x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjä, nyt!

Venäjän kielen ja Venäjän tuntemuksen merkitys Suomessa on kiistaton. Venäjän osaajia työllistävät niin liike-elämä, hallinto ja matkailu kuin opetus-, media- ja sosiaalialat. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma vastaa näiden alojen tarpeisiin kouluttamalla laaja-alaisia kieliasiantuntijoita, jotka sekä hallitsevat venäjän kielen että tuntevat hyvin venäläisen yhteiskunnan ja sen kulttuurin.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää

 • venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman, ja joko
 • venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tai
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Kandidaattiopintojen aikana rakennetaan vahva peruskielitaito ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu Venäjällä, jonka voi suorittaa osallistumalla valtion rahoittamaan kieliharjoitteluohjelmaan. Kandidaattiopinnoissa opiskelija painottaa oman kiinnostuksensa mukaan joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään venäjän kielen rakenteeseen, venäläiseen kirjallisuuteen ja sen analysoimiseen, kulttuurihistoriaan ja nyky-yhteiskuntaan. Kääntämisen ja tulkkauksen opintojen painopiste on käännös- ja tulkkausviestinnässä. 

Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa maisteriopinnoissa oman valintansa mukaan. Tarvittaessa hänen täytyy kuitenkin suorittaa kyseisten maisteriopintojen edellyttämiä kursseja, jos hän ei ole suorittanut niitä kandidaattiopinnoissaan.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat laaja-alaisen Venäjän tuntemuksen. Syventävien opintojen erikoistumisvaihtoehtoja ovat venäjän kielen rakenne, kieli ja yhteiskunta, venäläinen kulttuuri ja kirjallisuus sekä venäjä vieraana kielenä ja monikulttuurisuus. Ammatilliset erityisvalmiudet hankitaan soveltuvilla valinnaisten aineiden kursseilla, joita Tampereen yliopistossa on tarjolla laajalti. Opettajaksi aikova valitsee usein jonkin toisen kielen aineenopettajan pedagogisten opintojen lisäksi.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu käännös- tai tulkkausviestintään. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat suorittavat kääntäjän suomen kielen opintokokonaisuuden.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut hallitsee valitsemansa erikoistumisalat, ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinto:

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella on

 • hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, johon kuuluu venäjän kielen rakenteiden ja keskeisen sanaston hallinta
 • Venäjän historian ja kulttuurin sekä venäläisen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden hyvä tuntemus ja kyky toimia venäläisessä ympäristössä
 • erilaisten kieli-, kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntausten ja tutkimusmetodien tuntemus ja kyky soveltaa niitä tutkimuksen tekemiseen
 • tiimityöskentelyn periaatteiden tuntemus ja kyky toimia ryhmässä
 • perustaidot itsenäisen tutkimuksen laatimiseen ja riittävän vahva metodinen pohjakoulutus voidakseen valita oman erikoisalansa maisteriopinnoissa

Venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistunut (opintojaksot VENA6, VENA7 ja VENA8) opiskelija

 • tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
 • tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
 • hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen
 • tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistunut (opintojaksot VENA11, VENA12, VENA13 ja VENA16) opiskelija

 • tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
 • osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
 • osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä

FM-tutkinto:

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittanut

 • osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee kielen ja kulttuurin alojen erikoissanaston
 • osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
 • tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä
 • tuntee laaja-alaisesti Venäjän kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ja on perehtynyt erityiskysymyksiin, joita ovat kielen rakenteiden teoria, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutus sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen
 • pystyy toimimaan monenlaisissa Venäjä-asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännöstoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä erikoisalallaan omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Kaikille venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot aloittaville järjestetään syyslukukauden alussa lähtötasokoe, jonka perusteella voidaan suositella osallistumista täydentäviin opintoihin (VENT Kielioppiharjoitukset 5 op). Lähtötasokokeeseen voi valmistautua kertaamalla kielioppia (esim. M. Alestalo - E. Hämäläinen, Venäjän kielioppi. 2008) sekä keskeistä sanastoa. Koe järjestetään heti syyslukukauden alussa, aika ja paikka ilmoitetaan opetusohjelmassa jatutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Yksikkö järjestää syyslukukauden alussa uusille opiskelijoille orientoivat opinnot, joissa mm. perehdytetään yliopisto-opintojen käytänteisiin. Tässä yhteydessä opiskelijat tapaavat myös omat tuutorinsa, jotka ovat vanhempia opiskelijoita ja joilta he saavat käytännön neuvoja opintojen aloittamisessa. Myös tutkinto-ohjelma järjestää uusille opiskelijoille tiedotustilaisuuden lukukauden alussa. Opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoinaan opettajat ja erityisesti opintokoordinaattori. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta keskustellaan HOPS-opettajan kanssa. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä säännöllisesti. Tutkinto-ohjelmalla on oma ohjaussuunnitelma, jossa ohjauskäytäntöjä kuvataan tarkemmin.

Opinnoissa eteneminen

Tutkintoa koskevat määräykset yksikön verkkosivulla.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto, eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana. Tutkintoon kuuluu kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto, eli filosofian maisterin tutkinto, on suoritettavissa kahdessa vuodessa. Tärkeimmän osuuden tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opinnot

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopintojen lisäksi myös vähintään yksi yksikön yhteisistä johdantokursseista (5 op) ja Tietotekniikkataidot (3 op).

Tutkinto-ohjelman opintojaksoja voi suorittaa osallistumalla opetukseen ja sen yhteydessä järjestettävään kertauskuulusteluun. Luentokurssiin voi kuulua myös esseen tai luentopäiväkirjan kirjoittaminen. Harjoituskursseja lukuun ottamatta opintojaksot on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti kirjatenttinä yksikön yleisinä tenttipäivinä (ks. tenttipäivät opetusohjelmassa) tai esim. kirjoittamalla esseen. Kirjatenteissä suoritettavasta kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan aina opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Sekä yksittäiset opintojaksot että opintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1–5 (yksittäiset opintojaksot mahdollisesti myös asteikolla hyväksytty/hylätty). Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Samoin jos jokin opintojakso koostuu useammasta osasuorituksesta, muodostuu sen arvosana osasuoritusten painotetusta keskiarvosta. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty/hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun.

Myös tutkielmaopinnot huomioidaan laskettaessa keskiarvoa, josta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana. Seminaarit I ja II,  kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma sekä valinnaisten opintojen tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja ne suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden tulee suorittaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisistä opinnoista vähintään yksi opintojakso (5 op). Venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistuva opiskelija suorittaa oman valintansa mukaan joko Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet tai Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan tai Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuva opiskelija suorittaa opintojakson Kääntämisen perusteet. Halutessaan opiskelija voi suorittaa kaikki mainitut opintojaksot. Yhteisten opintojen vähimmäismäärä on hyvä suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Aineopintovaiheessa kaikille yhteisiä opintoja ovat A1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, A2 Kieliharjoittelu, A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus.

Opintojaksot A2–A4 voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan osallistumista yhden periodin mittaiseen (12 viikkoa) kieliharjoitteluohjelmaan Tverin yliopistossa. Tämä ohjelma on laadittu varta vasten kaikkien suomalaisten yliopistojen venäjän kielen opiskelijoille, ja se toteutetaan yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen, Aleksanteri-instituutin sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston kanssa. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Tverin kieliharjoitteluohjelmassa suoritetaan 15 opintopistettä, jotka koostuvat kolmesta opintojaksosta: A2 Kieliharjoittelu, A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus. Kieliharjoittelusta Tverissä kirjoitetaan viiden sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan tutkinto-ohjelman kieliharjoitteluyhdyshenkilölle.

Tutkinto-ohjelman ne opiskelijat, jotka eivät osallistu kieliharjoitteluohjelmaan Tverissä, suorittavat opintojaksot A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus Tampereen yliopistossa, elleivät ole suorittaneet vastaavia kursseja esim. vaihto-ohjelmien yhteydessä. Näiden opintojaksojen suorittamistavoista ja luettavasta kirjallisuudesta sovitaan tapauskohtaisesti opintojaksoista vastaavan opettajan kanssa.

Opintojakson A2 Kieliharjoittelu voi suorittaa myös seuraavilla tavoilla:

 • Opiskelu Venäjällä yliopiston muiden vaihto-ohjelmien puitteissa tai osallistuminen vähintään kuukauden kestävälle kielikurssille Venäjällä
 • Vähintään kaksi kuukautta kestävä omaehtoinen oleskelu Venäjällä
 • Ne tutkinto-ohjelman venäjää äidinkielenään puhuvat opiskelijat, jotka ovat muuttaneet Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen viimeisten viiden vuoden sisällä, voivat korvata opintojakson A2 kirjoittamalla vähintään 15 sivun pituisen esseen professorin kanssa erikseen sovittavasta aiheesta.

Venäjän aineopinnot valinnaisina opintoina suorittavilta vaaditaan vähintään yhden kuukauden kieliharjoittelu Venäjällä opiskelijan valitsemalla tavalla.

Kieliharjoittelusta (A2) kirjoitetaan suoritustavasta riippumatta viiden sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle.

Aineopintojen tutkielmaopinnot

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte.

Kandidaatintutkielma laaditaan aineopintojen seminaarin aikana. Tutkinto-ohjelma tarjoaa kolme eri seminaariryhmää, joista yhdessä tarkastellaan kielitieteen, toisessa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin ja kolmannessa kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Kielen ja kulttuurin seminaarin valinneet kirjoittavat kandidaatintutkielman venäjäksi, kääntämisen ja tulkkauksen seminaarin valinneiden kandidaatintutkielma on joko suomen- tai venäjänkielinen ja sisältää lyhennelmän vastaavasti toisella kielellä. Kandidaatintutkielma jätetään arvioitavaksi seminaarin opettajalle, minkä jälkeen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen yksikön yleisenä tenttipäivänä.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö on laatinut verkkosivuilleen yhteiset ohjeet tutkielmankirjoittajille. Katso myös Venäjän kielen ja kulttuurin ohjeet tutkielmaa tekeville.

Venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistuvalla opiskelijalla tulee kandidaatintutkintoon olla suoritettuina kieli- ja viestintäopinnoista suomen opintojakso (KKSUHUK2 Kirjoitusviestintä, 3 op) ja ruotsin opintojakso (KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op).

Venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvalla opiskelijalla tulee kandidaatintutkintoon olla suoritettuina kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva ruotsin opintojakso (KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op) sekä Kääntäjän suomen opinnot I 10 op. Lisäksi kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat suorittavat Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25 op.

Aineenopettajakoulutukseen aikovat ja aineenopettajan pätevyyden haluavat opiskelijat suorittavat aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolun ja suuntaavat kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin.

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

Syventävät opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin (Kielitaito ja kulttuuri 15 op ja Tutkielmaopinnot 40 op) ja erikoistumisvaihtoehtoihin (25 op). Erikoistumisvaihtoehdot ovat:

 • venäjän kielen rakenne
 • kieli ja yhteiskunta
 • venäläinen kulttuuri ja kirjallisuus
 • venäjä vieraana kielenä ja monikulttuurisuus

Erikoistumisvaihtoehtojen opintojaksoja voi suorittaa vapaasti kiinnostuksensa mukaisesti.

Syventävien opintojen päätteeksi kirjoitetaan seminaarityö, joka on osa pro gradu -tutkielmaa. Seminaariin II voi osallistua vasta aineopintojen suorittamisen jälkeen. Tutkielman kirjoittamista tukeva metodiopintojakso (Kielentutkimuksen metodit 5 op tai Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op) suoritetaan ennen seminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa. 

Venäjän kielen ja kulttuurin seminaari- ja pro gradu-tutkielmat ovat venäjänkielisiä.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Opinnot jakautuvat tutkielmaopintoihin (tutkielmaseminaari 5 op ja pro gradu -tutkielma 35 op), metodiopintoihin (5 op) ja erikoisalan opintoihin (35 op). Erikoisalat ovat:

 • Lain ja hallinnon käännösviestintä
 • Talouselämän ja tekniikan käännösviestintä
 • Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen
 • Yleinen tulkkausviestintä
 • Oikeustulkkaus
 • Terveydenhuoltoalan tulkkausviestintä

Lisäksi suoritetaan Kääntäjän suomen opinnot II (10 op).

Tutkielmaseminaariin voi osallistua vasta aineopintojen suorittamisen jälkeen ja mieluummin syventävien opintojen jälkimmäisenä vuonna. Pro gradu -tutkielma on joko suomen- tai venäjänkielinen ja sisältää laajan lyhennelmän vastaavasti toisella kielellä.

Maisteriopinto-oikeuden täsmentäminen

Opiskelija ilmoittaa laskennallisen toisen opintovuotensa keväällä maisterivaihetta koskevan toiveensa sitovasti. Opiskelija saa määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opintovuoden alkua. Maisteriopintojen opintojaksoja voi suorittaa jo kandidaattiopintojen loppuvaiheessa. Yksityiskohtaiset edeltävyyssäännöt ovat opintojaksojen kuvauksissa.

Tutkinto-ohjelman maisterivaihtoehdot ovat:

 • Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Molempiin maisteriopintoihin on olemassa kiintiöt. Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin otetaan 16-20 opiskelijaa, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin 10-14 opiskelijaa.

Mikäli venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

 • P1 Kielioppi I
 • P2 Kielioppi II
 • P5 Näkökulmia kääntämiseen
 • P6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri
 • A1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Suomen kielen taito arvioidaan maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Maisteriopintojen vaadittavat edeltävät opinnot

Ennen siirtymistään venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen opintojaksot VENA6, VENA7 ja VENA8 (A8 ei ole pakollinen opettajan pedagogisiin opintoihin option saaneille). Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut kokonaisuudet.

Ennen siirtymistään monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava seuraavat opinto- ja osaamiskokonaisuudet:

 • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintojaksot VENA11, VENA12, VENA13 ja VENA16.
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
 • Kääntäjän suomen opinnot I

Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opinto- ja osaamiskokonaisuudet.

Työelämäyhteydet

Venäjän asiantuntijoille on tarvetta sekä Suomessa että kansainvälisissä tehtävissä. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opinnot tarjoavat laaja-alaisen ja syvällisen Venäjän tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla hallinnon, kaupan ja elinkeinoelämän, median, kulttuurin, matkailun, koulutuksen ym. Venäjän asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat uramahdollisuuden myös venäjän kielen opettajiksi aikoville. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi opettajan pedagogisten opintojen lisäksi jonkin toisen kielen ja kulttuurin opintoja.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet ovat sijoittuneet työhön valtaosin liike-elämän palvelukseen kääntäjiksi ja/tai tulkeiksi, vientiassistenteiksi, tiedotustehtäviin yms., mutta myös valtionhallinnosta, kunnista, puolustusvoimista ja erilaisista järjestöistä löytyy työtä alan koulutuksen saaneille. Työhön sijoittumista voivat edesauttaa esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän tai juridiikan valinnaiset opinnot. Tulkeilta edellytetään nykyään usein useamman kielen tulkkaustaitoa, joten myös toinen kieli voi olla hyvä vaihtoehto.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman syventävät opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden tutkijan uralle aikoville.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kansainvälistyminen on olennainen osa venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintoja. Tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat opintojensa kuluessa venäjän kielen lisäksi Venäjän kulttuurin, historian, politiikan, traditioiden, yhteiskunnan toimintojen sekä venäläisen arkipäivän keskeiset elementit. He oppivat myös analysoimaan kulttuurien ja kielten eroja ja yhtäläisyyksiä sekä ottamaan edellä mainitut erot huomioon niin yksikielisessä kommunikaatiossa kuin käännösviestinnässäkin.

Tutkinto-ohjelmaan sisältyvä Venäjällä suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Tutkinto-ohjelmalla on kiinteä opiskelijavaihtosuhde Tverin yliopistoon, jossa opiskellaan 12 viikkoa.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa (esimerkiksi Moskovan valtionyliopisto ja Moskovan valtion lingvistinen yliopisto).

Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen (ks. yksikön kuvaus) soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

Kestävä kehitys

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkinnoissaan ajantasaista ja korkealaatuista tietoa globaaleista ongelmista sekä välineitä niiden ratkaisemiseen. Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka motivoivat eettisesti kestävään, vuorovaikutteiseen, monikulttuuriseen ja hyvään oppimiseen.

Seuraavat opintojaksot kartuttavat erityisesti kestävään kehitykseen littyvää osaamista:

Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Valinnaisina opintoina venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan venäjän kielestä lukion lyhyttä oppimäärää vastaavia tietoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Opiskelijat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen, jonka perusteella heille voidaan suositella osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (5 op) perusopintojen ohella. Lähtötasokokeen aikataulusta tiedotetaan tutkinto-ohjelman kotisivuilla sekä opetusohjelmassa. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

Perusopinnot (30 op) ovat kaikille yhteiset. Venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat suorittavat yksikön yhteisistä opinnoista opintojakson LTLY03 Kääntämisen perusteet.

Aineopinnoissa opiskelija erikoistuu joko kieleen ja kulttuuriin tai kääntämiseen ja tulkkaukseen. Kielen ja kulttuurin osalta aineopintojen laajuus on 30 op ja niiden tulee sisältää opintojaksot VENA6, VENA7 ja VENA8. Kääntämisen ja tulkkauksen osalta aineopintojen minimilaajuus on 30 op. Lisäksi opiskelijat suorittavat opintojakson TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö, 10 op.

Jos opiskelija suorittaa venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun mukaisesti, hänen tulee suorittaa myös Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuus. Opintojakso TRSU01 on avoin kaikille, opintojaksolle TRSU02 voivat osallistua ne, joilla on kääntämisen opintojen edellyttämä suomen kielen taito. Taito arvioidaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelevilta vaaditaan aineopintovaiheessa yhden kuukauden kieliharjoittelu Venäjällä (A2 Kieliharjoittelu 5 op). Heidän ei tarvitse suorittaa opintojaksoja A3 Venäjän yhteiskunta (5 op) ja A4 Kaunokirjallisuus (5 op).

Tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu tutkielmaopintoihin (VENA5 Seminaari I ja kandidaatintutkielma).

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Syventävien opintojen laajuus valinnaisina opintoina suoritettaessa on 60 op (sisältää tutkielmaopinnot 20 op). Tutkielmaopintojen (Seminaari II 10 op ja valinnaisten opintojen tutkielma 10 op) tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina 

Syventävien opintojen laajuus valinnaisina opintoina suoritettaessa on 60 op (sisältää tutkielmaopinnot 20 op).

Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus 20-50 op

Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus on tarkoitettu muiden yksiköiden opiskelijoille sekä niille kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille, jotka eivät suorita aineenopettajan pätevyyttä. Opintokokonaisuuden valitsevilta vaaditaan lukion venäjän B3-kielen oppimäärää vastaavia tietoja ja erinomaista suomen kielen taitoa, ja heille järjestetään syyslukukauden alussa lähtötasokoe.

Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuutta valinnaisina opintoina suorittavilta ei vaadita kieliharjoittelua.

Opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintä on syytä hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Perusopintojen kokonaismerkintää hakiessaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään yksi seuraavista yksikön yhteisten opintojen opintojaksoista:

● LTLY01 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan perusteet 5 op

● LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op

● KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op

● KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

 

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävien opintojen kokonaismerkinnän voi saada vasta sitten, kun myös pro gradu-tutkielma ja metodiopinnot (5 op) on suoritettu.

Katso tarkemmat ohjeet kokonaismerkintöjen hakemisesta tutkinto-ohjelman verkkosivulta.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö