x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma on kielten ja käännöstieteen tutkimukseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille suunnattu jatkokoulutusohjelma. Ohjelmassa voi suorittaa jatkotutkinnon seuraavilta aloilta:

  • englantilainen filologia
  • pohjoismaiset kielet
  • käännöstiede (englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä)
  • ranskan kieli
  • saksan kieli ja kulttuuri
  • suomen kieli
  • venäjän kieli ja kulttuuri


Kielten tohtoriohjelmaan voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneet hakijat. Tohtoriohjelmaan valittavilta opiskelijoilta edellytetään pää- tai sivuaineen syventäviä opintoja jatkotutkinnon pääaineessa tai pääaineen lähitieteen alalta. Syventävät opinnot on voitu suorittaa esimerkiksi jossakin seuraavista kielen tai käännöstieteen tutkinto-ohjelmista: englanti, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa, suomi, venäjä tai monikielinen viestintä ja käännöstiede. Ohjelmaan voidaan hyväksyä myös muita ohjelman tutkimusalaan suuntautuneita jatko-opiskelijoita yli tieteenalarajojen. Mahdollisista siltaopinnoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Kielten tohtoriohjelma on perinteisiä tieteenalarajoja ylittävä monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka yhdistää kielten, kielialueiden kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä. Ohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tuottaa sellaista tohtorin pätevyyttä, jossa yhdistyvät moninäkökulmainen ja monitieteinen tutkimus, vahva metodinen osaaminen sekä oman erikoisalan hallinta.

Tohtoriohjelmassa annettava koulutus keskittyy kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön kieliaineiden ja käännöstieteen tutkimuksen vahvuusalueille ja yhdistää ne. Kielten perustutkimuksen eli kielen rakenteeseen ja tilanteiseen vaihteluun kohdistuvien kysymysten ohella ohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, kuten globalisoituneen, monikielistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan kielellisiä haasteita sekä erikoisalojen viestintää. Yhtenä ohjelman erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus, johon kuuluu kielialueiden paikallisten ja globaalien kulttuurimuotojen ja sosiokulttuuristen ilmiöiden kriittinen tarkastelu. Käännöstieteen tutkimuksessa painottuvat mm. kääntämisen sosiologia ja kääntäminen ja tulkkaus ammattimaisena toimintana.

Ohjelman vuotuinen tutkintoennuste on 3-5 eri kieliaineisiin tai käännöstieteeseen erikoistunutta FT-tutkinnon suorittajaa. Ohjelmaan kuuluvien Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden aloilta valmistuneet tohtorit ovat sijoittuneet hyvin erityisesti yliopistojen tutkimus- ja opetustehtäviin, mutta myös muihin yhteiskunnallisesti tärkeisiin asiantuntijatehtäviin. Tohtoriohjelmasta valmistuvien työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä OKM:n Tohtoritarve 2020-luvulla -raportin mukaan valtakunnallinen tohtoritarve kielitieteiden alalla vuosittain on lähitulevaisuudessa hieman nykyistä suurempi. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:13.)

Tohtoriohjelman johtajana toimii professori Minna Nevala. Ohjelman johtoryhmän muodostaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön jatkokoulutustoimikunta.

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta. Hänellä on syvällinen näkemys omasta tutkimusalastaan ja hän pystyy seuraamaan alansa ajankohtaisia tieteellisiä keskusteluja. Hän hallitsee monipuolisesti alansa teorioita, tieteellisiä lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja niihin liittyviä analyysitapoja, ja osaa soveltaa ja kehittää itsenäisesti oman erityisalueensa teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa esittää oman perustellun näkemyksensä tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksensa merkityksestä. Opiskelija ymmärtää ammattimaisen tutkijuuden vaatimukset, ja osaa toimia aktiivisena kansainvälisen tiedeyhteisön jäsenenä. Opiskelija tuntee oman tieteenalansa siten, että hän pystyy ymmärtämään ja seuraamaan alan tutkimustuloksia ja tieteen kehitystä sekä toimimaan alansa asiantuntijana erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä. Hän pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti niillä kielillä, jota tutkimus koskee, ja hän tuntee kyseisen kielialueen ja sen kulttuuriset ulottuvuudet. Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön, tuntee tieteenfilosofisia kysymyksiä ja osaa soveltaa niitä tutkimustyössään. Hän hallitsee tutkimustyössä tarvittavat tiedonhankinnan käytänteet. Hän osaa argumentoida itsenäisesti, kriittisesti ja samalla rakentavasti, ja välittää tutkimustietoa sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija tuntee yleisellä tasolla kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteitä tieteenaloina.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opiskelija tekee ohjaajiensa kanssa kirjallisen opinto- ja ohjaussuunnitelman, jossa sovitaan pääohjaajasta sekä ohjaajien ja ohjattavan vastuista ja velvollisuuksista. Aikataulun lisäksi sovitaan yhteiset, ohjausta koskevat menettelytavat ja käytännöt. Ohjauksella tuetaan itsenäiseen tieteelliseen työhön harjaantumista sekä jatko-opiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien rakentumista. Opinto- ja ohjaussuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään ohjaajien kanssa kerran vuodessa tai tarvittaessa

Opinnoissa eteneminen

Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika tohtoriohjelmassa on 4 vuotta / 240 op (laskennallisesti 1 v / 1600 t / 60 op). Opintoihin sisältyy 1) väitöskirja (200 op) ja 2) muut tutkimustyötä ja tieteellistä asiantuntijuutta tukevat opinnot (40 op). Välitutkintona on mahdollista suorittaa myös lisensiaatin tutkinto, johon sisältyvät lisensiaatintutkielma (100 op) sekä muut opinnot (40 op).

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö