x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Maisterivaiheessa opetus on pääasiassa englanniksi. Syksystä 2017 maisterivaiheen opinnot järjestetään tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen Master´s Degree Programme in Biomedical Technology –koulutuksen kanssa.

 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet bioteknologian eri sovellusalojen asiantuntijatehtäviin (ml. tutkimus, opetus, tiedehallinto, tuotekehitys, markkinointi) niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutuksessa toteutuu monitieteellinen lähestymistapa ja monimuotoiset opetusmenetelmät tukevat tutkintojen sisällöllisten tavoitteiden toteutumista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden (biokemia, solu- ja molekyylibiologia sekä bioinformatiikka) lainalaisuudet sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä
 • taitaa tieteellisen ajattelun ja työskentelyn periaatteet sekä kykenee itsenäiseen ja turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn
 • osaa etsiä alan tietoa sekä tulkita ja soveltaa sitä kriittisesti
 • osaa soveltaa hankkimiansa tietoja ja taitoja työelämässä
 • osaa viestiä asiantuntijana oman alansa tilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • kykenee suorittamaan oman alansa ylemmän korkeakoulututkinnon koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa

 Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • omaa syvällisen ymmärryksen biolääketieteellisen teknologian alasta
 • hallitsee oman alansa tieteellisiä menetelmiä ja kykenee itsenäisesti omaksumaan uusia menetelmiä
 • osaa soveltaa tieteellistä tietoa biotieteiden ja biolääketieteellisen teknologian aloilla
 • omaa hyvät tieteellisen viestinnän taidot
 • omaa edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) orientoivien opintojen yhteydessä ja sitä täydennetään määräajoin. Toisen opiskeluvuoden keväällä opiskelija ilmoittaa alustavasti maisterivaiheen opintosuuntansa, minkä perusteella HOPS:ia voidaan tarvittaessa päivittää. Opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikkiin maisterivaiheen opintosuuntiin ilman erillistä hakua. Kaikissa opintojen suunnitteluun ja kandidaatti-maisterisiirtymään liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä joko tutkinto-ohjelman HOPS-vastuuhenkilön tai tutkinto-ohjelmasta vastaavan professorin puoleen.

Opinnoissa eteneminen

Luonnontieteen kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka koostuu yhteisistä opinnoista (yleiset valmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet), perusopinnoista, aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Filosofian maisterintutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen. Maisterintutkinto koostuu syventävistä ja valinnaisista opinnoista ja tarjolla on kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia.

Työelämäyhteydet

Tutkinto-ohjelmassa tähdätään keskeisten, bioteknologian alalla tärkeiden työelämätaitojen, kuten esimerkiksi projektityöskentelytaitojen ja laboratorio-osaamisen, karttumiseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin erilaisiin akateemisiin asiantuntijatehtäviin, erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä Suomessa että myös osin ulkomaille. Osa valmistuneista on sijoittunut yritysten myynti- ja markkinointitehtäviin sekä opetustehtäviin ja tiederahoitusta hallinnoiviin organisaatioihin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan hyvin kansainvälinen. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Tiedekunnan henkilökunnasta osa ulkomaalaisia ja tutkimusryhmien toimintaan tutustuessaan opiskelijat pääsevät myös osaksi tätä kansainvälistä yhteisöä. Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich, Hasselt. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.  

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta