x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Äidinkielenään saksaa puhuvia on Euroopassa yli 100 miljoonaa. Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Lisäksi Suomella on sekä kulttuurin että tieteen alalla pitkäaikaiset ja tiiviit suhteet Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Euroopassa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita. Tätä laaja-alaisuutta tarjoaa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, joka sisältää saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman lisäksi saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Kandidaattiopintojen aikana opiskelijat erikoistuvat joko saksan kieleen ja kulttuuriin tai saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen. Perusopinnot keskittyvät kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen kehittämiseen. Aineopinnoissa opiskelija perehtyy tulevien maisteriopintojensa tieteellisiin perusteisiin sekä syventää kieli- ja viestintätaitojaan. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään saksan kielen rakenteeseen sekä saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän sekä saksan kielen ja kulttuurin opintoja. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot perehdyttävät monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja tarjoavat laaja-alaisen saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija erikoistuu kielen opettamiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tai talousviestintään. Opettajan pätevyyden antaa aineenopettajakoulutus. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu erikoiskielten kääntämiseen, kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen tai tulkkausviestintään.

Maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurin tuntemus, valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa sekä jatko-opintokelpoisuus. Saksan osaajia työllistävät mm. opetusala, kääntäminen ja tulkkaus, kulttuuri- ja matkailuala, kauppa ja elinkeinoelämä, valtionhallinto sekä media-ala.

Osaamistavoitteet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
Opiskelija osaa
• kommunikoida sujuvasti saksaksi ja suomeksi erityyppisissä puhetilanteissa
• tuottaa tieteen ja työelämän keskeisiä tekstejä
• argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
• soveltaa omaksumaansa tietoa toisten kulttuurien konventioista omassa suullisessa ja kirjallisessa tuotannossaan

Sisältöosaaminen:
Opiskelija
• hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy analysoimaan ja selittämään saksan kielen rakenteita sekä vertaamaan niitä vastaaviin suomen kielen rakenteisiin
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian
• hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen tai käännöstieteen keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä opinnäytetyössään

Lisäksi tutkinto-ohjelmasta valmistuneella kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet ja kääntäjän suomen opinnot  suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:
• tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
• osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä saksasta suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta saksaksi
• pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa
• tuntee terminologian perusperiaatteita ja ymmärtää niiden yhteyden kääntämisessä
• osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
• tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet

Maisteriopintojen osaamistavoitteet:

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä viestintätilanteissa
 • osaa analysoida saksankielisiä tieteellisiä tekstejä ja arvioida niiden merkitystä oman erikoisalansa näkökulmasta
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
 • tuntee oman erikoisalansa (talousviestintä, saksa vieraana kielenä sekä kirjallisuus ja kulttuuri) keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Yksikön syyslukukauden alussa uusille opiskelijoille järjestämissä orientoivissa opinnoissa perehdytään mm. yliopisto-opintojen käytänteisiin. Tällöin opiskelijat tapaavat myös omat opiskelijatuutorinsa, joilta he saavat käytännön neuvoja opintojen aloittamisesta. Myös tutkinto-ohjelma järjestää uusille opiskelijoille tiedotustilaisuuden lukukauden alussa. Opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoinaan tutkinto-ohjelman opettajat ja erityisesti opintokoordinaattori. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta keskustellaan oman HOPS-opettajan kanssa. HOPS-tapaamisia on ensimmäisen vuoden aikana useita. Ensimmäisen vuoden jälkeen HOPS-ohjaus painottuu aineopintojen seminaarin yhteyteen. HOPS-opettajalta saa ohjausta myös maisterisuuntavalintaa varten. Maisteriopintojen HOPS-keskustelu käydään syventävistä opinnoista vastaavan professorin kanssa. Ohjauksen kokonaisuus on kuvattu tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelmassa.

Opinnoissa eteneminen

Tutkintoa koskevat määräykset yksikön verkkosivulla.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto (humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto (filosofian maisterin tutkinto) on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa. Keskeisen osan tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Opintojen eteneminen kandidaattiohjelmassa

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopinnot ja yksi opintojakso yksikön yhteisistä opinnoista. Lisäksi ensimmäisenä vuonna suositellaan suoritettaviksi valinnaisia opintoja sekä yksikön yhteiset opinnot (ks. vaadittavat yksikön yhteiset opinnot).

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelmassa rakennetaan perus- ja aineopinnoissa vahva peruskielitieto ja -taito sekä saksankielisten maiden kirjallisuuden ja kulttuurien tuntemus. Kääntämiseen ja tulkkaukseen suuntautuvat perehtyvät lisäksi kääntämisen ja tulkkauksen ammatillisiin ja tieteellisiin erityispiirteisiin. 

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden tulee suorittaa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisistä opinnoista yksi opintojakso (5 op). Opintojaksot ovat Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan, Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta ja Kääntämisen perusteet. Ne opiskelijat, jotka suuntautuvat aineopinnoissa ja maisteriopinnoissa kääntämiseen ja tulkkaukseen, suorittavat jakson Kääntämisen perusteet. Kieleen ja kulttuuriin suuntautuvat suorittavat vähintään yhden opintojakson yksikön yhteisistä opinnoista. Hyvin suositeltavaa on suorittaa useampi tai kaikki mainitut johdantokurssit.

Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista sekä vaihtoehtoisista opinnoista. Kaikille yhteisiin opintoihin kuuluu vähintään kahden kuukauden mittainen (valinnaisina opintoina suorittaville yhden kuukauden mittainen) kieli- ja kulttuuriharjoittelu jossakin saksankielisessä maassa. Aineopinnot suoritetaan vähintään 45 opintopisteen laajuisina, mutta ne suositellaan suoritettavaksi 50 opintopisteen laajuisina.

Aineopintojen aikana opiskelija suuntautuu oman kiinnostuksensa ja suunnittelemansa maisterisuuntauksen mukaan joko saksan kielen ja kulttuurin tai saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin. Saksan kielen ja kulttuurin opintopolulla perehdytään kielitaidon kehittämisen lisäksi saksan kielen rakenteeseen ja saksankielisten maiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolulla perehdytään kielitaidon kehittämisen lisäksi erityisesti käännös- ja tulkkausviestintään. Opinnot johdattavat esim. erikoisalojen tekstien kääntämiseen. Käännöstieteeseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat myös kääntäjän suomen opinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet -opintokokonaisuuden.

Aineopinnoissa on siis kaikille yhteisiä jaksoja, ja niiden lisäksi opiskelijat suorittavat 20 opintopisteen opinnot joko saksan kielen ja kulttuurin opintopolulta tai kääntämisen ja tulkkauksen opintopolulta. Vaihtoehtoisiin opintoihin osallistuminen edellyttää perusopintojen suorittamista. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja kummastakin opintopolusta, mutta aineopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi jompikumpi opintopoluista on suoritettava kokonaan. Kaikki suoritetut aineopinnot voi sisällyttää aineopintojen kokonaismerkintään.

Aineenopettajakoulutukseen aikovat ja aineenopettajan pätevyyden haluavat opiskelijat suorittavat aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolun ja suuntaavat kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin.

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan aineopintojen seminaarin yhteydessä. Tutkinto-ohjelma tarjoaa kolme eri seminaariryhmää, joista yksi on keskittynyt kielitieteeseen ja vieraan kielen opettamiseen, toinen saksankielisten maiden kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen ja kolmas kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen. Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin suuntaavat kirjoittavat kandidaatintutkielmansa saksaksi. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavat kirjoittavat kandidaatintutkielmansa A- tai B-työkielellään. Lisäksi työn alkuun liitetään sivun mittainen suomenkielinen tiivistelmä, ja työn loppuun kieliparin toisella kielellä laadittu kahden sivun mittainen lyhennelmä.

Maisteriopinto-oikeuden täsmentäminen

Opiskelija ilmoittaa laskennallisen toisen opintovuotensa keväällä maisterivaihetta koskevan toiveensa sitovasti. Opiskelija saa määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opintovuoden alkua. Maisteriopintojen opintojaksoja voi suorittaa jo kandidaattiopintojen loppuvaiheessa. Yksityiskohtaiset edeltävyyssäännöt ovat opintojaksojen kuvauksissa.

Tutkinto-ohjelman maisterivaihtoehdot ovat:

 • Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Mikäli jompaankumpaan maisteriopintojen opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

 • P3 Näkökulmia kääntämiseen
 • P4 Kielioppi I
 • P6 Saksankielinen nykykirjallisuus

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Suomen kielen taito arvioidaan maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

 

Maisteriopintojen vaadittavat edeltävät opinnot

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin suuntaava opiskelija suorittaa kandidaatintutkintoonsa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot sekä aineopinnot sisältäen kielen ja kulttuurin opintopolun.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaava opiskelija suorittaa kandidaatintutkintoonsa seuraavat opinnot:

 

Maisteriopintojen eteneminen

Tavoitteena on, että filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on erinomainen kielitaito (C1), monipuoliset viestintätaidot ja laaja saksankielisten maiden kulttuurin ja valitsemansa erikoisalan tuntemus. Hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

 

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (20 op), tutkielmaopinnoista (40 op) ja vaihtoehtoisista opinnoista (20 op). Erikoistumisvaihtoehdot ovat talousviestintä, vieraan kielen opettaminen sekä kirjallisuus ja kulttuuri. Jos opiskelija suorittaa vähintään kolme opintojaksoa (15 op) samasta erikoistumisvaihtoehdosta, hän voi saada tutkintotodistukseen merkinnän ko. painopistealueen suorittamisesta. Halutessaan opiskelija voi valita opintojaksoja myös kaikista erikoistumisvaihtoehdoista.

Syventävien opintojen loppuvaiheessa kirjoitetaan seminaarityö, joka on yleensä pohjana pro gradu -tutkielmalle. Saksan kielen ja kulttuurin seminaarityö ja pro gradu -tutkielma kirjoitetaan saksaksi. Seminaariin osallistuminen edellyttää opintojakson Tieteellinen kirjoittaminen (S1) suoritusta.

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden että syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittavien opiskelijoiden on suoritettava joko Kielentutkimuksen metodit (5 op) tai Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op). Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti syventävien opintojen alussa.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot on esitelty omalla sivullaan.

 

Maisterisuunnan vaihtaminen

Opiskelija voi jatkaa myös eri maisterisuunnassa kuin mihin hänen suorittamansa aineopinnot edellyttävät. Tämä voi edellyttää joidenkin täydentävien opintojaksojen suorittamista (ns. siltaopinnot). Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisterisuuntaansa, hän voi hakea maisterisuunnan vaihtoa vuosittaisessa haussa. Tarkemmat tiedot maisterisuunnan vaihtamisesta ja siltaopinnoista ovat yksikön verkkosivuilla.

 

Maisteriopintoihin hakeminen muista tutkinto-ohjelmista tai yliopistoista

Tutkinto-ohjelman molempiin maisteriopintoihin voivat hakea myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat sekä muissa yliopistoissa soveltuvan alan kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Tällaisilta opiskelijoilta voidaan vaatia täydentäviä opintoja, jotka määritellään erikseen.

 

Työelämäyhteydet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tehtävissä. Tutkinto-ohjelman opinnot tarjoavat laaja-alaisen saksan kielen ja saksankielisten maiden tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla koulutuksen, kaupan ja elinkeinoelämän, matkailun, median, hallinnon, kulttuurin ym. saksan kielen ja saksankielisten maiden asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat vaihtoehtoisten opintojen myötä uramahdollisuuksia eritoten koulutuksen, liike-elämän ja kulttuurin aloilla. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan jonkin toisen vieraan kielen valinnaisia opintoja eli toisen opetettavan aineen opiskelua. Aineenopettajaksi suuntaavan on suoritettava aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolku sekä suunnattava saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin. Aineenopettajakoulutukseen kuuluvat lisäksi opettajan pedagogiset opinnot, joihin on erillinen haku. Muille aloille suuntaaville sopivia valinnaisia kokonaisuuksia ovat mm. matkailuala, kauppatieteet, kansainvälinen politiikka sekä journalistiikka ja viestintä.

Yhteyksiä työelämään luodaan jo opiskelun kuluessa mm. opettajankoulutuksen tai työharjoittelun kautta, esim. yhteistyössä Tampereen ystävyyskaupunkien Essenin ja Chemnitzin kanssa. Useat opettajankoulutukseen osallistuvat opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa opetukseen ja oppimiseen liittyvästä aiheesta. Opintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelu.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet ovat sijoittuneet käännösalan yrityksiin, yksityisiksi käännös- ja tulkkauspalveluyrittäjiksi, kansainvälisten organisaatioiden ja valtionhallinnon kääntäjiksi ja terminologeiksi, konferenssi-, neuvottelu- ja asioimistulkeiksi, suomentajiksi, tv- ja elokuvakääntäjiksi, käännöskoordinaattoreiksi, toimittajiksi, kouluttajiksi tai tutkijoiksi. Työhön sijoittumista voivat edesauttaa esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän tai juridiikan valinnaiset opinnot. Kääntäjiltä ja tulkeilta edellytetään usein useampaa työkieltä, mikä kannattaa huomioida valinnaisissa opinnoissa.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa tehdään yhteistyötä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL, Suomen käännöstoimistojen liitto SKTOL, Käännösalan ammattilaiset KAJ) kanssa. Vuosittain järjestetään Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi (KäTu) yhdessä SKTL:n kanssa. Opintoihin kuuluu pakollinen työharjoittelu tai työelämätaitokurssi, ja opinnot myös sisältävät mahdollisuuksien mukaan autenttisia käännös-, tulkkaus- ja tekstintarkastustoimeksiantoja. Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot on ensimmäisenä suomalaisena yliopistona hyväksytty mukaan European Master’s in Translation (EMT) -verkostoon.

Sekä saksan kielen ja kulttuurin että monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa on mahdollista tehdä pro gradu -tutkielma ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta. Molempien maisteriopintojen erityisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on perusluonteeltaan kansainvälinen. Tutkinto-ohjelman opiskelijoista tulee opintojensa aikana saksankielisen alueen asiantuntijoita, jotka tuntevat syvällisesti tämän alueen kulttuurien ja yhteiskuntien erityispiirteitä. Opintoihin sisältyy kieli- ja kulttuuriharjoittelu, joka entisestään kartuttaa opiskelijan monipuolista kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen (ks. yksikön kuvaus) soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan. Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön lukuisissa vaihtokohteissa.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

Kestävä kehitys

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkinnoissaan ajantasaista ja korkealaatuista tietoa globaaleista ongelmista sekä välineitä niiden ratkaisemiseen. Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka motivoivat eettisesti kestävään, vuorovaikutteiseen, monikulttuuriseen ja hyvään oppimiseen.

Seuraavat opintojaksot kartuttavat erityisesti kestävään kehitykseen littyvää osaamista:

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

 

Valinnaisina opintoina saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan vähintään lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot ja hyvä suomen kielen taito. Opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen menestyksellistä suorittamista.

Valinnaisina tarjottavien opintokokonaisuuksien rakenne on kuvattu opinto-oppaassa.

Perusopinnot valinnaisina opintoina ovat 30 opintopisteen laajuiset. Aineopinnoissa suoritetaan yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakso SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria tai SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri. Lisäksi suoritetaan jompi kumpi vaihtoehtoisista opintopoluista (kielen ja kulttuurin opintopolku tai kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku).

Saksan kielestä ja kulttuurista voi myös suorittaa erillisen teemakokonaisuuden, on tarkoitettu erityisesti muiden yksiköiden opiskelijoille sekä niille kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille, jotka eivät suorita saksa toisena opetettavana aineena -kokonaisuutta.

Saksa toisena opetettavana aineena (vähintään 60 op) -kokonaisuus sisältää tutkinto-ohjelman perusopinnot 30 op sekä aineopinnot 30 op:n laajuisina. Aineopinnoista suoritetaan yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakso SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria tai SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri. Lisäksi suoritetaan kielen ja kulttuurin opintopolun opinnoista opintojaksot SAKA5 sekä SAKA6 tai SAKA7.

Jos opiskelija suorittaa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun mukaisesti, hänen tulee suorittaa myös Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuus. Opintojakso TRSU01 on avoin kaikille, ja opintojaksolle TRSU02 voivat osallistua ne, joilla on kääntämisen opintojen edellyttämä suomen kielen taito. Taito arvioidaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina suorittavat eivät osallistu  tutkielmaopintoihin. Heiltä vaaditaan aineopinnoissa vähintään 1 kk:n kieliharjoittelu jossakin saksankielisessä maassa.

 

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Valinnaisten syventävien opintojen laajuus on 60 op. Niihin sisältyy tutkielmaopinnot (seminaari II 5 op ja valinnaisten opintojen tutkielma 15 op), joiden tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista. Saksa opetettavana aineena (vähintään 120 op) edellyttää yllä kuvatun 60 op:n perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op).

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina.

 

Opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät

Sekä yksittäiset opintojaksot että opintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1–5 (yksittäiset opintojaksot mahdollisesti myös asteikolla hyväksytty / hylätty). Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Samoin jos jokin opintojakso koostuu useammasta osasuorituksesta, muodostuu sen arvosana osasuoritusten keskiarvosta. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun.

Myös tutkielmaopinnot huomioidaan laskettaessa keskiarvoa, josta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana. Seminaarit I ja II sekä kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1-5 arvioitujen opintojaksojen (ml. pro gradu -tutkielma) opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Merkinnät opintokokonaisuuksien suorittamisesta haetaan opintokoordinaattorilta sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot ja yksikön yhteisten opintojen opintojaksot on suoritettu. Syventävien opintojen kokonaismerkinnän voi saada vasta sitten, kun pro gradu -tutkielma on suoritettu.

Vaadittavat yksikön yhteiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon suoritetaan vähintään yksi neljästä johdantokurssista:

 1. LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op
 2. LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op
 3. KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op tai KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

Maisterin tutkintoon suoritetaan toinen seuraavista metodikursseista:

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot:

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit (5 op)

Tai

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö