x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvaan informaatioyhteiskuntaan.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatintutkinto tarjoaa laaja-alaisen informaatio- ja internet-alojen opintojen kokonaisuuden, jossa opiskelija voi valita erilaisia opintopolkuja. Maisterintutkinto tarjoaa asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta neljällä suuntautumisalueella: tietokäytännöt, asiakirjahallinta, kirjastopalvelut sekä internet- ja pelitutkimus. Tutkinto-ohjelma sekä yksikön muut tutkinto-ohjelmat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja suunnata opintoja asiantuntijuuden eri aloille.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetus perustuu tutkimukseen, jonka painoalueet ovat informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimus, tiedonhaun tutkimus sekä pelitutkimus. Opetuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista mm. informaatio- ja mediakäytäntöjä,  tietoaineistojen organisointia ja hakemista sekä pelien ja interaktiivisen median ilmiöitä. Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle valmiudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma antaa laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, verkkopalvelu- ja pelialan yrityksissä sekä tutkimuskeskuksissa. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee alan keskeiset käsitteet ja osaa muodostaa alasta kokonaiskuvan
 • pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana
 • hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet
 • osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä
 • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti omasta alastaan eri foorumeilla
 • pystyy jatkamaan opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
 • kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
 • kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
 • ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
 • osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla
 • voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Yliopisto-opintojen itsenäiseen luonteeseen kuuluu, että jokainen opiskelija tekee itse omat opintosuunnitelmansa ja lukujärjestyksensä ja on vastuussa siitä, että opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. Opiskelija ei kuitenkaan ole yksin, vaan opintojen suunnitteluun on saatavilla ohjausta. Tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksesta vastaavat opintokoordinaattorit ja opetushenkilökunta.

Kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluu Opintojen ohjattu suunnittelu -opintojakso. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Opintojen ohjattu suunnittelu -opintojakso kytkeytyy osaksi informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopintojen ITIP5 Tutkiva opiskelu -opintojaksoa. Opiskelijat jaetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa ryhmiin, joissa keskustellaan HOPS-ohjaajan kanssa yleisistä opintoihin ja opintojen suunnitteluun liittyvistä aiheista. Ohjaajan kanssa käydään läpi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on tarkoitus tutustuttaa opiskelija tutkintorakenteeseen, opintojen suunnitteluun liittyviin tiedonlähteisiin, ajanhallintaan, yliopisto-opiskelun ominaispiirteisiin ja informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmaan kokonaisuutena.

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opintojen ohjattu suunnittelu jatkuu lukuvuosittain. Omaopen kanssa päivitetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa kerran lukuvuodessa. Kandidaatintutkinnon loppupuolella opintojen ohjattu suunnittelu kytkeytyy osaksi kandidaattiseminaaria. Seminaarin yhteydessä keskitytään opintojen suunnitteluun erityisesti kandidaatintutkinnon loppuunsaattamisen ja maisterintutkintoon siirtymisen kannalta.

Maisterintutkinnossa opintojen ohjattu suunnittelu kytkeytyy osaksi graduseminaaria. Jokainen opiskelija tekee graduohjaajansa kanssa henkilökohtaisen maisteriopintojen opintosuunnitelman. Graduohjaajat auttavat paitsi pro gradu –tutkielman aiheen valinnassa, myös maisterintutkinnon valinnaisten opintojen suunnittelussa.

Opintojen ohjausta ja neuvontaa saa aina kysyttäessä – opiskelijoita kannustetaankin ottamaan rohkeasti yhteyttä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan erilaisissa opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinnoissa eteneminen

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

-Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)

(Bachelor of Science (B.Sc.), kandidat i naturvetenskaper (NaK))

-Filosofian maisterin tutkinto (FM)

(Master of Science (M.Sc.), filosofie magister (FM))

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston tutkintorakenne on kaksiportainen. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelija suorittaa ensin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), minkä jälkeen on mahdollisuus suorittaa filosofian maisterin tutkinto (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op):

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 60 op

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op

Yhteensä 180 op

Filosofian maisterin tutkinto (120 op):

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 80 op

Valinnaiset opinnot 40 op

Yhteensä 120 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Kandidaatin tutkinnon opintopolut

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman opiskelija voi noudattaa opinnoissaan jotakin seuraavista opintopoluista. Kaikkien opintopolkujen opiskelijat suorittavat tutkintorakenteen mukaiset yhteiset opinnot, perusopinnot ja pakolliset aineopinnot. Valinnaiset aineopinnot vaihtelevat opintopolkukohtaisesti.

Opintopolut ovat suosituksia, joista ei tule erillistä merkintää tutkintotodistukseen.

1. Tietokäytäntöjen opintopolku

Tietokäytäntöjen opintopolku suuntaa opiskelijan organisaatioiden tietoresurssien, kuten tietokantojen ja intranetien, hallinnan asiantuntijatehtäviin. Opintopolku tutustuttaa näissä tehtävissä tarpeellisiin välineisiin, esimerkiksi tiedon tallennus- ja hakuohjelmistoihin, dokumenttityyppien ja -rakenteiden käsittelyyn ja tiedonhaun evaluointimenetelmiin. Opintopolku perehdyttää myös tapoihin, joilla käyttäjät hyödyntävät tietoresursseja työtehtävien suorittamisen, opiskelun ja harrastusten tarpeisiin. Tältä osin keskeisiä tekijöitä ovat tiedonhankinta, tiedon jakaminen sekä informaatio- ja medialukutaito.

Tietokäytäntöjen opintopolun suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnoistaan riippuen:

- ymmärtää tietokäytäntöjen, erityisesti tiedonhaun ja -hankinnan prosessien, ominaispiirteitä

- omaksuu nopeasti käytännöt hakea tietoa tehokkaasti erilaisissa tiedonhakuympäristöissä

- pystyy arvioimaan ja valitsemaan kehysorganisaation tietokäytäntöihin parhaiten soveltuvat tiedonlähteet sekä kehittämään keinoja niiden käyttöön

- ymmärtää hakukoneiden toimintaperiaatteita

- tuntee dokumenttityyppien ja dokumenttien rakenteiden periaatteet

- hallitsee hakukoneiden evaluoinnin perusteet

- pystyy kehittymään asiantuntijana

Valinnaiset aineopinnot 25 op valitaan seuraavista:

 • ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta, 5 op
 • ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito, 5 op
 • ITIA3 Koulutus- ja ohjausprojekti, 5-10 op
 • ITIA4 Tiedonhaun perusteet, 5 op
 • ITIA5 Kokeellinen tiedonhaku, 5 op
 • ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op
 • ITIA8 Pelaaja- ja käyttäjätutkimus, 5 op
 • ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnoista tietokäytäntöjen ja/tai tiedonhaun kirjallisuus, 10 op

Valinnaiset opinnot kannattaa suunnata tukemaan syventäviä opintoja. Jos haluat valinnaisissa opinnoissa painottaa tietojenkäsittelyä, harkitse 25-30 op:n opintoja seuraavista:

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi, 10 op
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan, 5 op
TIEP3 Tietokantojen perusteet, 5 op
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet, 5 op
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5-10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin, 5 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op
TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet, 5–10 op
TIEVA32 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointitekniikat, 5–10 op

Kasvatustieteen ja viestinnän opinnoista suositellaan seuraavia opintoja:

KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus 5 op
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus 5 op
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet 5 op

2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolku

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suunnittelevat uraa yleisessä tai tieteellisessä kirjastossa.

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolun suoritettuaan opiskelija:

- omaa teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia kirjastoammatillisissa tehtävissä

- kykenee hyödyntämään tieteellisen tutkimuksen tuloksia kirjastotoiminnan kehittämisessä

- kykenee osallistumaan kirjastojen kehittämisestä käytävään keskusteluun.

Valinnaisia aineopintoja suoritettava vähintään 25 op, joista vähintään 15 op opintojaksoista ITIA1-8: 

 • ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta, 5 op 
 • ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito, 5 op
 • ITIA3 Koulutus- ja ohjausprojekti, 5-10 op
 • ITIA4 Tiedonhaun perusteet, 5 op
 • ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op
 • ITIA7 Pelit ja internet yhteiskunnassa, 5 op
 • ITIA8 Pelaaja- ja käyttäjätutkimus, 5 op
 • ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot, 5-25 op
 • ITIA11 Aineopintojen muu valinnainen opintojakso, 1-30 op 

3. Arkistoalan ja asiakirjahallinnon opintopolku

Arkistoalan ja asiakirjahallinnon opintopolku suuntaa opiskelijan organisaatioiden toiminnassa syntyvien tietoresurssien asiantuntijatehtäviin ja tarjoaa edellytykset opiskelun jatkamiseen maisteriopinnoissa tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunnan mukaisesti. Opintopolku antaa perusteet organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien ymmärtämiseen.

Valinnaisiin aineopintoihin valitaan seuraavia opintoja:  

 • ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta, 5 op
 • ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot, 5–25 op (osiot a, b, c, d, e)

Lisäksi tietohallinnon opintopolun opintojaksot ovat suositeltavia.

4. Tietohallinnon opintopolku 

Tietohallinnon opintopolku perehdyttää organisaation tietoresurssien hallintaan sekä informaatiosuunnitteluun. Informaation organisointi on opintopolun keskeistä sisältöä. Tietohallinnon tehtävänä on tukea ja edistää sekä dokumentoitujen että dokumentoimattomien tietovarantojen tehokasta käyttöä ja löydettävyyttä organisaation päämäärien tukemiseksi. Se on tiedon elinkaaren kattavaa suunnittelua, johtamista, resursointia, käsittelyä ja valvontaa. Siihen sisältyvät organisaation tietoprosessien ja tiedontarpeiden tunnistaminen sekä tietämyksen ja tiedon integroiminen organisaation eri tasoilla. Tietohallinnon opintopolku valmistaa asiantuntijatehtäviin tietopalveluissa, asiakirjahallinnossa, organisaation viestintä- ja verkkopalveluissa sekä tietotuotteiden ja -järjestelmien kehittämistehtävissä.

Tietohallinnon opintopolun suoritettuaan opiskelija:

- tuntee organisaation tietoresurssien eri tyypit

- on perehtynyt tiedon organisoinnin menetelmiin ja niiden kehitykseen

- tuntee informaatioarkkitehtuurin suunnittelun ja arvioinnin menetelmiä ja lähestymistapoja

- on tutustunut tietostrategioiden laatimisen menetelmiin sekä tietohallinnon työkaluihin

- tuntee organisationaalisen tiedonjakamisen ja osaamisen johtamisen lähestymistapoja ja menetelmiä.

Valinnaisiin aineopintoihin valitaan seuraavia opintoja:

 • ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta, 5 op
 • ITIA10a Tiedonhallinnan essee/lukupiiri, 5 op
 • ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op
 • ITIA8 Player and User Studies, 5 op

Valinnaisiksi opinnoiksi suositellaan seuraavia opintoja:

- TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet, 5 op

- TIEVS81 Usability Evaluation Methods, 5 op

Johtamiskorkeakoulu, hallintotieteiden kandidaattiohjelma

- HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen, 5 op

- HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen, 5 op

- HALJTA13 Julkisen talousjohtamisen tietojärjestelmät, 5 op 

Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikka

- TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 3 op

- TIE-41306 User Experience: Design and Evaluation, 5 op

Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen opintokokonaisuus

- JKKYTIJO1 Tietojohtamisen perusteet, 4 op

- JKKYTIJO5 Organisaatioiden oppiminen ja uudistuminen, 5 op

- JKKYTIJO7 Tietohallinto ja sen johtaminen, 4 op

5. Peli- ja Internet-asiantuntijan opintopolku

Tällä asiantuntemusalueella on mahdollista painottua joko peliasiantuntijan tai internet-asiantuntijan profiilin mukaisesti. Opintopolkujen tavoitteena on harjaannuttaa itsenäisesti ajattelevia ja oma-aloitteisia toimijoita interaktiivisen median erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Osassa opintopolun opintojaksoista on esimerkiksi tentittävän kirjallisuuden osalta mahdollista painottua joko peleihin tai internetiin liittyviin sisältöihin.

Peli- ja Internet-asiantuntijan opintopolun suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää pelien, pelikokemusten ja pelillisyyden perusluonnetta

- pystyy analysoimaan ja arvioimaan pelejä ja pelaamista suhteessa pelilajityyppeihin ja erilaisiin pelaajaryhmiin sekä vasten yleisempää historiallista kehystä

- kykenee arvioimaan ja tulkitsemaan internetin sisältöjä, palveluja ja verkossa kehittyviä käytänteitä erilaisista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista

- kykenee kehittämään uusia ratkaisuja ja lähestymistapoja sekä pelien tutkimuksen, suunnittelun ja soveltamisen eri asiantuntijatehtävissä vaadittavia valmiuksia

- osaa ymmärtää erilaisia verkkomedian suunnitteluun liittyviä lähtökohtia ja menetelmiä.

Valinnaiset aineopinnot 25 op valitaan seuraavista:

 • ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen, 5-10 op
 • ITIA7 Games and Internet in Society, 5 op
 • ITIA8 Player and User Studies, 5 op
 • ITIA9 Game Project, 10 op
 • ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot, 5-20 op (osiot h, i, j, k)

Valinnaiset opinnot kannattaa suunnata tukemaan syventäviä opintoja. Soveltuvia opintoja opiskelijan orientaatiosta riippuen tarjoavat esimerkiksi kirjallisuuden-, taiteiden- ja kulttuurintutkimus, filosofia, media- ja viestintätieteet, sosiologia, psykologia, kaupalliset ja johtamistieteet, tietojenkäsittelytieteet ja vuorovaikutteinen teknologia.

Maisterin tutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa kolmessa eri opintosuunnassa ja yhdessä kv-maisteriohjelmassa:

1. Tietokäytäntöjen opintosuunta

2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta

3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta

4. Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies

Opinnot tulee suorittaa valitun opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunnan suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistukseen.

Opintopolun ja opintosuunnan valinta

Kandidaattiohjelman opiskelija suorittaa kandidaatintutkinnon valitsemansa opintopolun mukaisesti ja valitsee maisteriopintojen opintosuunnan toisen opiskeluvuoden aikana. Valinnasta ilmoitetaan tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorille. Opintosuunnan valinta kirjataan opiskelijatietojärjestelmään, mikä helpottaa opintojen suunnittelua ja ohjausta. Opiskelijan kannattaa huomioida valitsemansa maisteriopintojen opintosuunnan edellytykset jo kandidaattiohjelman opintoja suorittaessaan.

Työelämäyhteydet

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät tyypillisesti kirjastonhoitajina, informaatikkoina, suunnittelijoina tai projektityöntekijöinä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Tehtävänkuvat sisältävät usein asiakaspalvelua, koulutusta ja ohjausta sekä uusien palvelujen suunnittelua, kehittämistä ja markkinointia. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimiestehtäviin. Myös tutkijan ura on tullut kiinnostavammaksi yhä useammalle informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijalle. Tutkijat sijoittuvat lähinnä yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin. Tutkijoiden tehtävänkuva vaihtelee projektitutkimuksesta sekä opetusta että tutkimusta sisältäviin tehtäviin.

Työelämässä korostuvat erityisesti yhteistyö- ja organisointitaidot sekä kyky omaksua nopeasti uusia työtehtäviä. Informaatioala muuttuu nopeasti, joten alan ammattilaisilta vaaditaan alan kehityksen jatkuvaa seuraamista ja oman osaamisen kehittämistä. Elinikäinen oppiminen, monipuolinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat avainsanoja informaatioalan ammateissa.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelmaan kuuluu pakollinen 3 kuukauden harjoittelujakso, jonka tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat informaatioalan käytännön työtehtäviin ja työelämässä vaadittaviin ammatillisiin valmiuksiin. Harjoittelun tarkoituksena on täydentää teoriaperustaista opetusta tuomalla opiskelijat lähemmäksi käytännön työtehtäviä. Lisäksi harjoittelu auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia ammatillisia vahvuuksiaan.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opintojensa aikana. Kansainvälistyminen jo opiskeluaikana on erittäin suositeltavaa, sillä informaatioalalla kansainvälisestä kokemuksesta ja erityisesti kielitaidosta on huomattavaa hyötyä.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoihinsa kansainvälistymiskokonaisuuden.

Kansainvälistymiskokonaisuuden minimimäärä on 20 opintopistettä. Kokonaisuuden suorittaminen suunnitellaan osana HOPS-prosessia ja se voi sisältyä kandidaattiohjelmaan tai maisteriopintoihin. Kansainvälistäville opinnoille ei määritellä enimmäismäärää.

Kokonaan suoritettu kansainvälistymiskokonaisuus merkitään laajuustietoineen mutta ilman erillistä arvosanaa opintosuoritusrekisteriin. Kansainvälistymiskokonaisuuteen koottavista opinnoista kertyvät opintopisteet kirjataan varsinaisen opintosuorituksen yhteyteen, ei kansainvälistymiskokonaisuuden alle. Kokonaisuus ja siihen kuuluvat opinnot esitetään tutkintotodistuksen liitteellä.

Kansainvälistymiskokonaisuuden voit koota esim. alla olevista vaihtoehdoista: 

Opiskelijavaihto

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintoihinsa vaihto-opiskelujakso tutkinto-ohjelman tai Tampereen yliopiston yhteistyöylipistossa. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alan opetusta tarjoavia vaihtokumppaneita on Euroopassa sekä Erasmus-ohjelman että Nordplus Network for Library and Information Science -verkoston piirissä. Tampereen yliopiston erilaisten vaihto-ohjelmien ja kahdenvälisten sopimusten kautta on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon myös Euroopan ulkopuolelle, mm. Yhdysvaltoihin.

Kansainvälinen harjoittelu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen Erasmus-harjoittelu osana opintojaan.

Kansainvälistymistä tukevat tutkinto-ohjelman opintojaksot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa on tarjolla paljon opetusta myös englanniksi. Interaktiivisen median aine- ja syventävien opintojen opetuskielenä on englanti. Tiedonhaun ja asiakirjahallinnan opiskelijoille on järjestetty Erasmus-rahoituksella kansainvälisiä kesäkouluja, joihin on osallistunut opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa.

Muu kansainvälinen toiminta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoita pyritään kannustamaan kansainvälisyyteen monin eri tavoin. Opiskelijoilla on mahdollisuus toimia kv-tuutoreina Tampereen yliopistoon saapuville vaihto-opiskelijoille. Tarjolla on myös kv-projekteja ja tapahtumia; esim. vuosittain järjestetään kansainvälinen kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoille ja ammattilaisille suunnattu Bobcatsss-konferenssi, johon opiskelijat voivat osallistua ja kerätä näin kokemusta kansainvälisestä konferenssitoiminnasta.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

 • KKENVA11 Academic Discourse in Theory and Practice 2 op
 • KKENVAL1 Academic Presentations 2 op
 • ITIS61 Graduseminaari 10 op
 • KKENYHT Introduction to Academic English 4 op
 • KKENLUK Introduction to Academic English 4 op
 • TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op
 • KKRUVAL1 Nordiska synvinklar 2 op
 • SISYY006 Orientation 2 op
 • SISYY003 Orientoivat opinnot 2 op
 • ITIS62 Pro gradu -tutkielma 40 op
 • KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
 • KKENMP3 Scientific Writing 5 op
 • SISYY005 Study Skills and Personal Study Planning 2 op
 • KKSUVAL1 Tekstiklinikka tutkielman kirjoittajille 2 op
 • KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op
 • KKENVAL8 Writing for Research 2 op

Opintojen luonne

Yliopisto-opiskelu on luonteeltaan hyvin itsenäistä. Yliopisto-opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä tuleva vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Yliopisto-opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen opintojen suunnitteluun ja tiedonhankintaan.

Yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen ja on hyvin teorialähtöistä, joten opiskelijoilta edellytetään kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Informaatioalan nopeasti muuttuvan luonteen vuoksi on myös tärkeää seurata alan kehitystä jo opiskeluaikana.

Valinnaiset opinnot tutkinto-ohjelmassa

Sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi vapaasti valita yliopiston muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta. On kuitenkin huomioitava, että kaikki opintokokonaisuudet eivät välttämättä ole tarjolla muille kuin tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Valinnaisina opintoina suositellaan suoritettavaksi mielekkäitä opintokokonaisuuksia, esim. perusopinnot tai perus- ja aineopinnot. Valinnaiset opinnot kannattaa valita omien kiinnostusten ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Informaatioalalla tarvitaan erittäin monipuolista osaamista, joten esim. koulutustaidot, viestintä- ja markkinointitaidot sekä tietotekninen osaaminen ovat hyödyksi informaatioalan työtehtävissä. Myöskään kielitaidon merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Opintojen suorittamista ja arviointia koskevia ohjeita

Opintojaksojen suorittamistavat ja arviointi vahvistetaan opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa hyväksytty/hylätty tai asteikkoa 0–5 (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty).

Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosana määräytyy opintosuorituksista saatujen arvosanojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

Opintojaksoille ja -kokonaisuuksille on määritelty suosituksia edeltäviksi opinnoiksi. Opintojaksoilla oletetaan, että opiskelijat ovat suorittaneet edeltävät opinnot tai heillä on vastaava osaaminen ja tiedot.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnät annetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä kokonaisuuksista kun kokonaisuuden opinnot ovat valmiit. Kokonaismerkintöjen hakemisesta ohjeistetaan  yliopiston verkkosivuilla.

Siirtymäsäännöt

Syksyllä 2015 tai sen jälkeen aloittavat opiskelijat noudattavat tässä esitettävää opetussuunnitelmaa. Ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan noudattaa siirtymäkauden ajan (31.7.2018 asti) opintojensa alkaessa tai aikana voimaan tullutta tutkintorakennetta. Ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan ei kuitenkaan voi enää valmistua.

Uusien ja vanhojen opintojaksojen vastaavuuksista sekä vanhojen opintojen täydentämisestä on ohjeistettu yliopiston verkkosivuilla. Epäselvissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin.

Opintoneuvonta tutkinto-ohjelmassa

Opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Viestintätieteiden tiedekunta