x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön (CMT) tohtoriohjelmassa koulutetaan joukkoviestinnän ja journalismin, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön taitajia ja tutkijoita. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on kykyä uudistaa oman alansa käytäntöjä sekä yliopistossa että muualla työelämässä. Lisäksi koulutus tähtää teoreettisen kunnianhimoisuuden ja käytäntöpohjaisen tutkimuksen luovaan yhdistämiseen ja pyrkii ruokkimaan uuden tiedon tuottamista yksikön eri oppiaineiden välisten dialogien pohjalta.

Osaamistavoitteet

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä suoritetun yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on laaja-alainen ja kansainvälinen ymmärrys viestintää, mediaa ja teatteria koskevista yhteiskunnallisista, teoreettisista, käsitteellisistä ja metodologisista lähestymistavoista, sekä niiden suhteista erilaisiin muuttuviin viestinnän ja esittämisen käytäntöihin.

Tohtoriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, oppi soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmissä ja –verkostoissa. Opiskelija saavuttaa viestinnän, median tai teatteritaiteen alan sellaisen tuntemuksen, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen sekä yliopistossa että sen ulkopuolisissa ympäristöissä. Hän kykenee omalla tutkimusalallaan itsenäiseen ja uutta luovaan ajatteluun, pystyy välittämään tutkimustietoa sekä omaa taidot toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Lisäksi opiskelija perehtyy tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa aluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen, tutkimusalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin virtauksiin sekä opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on syvällinen ymmärrys teatterin erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävästä näyttelijän taiteellisesta työstä, jostakin sen osa-alueesta tai sen yliopistotasoisesta koulutuksesta. Tämä ymmärrys on mahdollista saavuttaa erilaisten taiteen käytännöistä nousevien menetelmien, taiteellisen toiminnan sekä näitä avaavien yhteiskunnallisesti, teoreettisesti tai filosofisesti painottuneiden lähestymistapojen avulla. Tavoitteena on synnyttää uudenlaisia teatterityön tekijöitä ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen muuttuviin rakenteisiin ja lisätä näin teatterin vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Tohtoriopiskelija tekee ohjaajiensa kanssa kirjallisen opnto- ja ohjaussuunnitelman, jossa sovitaan ensimmäisestä ohjaajasta sekä ohjaajien ja ohjattavan vastuista ja velvollisuuksista. Aikataulun lisäksi sovitaan yhteiset, ohjausta koskevat menettelytavat ja käytännöt. Ohjauksella tuetaan itsenäiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työhön harjaantumista sekä tohtoriopiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien rakentumista. (Ks. tohtoriohjelman ohjaussuunnitelma)

Opinnoissa eteneminen

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä suoritettavan yhteiskuntatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta väitöskirjan osuus on 180 opintopistettä ja muiden opintojen 60 opintopistettä.

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka koostuu taiteellisesta väitöstutkimuksesta ja muista opinnoista. Taiteellisen väitöstutkimuksen osuus on 180 opintopistettä niin, että taiteellisten tai käytännöllisten osien ja reflektiivisen – kirjallisen tai monimediaalisen – osan suhde voi vaihdella 80–100 opintopisteen välillä. Taiteelliset ja käytännölliset osat esitarkastetaan niiden toteuttamisen yhteydessä. Muiden opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Teatteritaiteen tohtorin tutkintoon sisältyvät muut opinnot rakentuvat yksikön yhteisestä tutkijaseminaarista (10 opintopistettä), teoria- ja metodiopinnoista (20 opintopistettä), sekä omaan taiteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista (30 opintopistettä).

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Tohtoriopintoihin sisältyy 10 op:n laajuiset kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevat opinnot (CMTJ3), joiden osaamistavoitteena on perehtyminen viestintätieteisiin ja teatteritieteeseen sosiaalisena toimintana ja tieteellisenä käytäntönä sekä Suomessa että ulkomailla, tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittyminen.

Opinnot voidaan suorittaa esimerkiksi esitelmillä kansainvälisissä konferensseissa, konferenssien järjestelytehtävillä, osallistumalla kotimaisen tai ulkomaiseen kesäkouluun, ulkomailla suoritetuilla tohtoriopinnoilla tai perehtymällä julkaisemiseen toimimisella tieteellisen lehden toimituskunnissa. Kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevista opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa.

Tohtoritutkinto voidaan järjestää myös yhteistyönä jonkin ulkomaisen yliopiston kanssa. Tällöin Tampereen yliopiston ja ulkomaisen yliopiston välillä laaditaan sopimus, jonka perusteella yhteistutkinto voidaan suorittaa.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö