x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma sisältää ranskan kielen kandidaattiohjelman ja ranskan kielen maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiohjelmaan kuuluvat lukuvuoden mittaiset kielitaitopainotteiset perusopinnot, jotka ovat kaikille yhteiset. Aineopinnoissa parannetaan saavutettua kielitaitoa sekä perehdytään laajemmin kielitieteeseen, ranskankieliseen kirjallisuuteen sekä Ranskan yhteiskuntaan ja historiaan. Opiskelijat valitsevat vaihtoehtoisista opintojaksoista sen, joka parhaiten soveltuu heidän kiinnostukseensa tai ammatillisiin tavoitteisiinsa (kielentutkimuksen, kielen opetuksen, yhteiskunnan tuntemuksen tai käännösviestinnän). Ranskan kielen aineopintoihin kuuluu kahden kuukauden kieliharjoittelu jossakin ranskankielisessä maassa.

Ranskan kielen maisteriopinnoissa syvennetään kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Vaihtoehtoisissa opintojaksoissa opiskelija voi perehtyä  valitsemiinsa erikoisaloihin, joita ovat kielentutkimus, kirjallisuus ja Ranskan yhteiskunta. Valinnaiset opinnot valitaan omien tavoitteiden perusteella. Niille, jotka suunnittelevat uraa kansainvälisissä organisaatioissa, suositellaan laajoja yhteiskunta-, hallinto- tai kauppatieteiden opintokokonaisuuksia. Opettajan pätevyyden saa hakeutumalla aineenopettajakoulutukseen. Opettajiksi ja kääntäjiksi erikoistuville suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi toista kieltä.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinto

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalaan liittyvät taidot:

Viestintäosaaminen

 • osaa kommunikoida ja perustella näkemyksiään erilaisissa ranskan taitoa vaativissa puhetilanteissa
 • ymmärtää erilaisia ranskankielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa)
 • osaa kirjoittaa asiatekstiä

Sisältöosaaminen

 • osaa vertailla ranskankielistä kulttuuria omaan kulttuuriinsa
 • hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen peruskäsitteitä
 • osaa analysoida omaan alaansa liittyviä aiheita ja esittää perusteltuja argumentteja
 • osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman

 

FM-tutkinto

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioo

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella ranskan kielen maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan sisältöön liittyvät taidot:

 • osaa tuottaa hyvää ranskan kieltä monissa erilaisissa konteksteissa
 • hallitsee valitsemansa tutkimusalan teorioita ja menetelmiä, ja kykenee soveltamaan tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun
 • pystyy toimimaan ranskan kielen asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä
 • osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia ammatillisessa kontekstissa.


Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännöstoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä erikoisalallaan omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Syyslukukauden alussa järjestetään yleinen tiedotustilaisuus kaikille tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille ja valinnaisina opintoina ranskaa opiskeleville. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta keskustellaan oman HOPS-ohjaajan kanssa. Tutkinto-ohjelmalla on oma ohjaussuunnitelma. Tarkempaa tietoa yksikön HOPS-käytänteistä ja orientoivista opinnoista on yksikön verkkosivuilla (opintoneuvonta).

Ranskan opiskelua koskevat tiedotukset, kuten esim. opetus- ja tenttiaikataulut, ryhmiin ilmoittautumiset, vierailevat luennoitsijat ja muut ajankohtaiset asiat on koottu tutkinto-ohjelman kotisivuille, ja niistä tiedotetaan myös opiskelijoiden sähköpostilistalla. Opintoneuvontaa tarjoaa opetushenkilökunnan lisäksi tutkinto-ohjelman opintokoordinaattori.

Syyslukukaudella järjestetään uusille opiskelijoille käytännön opinto-ohjausta myös tuutoritoiminnan muodossa.

Opinnoissa eteneminen

Tutkintoa koskevat määräykset yksikön verkkosivulla.

Ranskan kielen opiskelijoiden toivotaan harrastavan kieltä myös varsinaisen opiskelun ulkopuolella. On erityisen tärkeää perehtyä ajankohtaisiin tapahtumiin tiedotusvälineiden välityksellä, lukea kaunokirjallisuutta ja tutustua ranskalaisiin elokuviin. Vain harjoittamalla kieltä mahdollisimman laajalti voi saavuttaa hyvän ja monipuolisen kielitaidon.

Lukuvuoden kestävät perusopinnot (30 op) ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. Perusopintovaiheessa painotus on erityisesti hyvän kielitaidon saavuttamisessa.

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa).

Aineopintojen minimilaajuus on 45 op (sis. seminaari I ja kandidaatintutkielma 10 op). Niissä syvennetään kielitaitoa ja sovelletaan sitä käytäntöön. Myös aineopintojen luennot ja harjoitukset voidaan suorittaa yhden lukuvuoden kuluessa. Kielitaitoon ja kielitietoon keskittyvien pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee vähintään yhden omia opintoja tukevan vaihtoehtoisen opintojakson (5 op). Opettajiksi haluaville suositellaan ensisijaisesti kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä. Kääntämisestä kiinnostuneiden on suoritettava vähintään käännösviestintä ranska-suomi I. Kaksi kuukautta kestävä kieliharjoittelu ranskankielisessä maassa on pakollinen sekä tutkinto-ohjelman omille että ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskeleville.

Kääntäjiksi aikovat suorittavat aineopintojen yhteydessä vaadittavat kriteeri- ja edeltävät opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen vaatimuksien mukaan.

Toisen opintovuoden keväällä opiskelija valitsee, mihin maisteriopintoihin hän haluaa: ranskan kielen maisteriopintoihin vai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin. Lopullinen valinta tehdään kriteeriopintojen perusteella. Kaikille opiskelijoille taataan paikka ranskan kielen maisteriopintoihin. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin otetaan vuosittain 0–5 ranskan kielen opiskelijaa. Ranskan kääntämisen opiskelija voi erikoistua monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa vain erikoisalojen käännösviestintään.

Ranskan kielen syventävien opintojen (80 op) vaiheessa perehdytään itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opinnot jakaantuvat kahden vuoden jaksolle siten, että ensimmäisenä vuonna on mahdollista suorittaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat pakolliset opintojaksot (25 op) ja vaihtoehtoiset opintojaksot (15 op). Toisena vuonna osallistutaan tutkielmaseminaariin (5 op) ja kirjoitetaan pro gradu -tutkielma (35 op). Valinnaisina opintoina suoritetut tutkielmaopinnot ovat 20 op (tutkielmaseminaari 5 op ja tutkielma 15 op). Tutkielmaopinnot tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista.

Maisteriopinto-oikeuden täsmentäminen

Opiskelija ilmoittaa laskennallisen toisen opintovuotensa keväällä maisterivaihetta koskevan toiveensa sitovasti. Opiskelija saa määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opintovuoden alkua. Kaikille opiskelijoille taataan paikka ranskan kielen maisteriopinnoissa.

Maisteriopintojen opintojaksoja voi suorittaa jo kandidaattiopintojen loppuvaiheessa. Yksityiskohtaiset edeltävyyssäännöt ovat opintojaksojen kuvauksissa.

Tutkinto-ohjelman maisterivaihtoehdot ovat:

 • Ranskan kielen maisteriopinnot
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Mikäli monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen ranskan opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavassa opintojaksossa (ns. kriteeriopintojakso):

 • AV3 Käännösviestintä ranska-suomi I

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Suomen kielen taito arvioidaan maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen vaadittavat edeltävät opinnot

Ennen siirtymistään monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava seuraavat opinto- ja osaamiskokonaisuudet:

 • Ranskan kielen kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen opintojakson AV3 Käännösviestintä ranska-suomi I
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
 • Kääntäjän suomen opinnot I

Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opinto- ja osaamiskokonaisuudet.

Työelämäyhteydet

Pienen maan vahvuutena on laaja-alainen osaaminen kieli-, kulttuuri- ja viestintätaitojen alalla. Ranskan kieli on englannin ohella Euroopan unionin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli ja yksi Yhdistyneiden kansakuntien ja useiden muiden keskeisten kansainvälisten organisaatioiden virallisista kielistä. Globaalistuneessa maailmassa tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, joilla on vankka ranskan kielen ja kulttuurin osaaminen yhdistyneenä johonkin muuhun substanssiaineeseen (hallinto-, yhteiskunta- ja liiketaloustieteet). Siksi Tampereen yliopiston ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa korostuvat yhtäältä ranskan kieli ja sen tutkimus, Ranskan ja ranskankielisten maiden yhteiskunnallisiin oloihin perehtyminen ja toisaalta ranskalaisen kirjallisuuden opetus.

Ranskan kielen opetus kouluissa on säilytettävä kansallisen kielivarannon monipuolisuuden ylläpitämiseksi. Hallitustasolla on pidetty tärkeänä kielivalintojen monipuolistamista ja vieraiden kielten opiskelun lisäämistä. Sen vuoksi ranskan kielen opettajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Opettajia tarvitaan yhä enenevässä määrin myös aikuisopetuksen parissa.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma painottaa yhteiskunnan tuntemuksen osuutta opinnoissa. Painotus on erityisen olennainen virkamiesuraa koti- tai ulkomailla suunnitteleville, tiedotusalalle, kansainvälisten järjestöjen ja yritysten palvelukseen aikoville. Myös esimerkiksi valtionhallinnossa tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät käyttämään ranskan kieltä neuvottelu- tai esitelmäkielenä.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistutaan erilaisiin käännös- tai viestintätehtäviin, joissa vaaditaan monikielisen viestinnän asiantuntijuutta. Käytännön työelämätaitoihin liittyen ranskan kääntämisen opinnoissa on mahdollisuus suorittaa erilaisia opintoja, joiden yhteydessä pääsee välittömään kosketukseen työelämän kanssa, mm. vapaavalintainen työharjoittelu. Opinnoissa tehdään myös jonkin verran autenttisia käännöstoimeksiantoja, ja lisäksi pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta.

Opintojen suhdetta työelämään edesauttaa se monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot toimivat yhteistyössä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, SKTL, Käännösalan ammattilaiset KAJ, Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL) kanssa esimerkiksi yliopistovierailujen ja infotilaisuuksien muodossa. Monilla opettajilla on myös laaja kokemus alan töistä, ja lisäksi tutkinto-ohjelman järjestämissä erillisissä infotilaisuuksissa sekä kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla on usein vierailijoita yritysmaailmasta ja työelämästä. Maisteriopinnot on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Ranska on maailman suosituin matkailumaa (84,7 miljoona matkailijaa v. 2013). Yhteydet Ranskaan ovat erittäin tärkeät myös siksi, että se on keskeinen valtio Euroopan Unionissa, jonka toiminnan ymmärtäminen on olennaista myös Suomen toiminnalle EU:ssa. Huolimatta pyrkimyksistä kehittää vieraiden kielten opetusta ranskalaisissa kouluissa, Ranskassa on edelleen vaikea toimia ilman hyvää ranskan kielen taitoa.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet filosofian maisterit ovat työllistyneet mm. seuraaville aloille: opetus, kääntäminen, EU-tehtävät, viestintä, kaupan- ja hallinnon ala, kustannusala, tutkimus, valtionhallinto, kansainväliset organisaatiot, matkailu ja kehitysyhteistyö.

Yliopiston Työelämäpalveluiden sivuilta voi käydä katsomassa, millaisiin tehtäviin vieraista kielistä valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kansainvälistymisellä on ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa keskeinen sija. Tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat opintojensa kuluessa ranskankielisen kielialueen, Ranskan yhteiskunnan ja kulttuurin erityispiirteitä.

Esimerkiksi tutkinto-ohjelman aineopintoihin sisältyvä ranskankielisessä maassa suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa. Tutkinto-ohjelmalla on kiinteä opiskelijavaihtosuhde useisiin ranskalaisiin ja belgialaisiin yliopistoihin.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

Kestävä kehitys

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkinnoissaan ajantasaista ja korkealaatuista tietoa globaaleista ongelmista sekä välineitä niiden ratkaisemiseen. Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka motivoivat eettisesti kestävään, vuorovaikutteiseen, monikulttuuriseen ja hyvään oppimiseen.

Seuraavat opintojaksot kartuttavat erityisesti kestävään kehitykseen littyvää osaamista:

Suosituksia valinnaisten kokonaisuuksien suorittamisesta

Opiskelija suorittaa HuK-tutkintoon 88 op ja FM-tutkintoon 35 op valinnaisia opintoja joiden valintaan vaikuttavat ratkaisevasti opiskelijan ammatilliset pyrkimykset. HuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällyttävä vähintään yksi opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus.

Kaupan ja teollisuuden tai tiedottamisen ja hallinnon aloille aikovat voivat suorittaa valinnaisina opintoina jonkin yhteiskunta-, hallinto- tai taloustieteiden piiriin kuuluvan tutkinto-ohjelman tarjoamia valinnaisia opintoja. Aineenopettajakoulutuksessa tutkinnon aineyhdistelmän suositellaan koostuvan kahden opetettavan aineen opinnoista sekä kasvatustieteen perusopinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista, jolloin on luontevaa suorittaa valinnainen opintokokonaisuus jostakin toisesta kielestä. Kielentutkimuksesta kiinnostuneita kehotetaan valitsemaan joko yleinen kielitiede tai jokin muu kieli.

Käännösviestinnästä kiinnostuneet voivat maisterivaiheessa jatkaa monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin. Myös käännösviestintään suuntautuvien on hyvä valita tutkintoonsa valinnaisiksi opinnoiksi toinen kieli.

Ranskan kieli valinnaisina opintoina muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa ranskan kielestä 60 tai 65 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot (60 op) jotka määritellään opinto-oppaassa. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden on osoitettava kielitaitonsa osallistumalla lähtötasokokeeseen, joka järjestetään syyslukukauden alussa. Lähtötasokokeen vaatimukset ja mahdollinen oheismateriaali määritellään lukuvuoden opetusohjelmassa sekä tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat perusopintovaiheessa yksikön yhteisistä opintojaksoista LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op.

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien arvostelu ja kokonaismerkinnät

Opintojaksot ja -kokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1-5; kieliharjoittelu Hyv./Hyl. 

Merkinnät opintokokonaisuuksien (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) suorittamisesta haetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseiseen opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot ja yksikön yhteisten opintojen kurssit on suoritettu. Syventävien opintojen kokonaismerkinnän voi saada vasta sitten, kun myös pro gradu-tutkielma on suoritettu.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Tarkemmat ohjeet kokonaismerkintöjen hakemisesta löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivulta.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemisesta kerrotaan monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen yhteydessä.

Vaadittavat yksikön yhteiset opinnot

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä tutkinto-ohjelman oman että valinnaisia opintoja suorittavan opiskelijan on suoritettava yksikön yhteisistä opintojaksoista LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op.

Syventävien opintojen vaiheessa ennen seminaariopintoja opiskelija suorittaa pro gradu –tutkielman aiheen mukaan yhden seuraavista metodiopinnoista:

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit (5 op)
LTLY07 Kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö