x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Maisterivaiheessa opetus on pääasiassa englanniksi. 

Syksystä 2017 maisterivaiheen opinnot järjestetään tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen Master´s Degree Programme in Biomedical Technology –koulutuksen kanssa.

 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet bioteknologian eri sovellusalojen asiantuntijatehtäviin (ml. tutkimus, opetus, tiedehallinto, tuotekehitys, markkinointi) niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutuksessa toteutuu monitieteellinen lähestymistapa ja monimuotoiset opetusmenetelmät tukevat tutkintojen sisällöllisten tavoitteiden toteutumista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden (biokemia, solu- ja molekyylibiologia sekä bioinformatiikka) lainalaisuudet sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä
 • taitaa tieteellisen ajattelun ja työskentelyn periaatteet sekä kykenee itsenäiseen ja turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn
 • osaa etsiä alan tietoa sekä tulkita ja soveltaa sitä kriittisesti
 • osaa soveltaa hankkimiansa tietoja ja taitoja työelämässä
 • osaa viestiä asiantuntijana oman alansa tilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • kykenee suorittamaan oman alansa ylemmän korkeakoulututkinnon koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa

 Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • syvällinen ymmärrys biokemian ja bioteknologian alasta
 • oman alan tieteellisten menetelmien hallitsemista ja kyky itsenäisesti omaksua uusia menetelmiä
 • valmius tieteellisen tiedon soveltamiseen biotieteiden ja biolääketieteellisen teknologian aloilla
 • hyvät tieteellisen viestinnän taidot
 • edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen
 • edellytykset toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) orientoivien opintojen yhteydessä ja sitä täydennetään määräajoin. Toisen opiskeluvuoden keväällä opiskelija ilmoittaa alustavasti maisterivaiheen opintosuuntansa, minkä perusteella HOPS:ia voidaan tarvittaessa päivittää. Opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikkiin maisterivaiheen opintosuuntiin ilman erillistä hakua. Kaikissa opintojen suunnitteluun ja kandidaatti-maisterisiirtymään liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä joko tutkinto-ohjelman HOPS-vastuuhenkilön tai tutkinto-ohjelmasta vastaavan professorin puoleen.

Opinnoissa eteneminen

Luonnontieteen kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka koostuu yhteisistä opinnoista (yleiset valmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet), perusopinnoista, aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Filosofian maisterintutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen. Maisterintutkinto koostuu syventävistä ja valinnaisista opinnoista ja tarjolla on kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia.

Työelämäyhteydet

Tutkinto-ohjelmassa tähdätään keskeisten, bioteknologian alalla tärkeiden työelämätaitojen, kuten esimerkiksi projektityöskentelytaitojen ja laboratorio-osaamisen, karttumiseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin erilaisiin akateemisiin asiantuntijatehtäviin, erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä Suomessa että myös osin ulkomaille. Osa valmistuneista on sijoittunut yritysten myynti- ja markkinointitehtäviin sekä opetustehtäviin ja tiederahoitusta hallinnoiviin organisaatioihin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan hyvin kansainvälinen. Tutkinto-ohjelma antaakin erinomaiset valmiudet sekä jatko-opintoihin että työskentelyyn niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Yksikön henkilökunnasta n. 20 % on ulkomaalaisia ja tutkimusryhmien toimintaan tutustuessaan opiskelijat pääsevät myös osaksi tätä kansainvälistä yhteisöä. Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich ja KTH Tukholma. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.

Opintoihin voi myös sisällyttää kansainvälisyyskokonaisuuden joka voi koostua kieliopinnoista, vaihdossa suoritetuista opinnoista, kv-tuutoroinnista tai muista kansainvälistymisen osaamistavoitteet täyttävistä opinnoista. 

Lisätietoa ja kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteet löytyvät allaolevasta linkistä:

http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/kansainvalistymiskokonaisuus/index.html

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

Kestävä kehitys

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkinnoissaan ajantasaista ja korkealaatuista tietoa globaaleista ongelmista sekä välineitä niiden ratkaisemiseen. Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka motivoivat eettisesti kestävään, vuorovaikutteiseen, monikulttuuriseen ja hyvään oppimiseen.

Seuraavat opintojaksot kartuttavat erityisesti kestävään kehitykseen littyvää osaamista:
BioMediTech