x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat hallitsevat erinomaisesti vähintään kaksi kieltä: A-työkielensä suomen ja B-työkielensä, joka on englanti, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Maisteriopinnoissa opiskelija saavuttaa vahvan asiantuntemuksen jollakin seuraavista erikoisaloista: lain ja hallinnon käännösviestintä, talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, yleinen tulkkausviestintä tai oikeustulkkaus sekä lisäksi venäjän opiskelijoille terveydenhuoltoalan tulkkausviestintä.

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistuneella on erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja oman B-työkielialueensa maiden kulttuurin tuntemus sekä valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Käännöstieteen opintoihin kuuluu maisterivaiheessa myös käännöstieteen opiskelijoille suunniteltu suomen kielen opintokokonaisuus.

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
 • ongelmanratkaisukyky
 • valmius suunnittella, toteuttaa ja raportoida itsenäinen tieteellinen tutkimus ja hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • oman tieteenalansa tutkimusmenetelmien laaja-alainen hallinta sekä kyky kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opiskelija käy kandidaattiopintojen aikana laatimansa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) läpi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin perehtyneen HOPS-ohjaajan kanssa ainakin kerran maisteriopintojen aikana. Mikäli opiskelija ei suorita yhtä erikoisalaa kokonaisuudessaan vaan aikoo yhdistellä eri erikoisalojen opintoja, hänen on käytävä HOPS läpi ohjaajan kanssa ennen syventävien opintojen aloittamista.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista vastaavalta opintokoordinaattorilta voi kysyä neuvoa kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten tutkinnon valinnaisten opintokokonaisuuksien valitsemisessa tai tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksien suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinnoissa eteneminen

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu yhteen seuraavista erikoisaloista: 1) lain ja hallinnon käännösviestintä, 2) talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, 3) kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, 4) yleinen tulkkausviestintä, 5) oikeustulkkaus ja 6) terveydenhuoltoalan tulkkaus (vain kieliparissa suomi-venäjä). Eri kielipareissa valittavissa olevat erikoisalat näkyvät tutkintorakenteessa. Opiskelija valitsee syventävien opintojen erikoisalansa laskennallisen kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Hän voi myös henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa yhdistellä eri erikoisaloja siten, että niistä muodostuu mielekäs kokonaisuus. Tällöin on pidettävä huolta siitä, että teorian ja käytännön harjoitusten suhde pysyy suurin piirtein samana kuin alkuperäisissä erikoisalapaketeissa: vähintään 15 op teoriaopintoja ja vähintään 5 op harjoituksia kumpaankin työkieleen päin.

Tutkielmaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen toisena vuonna. Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit -opintojakso on syytä suorittaa tutkielmaopintoja edeltävän lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakeminen ajoittuu yleensä aivan opintojen loppuvaiheisiin. Syventävät opinnot kannattaakin suorittaa mahdollisimman suunnitelmallisesti opinto-opasta sekä HOPS-ohjausta ja muuta opinto-ohjausta hyödyntäen. Tällöin merkintää hakiessa ei enää pääse tulemaan yllätyksiä vaadittavien suoritusten suhteen.

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän antaa työkielestä vastaava professori. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1-5 arvioitujen opintojaksojen (ml. pro gradu -tutkielma) opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi opiskelijalla tulee olla kokonaismerkintä myös FM-tutkintoon sisältyvästä Kääntäjän suomen opinnot II -opintokokonaisuudesta (10 op). Suomen opintojen kokonaismerkinnän antaa monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista vastaava opintokoordinaattori.

Maisteriopintojen kriteeriopinnot ja vaadittavat edeltävät opinnot

Ennen siirtymistään monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava seuraavat opinnot:

Englannin, saksan ja venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintosuunnat:

Ranskan kääntämisen opintosuunta:

Ruotsin kääntämisen opintosuunta:

Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opinto- ja osaamiskokonaisuudet.

Mikäli monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen johonkin opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa:

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintosuunta:

Ranskan kääntämisen opintosuunta:

Ruotsin kääntämisen opintosuunta:

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintosuunta:

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintosuunta:

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Opintoihin sisältyvästä kansainvälistymiskokonaisuudesta saat lisätietoja oman tutkinto-ohjelmasi kuvauksesta.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

Työkielten määrittely

Kääntäjän ja tulkin työkielillä tarkoitetaan seuraavaa:

A-työkieli
Kieli, jota kääntäjä tai tulkki osaa parhaiten ja jota hän käyttää sekä lähde- että kohdekielenä. Yleensä se on äidinkieli, jossa on saavutettu viestinnän ammattilaisen taso.

B-työkieli
Vieras kieli, jota kääntäjä tai tulkki osaa niin hyvin, että hän pystyy käyttämään sitä myös kohdekielenä tietyin edellytyksin, esimerkiksi toimeksiannon ja tehtävän vaatimustason mukaan.

C-työkieli
Vieras kieli, jota kääntäjä tai tulkki osaa niin hyvin, että pystyy käyttämään sitä lähdekielenä. C-työkieliä kääntäjällä tai tulkilla voi olla useita.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö