin terveystieteiden lähestymistavat sekä tuntee tutkimusinfrastruktuurin.
  • osaa tuottaa uutta tietoa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
  • osaa työskennellä itsenäisesti alan vaativimmissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.
  • osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä tiedeyhteisölle että yleisölle oman tieteenalansa kysymyksistä omalla äidinkielellään ja englanniksi.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta