x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Bioinformatics

Englanninkielinen maisteriohjelma kestää kaksi vuotta ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Ohjelman opintoihin kuuluu bioinformatiikan syventäviä opintoja, pro gradu–tutkielma ja valinnaisia opintoja. Opintoihin kuuluu myös kieliopintoja ja mahdollisesti täydentäviä opintoja. Ohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon.

Bioinformatiikka on nuori tieteenala, joka yhdistää biologian ja lääketieteen sekä tietotekniikan, tilastotieteen ja matematiikan menetelmiä. Bioinformatiikka käyttää tietotekniikkaa hyväksi biologisessa ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, erityisesti laajojen biologisten ja lääketieteellisten tietoaineistojen keräämisessä, tallentamisessa ja analysoimisessa, sekä tähän liittyvässä menetelmäkehityksessä.

Opetuksesta vastaa BioMediTech (http://www.uta.fi/bmt/) ja opetus toteutetaan pääosin Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella. Joitakin valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa Tampereen Teknillisellä Yliopistolla (http://www.tut.fi/fi/).

Edellytyksenä ohjelmaan valitsemiselle on alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja riittävä englannin kielen taito.

Lisätietoja saa Degree Programmes Taught in English –sivulta (www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/bioinformatics.html) sekä bioinformatiikan maisteriohjelman verkkosivuilta (bioinformatics.fi).

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman jälkeen opiskelija osaa:

- kuvailla ja selittää bioinformatiikan, laskennallisen biologian ja systeemibiologian metodologista pohjaa.

- selittää bioinformatiikan menetelmiä ja niiden merkitystä eri sovelluksissa.

- tehdä data-analyysiä erityyppisillä biologisilla aineistoilla käyttäen yleisiä ohjelmointikieliä ja data-analyysityökaluja.

- tulkita analyysin tuloksia biologisessa kontekstissaan.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opintojen alussa jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) HOPS-opettajan ohjauksessa.Käytännön asioissa ja opintohallinnollisissa kysymyksissä yhteyshenkilönä toimii kansainvälisten asioiden koordinaattori Catarina Ståhle-Nieminen (catarina.stahle-nieminen@uta.fi). Kansainvälisen maisteriohjelman ohjausvastaavana toimii Juha Kesseli (juha.kesseli@uta.fi).

Linkki ohjaussuunnitelmaan:

http://www.uta.fi/bmt/studies/Academic_counseling_MSc_Bioinformatics.pdf

Työelämäyhteydet

Opintojen aikana useimmat opiskelijat osallistuvat tavalla tai toisella johonkin BioMediTechin 25 tutkimusryhmän toimintaan. Tutkinto antaa valmiudet toimia bioinformaatikon, biostatistikon tai data-analyytikkona ja omaavat tarvittavan pätevyyden toimia yritysmaailmassa. Tutkinto antaa kepoisuuden alan tohtoriopintoihin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Opiskelijat voivat suorittaa kansainvälistymiskokonaisuuden osana opintojaan. Siihen voi kuulua kieliopintoja, vaihto-opintoja tai harjoittelua ulkomailla sekä muita opintokokonaisuuden tavoitteisiin sopivia kursseja. Alla on listattu kansainväliseen maisteriohjelmaan Master's Degree Programme in Bioinformatics tutkinnon tähän opintokokonaisuuteen soveltuvat kurssit:

BIO2200 Introduction to computational biology

BIO4440 Biological data analysis with R

BIO4450 High-throughput data analysis

BIO4470 Systems biology methods

BIO4460 Journal club

BIO4035 Research work

BIO4230 Phylogenetics

BIO4240 Structural bioinformatics

BTK4410 Cancer Biology

TERKAN4 Project Planning and Management

BTK1072 International tutoring

BTK1076 Being in charge of tutoring

Kansainvälistymiskokonaisuuden kuvaus Tampereen yliopiston verkkosivuilla:

http://www.uta.fi/studies/study_abroad/internationalization_module.html

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:
BioMediTech