x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle innovatiivisia näkökulmia hallinnon muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Hallintotieteiden opiskelijana perehdyt organisaatioiden, johtamiseen, talouteen ja hallintoon sekä hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehität ymmärrystä hallinnon paikallisista, alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa tutustut julkisen ja yksityisen sektorin rajapintoihin ja niissä syntyviin uudenlaisiin toimintamalleihin ja asiantuntijarooleihin. Valmiuksiasi toimia kansainvälisissä tehtävissä voit kehittää esimerkiksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun tai vaihto-opintojakson aikana.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta sijoittuneet ovat työllistyneet muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa pääset sekä tarkastelemaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua monialaisena ilmiönä että syventämään osaamistasi työelämän tarpeet ja omat kiinnostuksen kohteesi huomioiden. Hallintotieteiden kandidaattiohjelma on laaja-alainen. Kandidaattiopintojen puolivälissä opiskelija valitsee jonkin tutkinto-ohjelman opintosuunnista erikoistuen opintojen edetessä joko ympäristöpolitiikkaan ja aluetieteeseen, kunta- ja aluejohtamiseen, julkiseen talousjohtamiseen, julkisoikeuteen tai hallintotieteeseen.

Lisäksi johtamiskorkeakoulussa on yksi suomenkielinen ja kaksi englanninkielistä hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A), Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management sekä Master's Degree Programme in Leadership for Change. Näihin voi hakea kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Osaamistavoitteet

 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

- opiskelija osaa esittää hallintoa ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi

- opiskelija osaa arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia

- opiskelija osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen tutkinto-ohjelmaan hyväksytyn opiskelijan tulee osallistua Orientoivat opinnot - opintojaksolle (2 op). Orientoivien opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja sekä ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. 

Jokainen opiskelija tekee osana Orientoivia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka on opiskelijan oma opintojen suunnittelun väline. Opiskelijan tulee tarkistaa ja päivittää HOPS:iaan opintojen kuluessa. HOPS:n tekoon annetaan tukea.

Opinnoissa eteneminen

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HK)
Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa hallintotieteiden (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) jossakin viidestä opintosuunnasta.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Tieteentekemisen valmiudet 15 op
 • Hallintotieteiden perusopinnot 30 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 60-80 op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Hallintotieteiden maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Maisteriopintosuunnan syventävät opinnot väh. 75 op (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 30-35 op
 • Harjoittelu 10 op

Edellä mainitut opintopisteet vaihtelevat sen mukaan, minkä opintosuunnan opintoja opiskelija suorittaa. Tutkinnon minimilaajuuden tulee aina täyttyä.

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi hakeutua opinnoissaan hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuuntaan ja tätä kautta suuntautua ko. maisteriopintoihin.

Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vähintään kaksi hallintotieteiden kandidaattiohjelman opintopolkua, joiden opintoja hän suorittaa.

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa viidessä eri opintosuunnassa:

 1. Hallintotieteen opintosuunta
 2. Julkisoikeuden opintosuunta
 3. Julkisen talousjohtamisen opintosuunta
 4. Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta
 5. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

Opinnot tulee suorittaa ko. opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot muodostavat noin puolet hallintotieteiden kandidaattiohjelman tutkintorakenteesta. Valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi sisällyttää muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston tiedekuntien tarjoamia opintoja. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi politiikan tutkimuksen ja/tai kauppatieteiden tutkinto-ohjelmista sekä valitsemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Työelämäyhteydet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opettajilla on monipuoliset yhteydet oman alansa käytännön toimijoihin. Yhteyksiä käytetään sekä opintojen suunnittelussa että yksittäisten kurssien toteutuksessa. Tutkimusprojektit välittävät uusinta tietoa opetuksen kehittämiseen ja sisältöihin. Lisäksi järjestetään säännöllisesti nk. työelämäpäivät, joille kutsutaan koko JKK:n kannalta keskeisten organisaatioiden johtoa keskustelemaan osaamistarpeista. Lisäksi hyödynnetään erilaisia selvityksiä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään (yliopiston Työelämäpalvelut). Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman maisterintutkintoon kuuluu käytännön asiantuntijuutta syventävä harjoittelujakso.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tiedekunnan ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Johtamiskorkeakoulu