x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman, englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot ja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Kandidaattiopintojensa aikana opiskelija alkaa suuntautua joko kielen ja kirjallisuuden (n. 45 opiskelijaa) tai kääntämisen ja tulkkauksen (n. 15 opiskelijaa) opintoihin. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnot antavat opiskelijoille laaja-alaiset perusvalmiudet moniin asiantuntijatehtäviin. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarkastellaan kielen rakennetta, käyttöä, vaihtelua ja oppimista. Lisäksi perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden lajeihin, eri aikakausien ja maiden kirjallisuuteen sekä kulttuurisiin teksteihin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän, kielen ja kulttuurin opintoja, jotka johdattavat esimerkiksi markkinointitekstien, EU-asiakirjojen, käyttöohjeiden ja kirjallisuuden ammattimaiseen kääntämiseen.

Maisteriopinnoissa saavutetaan vahva asiantuntijuus omalla erikoisalalla ja valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tieteellisiin jatko-opintoihin. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi kielen rakenteen, kielen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, kirjallisuuden lajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallisten merkitysten tutkimukseen. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu lain ja hallinnon käännösviestintään, talouselämän ja tekniikan käännösviestintään, kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen, yleiseen tulkkausviestintään tai oikeustulkkaukseen.

Tutkinto-ohjelman alalta valmistuneita työskentelee mm. aineenopettajina, erilaisissa koulutus- ja viestintätehtävissä sekä kääntäjinä ja tulkkeina.

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen

Opiskelija osaa

 • kommunikoida erilaisissa englannin taitoa vaativissa puhetilanteissa.
 • lukea kriittisesti ja analysoida erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa).
 • tuottaa sujuvaa englanninkielistä tekstiä.
 • argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia.

Sisältöosaaminen

Opiskelija

 • hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä näiden käsitteiden avulla.
 • osaa kommunikoida omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja.
 • pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tuottamisessa.
 • osaa vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa.
 • osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä suorittamiensa moduuliopintojen alalla.
 • osaa tehdä itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman.


Lisäksi englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä siihen liittyvät Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudet suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:

 • tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet.
 • osaa kääntää ammattimaisesti yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi.
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena.
 • pystyy perustelemaan, millainen suomen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Maisteriopinnot

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa.
 • hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun.
 • kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä.
 • osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Syyslukukauden alussa järjestetään uusille opiskelijoille opinto-ohjausta tuutoritoiminnan ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) muodossa. Tuutoritoiminnasta vastaavat ainejärjestöt. HOPS laaditaan ensimmäisen lukukauden aikana. Uudet opiskelijat käyvät syyslukukaudella myös HOPS-keskustelun tutkinto-ohjelman henkilökunnan jäsenen kanssa. Oman HOPS-opettajan ohella myös tutkinto-ohjelman ohjausvastaavalta ja opintokoordinaattorilta voi kysyä neuvoa kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten tutkinnon valinnaisten opintokokonaisuuksien valitsemisessa tai tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksien suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinnoissa eteneminen

Tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto, eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana. Tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto, eli filosofian maisterin tutkinto, suoritetaan kahdessa vuodessa. Suurimman osuuden maisterin tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Opintojaksot suositellaan suoritettavan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Joitain opintojaksoja voidaan suorittaa kirjatenttinä. Lisätietoa tenttikäytännöistä on opetusohjelmassa.

Ensimmäinen lukuvuosi

Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopintojen lisäksi myös vähintään yksi seuraavista yksikön yhteisten opintojen opintojaksoista:

Kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat edellä mainituista vähintään opintojakson Kääntämisen perusteet osaksi kääntämisen maisteriopintoja edeltävää opintokokonaisuutta Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet. Osaamistaan laaja-alaistaakseen opiskelija voi halutessaan suorittaa edellä mainittuja yksikön yhteisten opintojen opintojaksoja enemmän kuin vähimmäisvaatimuksen verran.

Perusopinnot koostuvat osin kaikille pakollisista, osin eri opintopolkuihin jakautuvista opinnoista. Perusopintojen kaikille pakolliset opinnot (15 op) suoritetaan ensimmäisen opintovuoden I ja II periodien aikana:

Kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelija valitsee 15 opintopistettä opintoja kahdesta eri opintopolusta: kieli ja kirjallisuus, kääntäminen ja tulkkaus. Opiskelija voi joko suorittaa jommankumman opintopolun perusopintojen osuuden kokonaan tai yhdistellä opintojaksoja vapaasti kummastakin polusta. Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava kielen ja kirjallisuuden opintopolku kokonaisuudessaan.

Toinen ja kolmas lukuvuosi

Aineopinnoissa opiskelijoilla on yhteisinä pakollisina opintoina

Loput aineopinnoistaan opiskelija valitsee vaihtoehtoisista opinnoista (30 op). Vaihtoehtoiset opinnot koostuvat yhteisistä vaihtoehtoisista opinnoista ja kahden eri opintopolun (kieli ja kirjallisuus, kääntäminen ja tulkkaus) mukaisista vaihtoehtoisista opinnoista. Aineopinnoissa opiskelijan on suoritettava suunnittelemiensa maisteriopintojen mukainen opintopolku kokonaisuudessaan. Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava kielen ja kirjallisuuden opintopolku kokonaisuudessaan.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavat opiskelijat suorittavat kandidaatintutkintonsa valinnaisiin opintoihin opintokokonaisuudet Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I.

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan aineopintojen seminaarissa. Tutkinto-ohjelma tarjoaa seminaariryhmiä, joissa tarkastellaan kielentutkimuksen, kirjallisuuden ja kulttuurin tai kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Opiskelija valitsee sellaisen kandidaatintutkielmaseminaarin, jonka aihealue vastaa niitä maisteriopintoja, joihin hän on suuntautumassa. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin suuntautuvat kirjoittavat kandidaatintutkielman englanniksi, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavien kandidaatintutkielma on suomen- tai englanninkielinen. Lue myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön ohjeet tutkielmankirjoittajille sekä tutkinto-ohjelman kandidaatintukielmien arviointiohjeet.

Kandidaatin tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti ennen maisterintutkintoon kuuluvia syventäviä opintoja. Kandidaatintutkintoon opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvat opinnot. Niiltä opiskelijoilta, jotka suuntaavat englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin, vaaditaan yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin suomen ja ruotsin opintojaksot. Niiltä opiskelijoilta, jotka suuntaavat monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin, vaaditaan yleisiin kieliopintoihin vain ruotsin opintojakso, koska heille pakollinen opintokokonaisuus Kääntäjän suomen opinnot I korvaa yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvan suomen opintojakson.

Maisteriopinto-oikeuden täsmentäminen

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnoista opiskelija voi hakeutua seuraaviin maisteriopintoihin:

 • englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot (45 opiskelijaa vuosittain [55 vuosina 2016 ja 2017])
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot (15 opiskelijaa vuosittain)

Maisteriopinto-oikeus jompiinkumpiin maisteriopintoihin täsmennetään laskennallisen toisen opiskeluvuoden keväällä. Tuolloin opiskelija ilmoittaa maisteriopintoja koskevan toiveensa sitovasti. Hän saa määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opintovuoden alkua.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin hakeutuvan opiskelijan tulee suorittaa ennen maisteriopintoja seuraavat edeltävät opinnot:

 • Kielen ja kirjallisuuden aineopintojen opintopolku

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakeutuvan englannin opiskelijan tulee suorittaa ennen maisteriopintoja seuraavat edeltävät opinnot:

 • Kääntämisen ja tulkkauksen aineopintojen opintopolku
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
 • Kääntäjän suomen opinnot I

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja ennen kuin on suorittanut kaikki maisteriopintoihin vaadittavat edeltävät opinnot. Opintojaksokohtaiset pakolliset edeltävät opinnot tulee kuitenkin ottaa huomioon. Maisteriopintoihin voidaan hyväksyä myös muissa yliopistoissa vastaavat kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija.

Mikäli jompiinkumpiin tutkinto-ohjelman maisteriopinnoista on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Suomen kielen taito arvioidaan maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Opiskelijan on mahdollista vaihtaa maisteriopinto-oikeuttaan sen täsmentämisen jälkeen, mikäli hän tulee toisiin ajatuksiin. Lisätietoja maisteriopinto-oikeuden vaihtamisesta

Suosituksia ja esimerkkejä valinnaisista opintokokonaisuuksista

Tutkinnon valinnaiset opinnot kannattaa valita ensisijaisesti sen perusteella mistä on kiinnostunut. Kiinnostusta kannattaa tarkastella sekä puhtaana kiinnostuksena joitain opintoja kohtaan sinänsä että omien tulevaa työelämää koskevien toiveiden kautta.

Työllistymisen näkökulmasta englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma tarjoaa joitakin selkeitä ammattikuvia: opettaja, kääntäjä, tulkki. Näihin ammatteihin pätevöityminen tapahtuu ensisijaisesti tai suurelta osin tutkinto-ohjelman opinnoissa. Kunkin selkeän ammattikuvan kannalta myös valinnaiset opinnot ovat elintärkeitä.

Kaikkien tutkinto-ohjelman selkeiden ammattikuvien kannalta jonkin toisen (suomi mukaan luettuna oikeammin kolmannen) kielen osaaminen on erittäin hyödyllistä. Usein voi kuulla sanottavan, että pelkkä englantikin riittää. Käytännössä opettajilla sekä kääntäjillä ja tulkeilla on kuitenkin paljon paremmat työllistymismahdollisuudet, jos he osaavat kahta kieltä. Kielten tutkinto-ohjelmien tarjoamat valinnaiset opinnot

Opettajiksi aikoville jopa toista kieltä tärkeämmät ovat kasvatustieteen yksikön tarjoamat opettajan pedagogiset opinnot, jotka vaaditaan opettajan pätevyyttä varten. Opettajiksi aikovilla normaalilaajuisten tutkintojen (180 Huk + 120 FM) valinnaisten opintojen osuus tuleekin lähes  täyteen opettajan pedagogisilla opinnoilla, riittävän pätevyyden antavilla toisen kielen opinnoilla ja muilla tutkintoon vaadittavilla opinnoilla (yksikön yhteiset, yleiset valmiudet).

Kääntäjiksi tai tulkeiksi aikovien on syytä ottaa huomioon, että valinnaisten opintojen tilaa tutkinnossa täyttävät monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opintoihin kuuluvat kääntäjän suomen opinnot ja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet.

Kääntäjille ja tulkeille on huomattavaa hyötyä liiketoimintaosaamista kehittävistä opinnoista, koska työelämässä valtaosa kääntäjistä ja tulkeista toimii jonkintyyppisinä yrittäjinä. Tällaisia opintoja ovat kauppatieteen opinnot (ks. myös JKK:n teemakokonaisuudet) sekä erityisesti yrittäjyysopinnot. (opintojen verkkosivut, opinnot TAY:n opinto-oppaassa) Nämä opinnot ovat hyödyllisiä myös niille, jotka valmistuvat tutkinto-ohjelmasta ilman mitään erityisen selkeää ammattikuvaa englannin kielen asiantuntijoiksi.

Asiantuntemustaan voi lisätä ja suunnata myös esimerkiksi seuraavilla valinnaisilla opinnoilla, jotka sopivat hyvin englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa opiskelevalle:

Opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät ja arviointi

Perus- ja aineopinnoista voi hakea kokonaismerkintää heti, kun kaikki opinto-oppaassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen varmistat, että opintosi etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat opintosuoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä. Kokonaismerkintään sidotut opintosuoritukset eivät vanhene opetussuunnitelmauudistusten johdosta.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Työelämäyhteydet

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnot tarjoavat väylän opettajaksi aikoville. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoista valmistuneet toimivat myös monissa muissa erilaisissa englannin kielen ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Näitä ovat opetusalan lisäksi muut koulutusalan tehtävät, teollisuus ja muu elinkeinoelämä, diplomatia, valtionhallinto, kirjastoala, kustannusala, viestintä ja journalistiikka, kansainväliset järjestöt, markkinointi, matkailuala, erilaiset johtamis- ja kehittämistehtävät sekä tutkimus.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa järjestetään säännöllisiä työelämätapahtumia (ura- ja yritystapahtumia) yhdessä kieltenopiskelijoiden ainejärjestön kanssa. Näissä tapahtumissa vierailee ura- ja rekrytointipalveluiden asiantuntijoita sekä ulkopuolisia puhujia, jotka esittelevät omia urapolkujaan kielen ja kulttuurin asiantuntijoina ja kertovat millaisiin työtehtäviin opinnot heitä valmistivat. Tällaisten tapahtumien kautta vahvistetaan työelämäverkostoja ja sidosryhmäsuhteita. Lisäksi opinnot tarjoavat jo valmistuneille mahdollisuuden täydennyskoulutukseen; erityisen keskeisiä ovat aineenopettajille suunnatut täydennyskoulutusmahdollisuudet.

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opinnoista valmistutaan erilaisiin käännös-, tulkkaus- tai viestintätehtäviin, joissa vaaditaan monikielisen viestinnän asiantuntijuutta. Käytännön työelämätaitoihin liittyen englannin kielen kääntämisen ja tulkkauksen opinnoissa on mahdollisuus suorittaa erilaisia opintoja, joiden yhteydessä pääsee välittömään kosketukseen työelämän kanssa, mm. vapaavalintainen työharjoittelu. Opinnoissa tehdään myös jonkin verran autenttisia käännös- ja tulkkaustoimeksiantoja, ja lisäksi pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta.

Opintojen suhdetta työelämään edesauttaa se, että englannin kääntäminen ja tulkkaus sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot toimivat yhteistyössä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, SKTL, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL) kanssa esimerkiksi yliopistovierailujen ja infotilaisuuksien muodossa. Monilla opettajilla on myös laaja kokemus alan töistä, ja lisäksi tutkinto-ohjelman järjestämissä erillisissä infotilaisuuksissa sekä kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla on usein vierailijoita yritysmaailmasta ja työelämästä. Maisteriopintojen erikoisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma johtaa opiskelijaa myös kansainvälistymiseen. Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti englanninkielisten maiden kulttuureja. Kieleen ja kirjallisuuteen erikoistuvat opiskelijat tuntevat erityisesti englannin kielen ja sillä kirjoitetun kirjallisuuden erityispiirteitä, kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat puolestaan suomenkielisten ja englanninkielisten kulttuurien viestinnällisiä rajapintoja.

Esimerkiksi tutkinto-ohjelmaan sisältyvä, englanninkielisessä maassa suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty sähköiseen opinto-oppaaseen.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

Kestävä kehitys

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkinnoissaan ajantasaista ja korkealaatuista tietoa globaaleista ongelmista sekä välineitä niiden ratkaisemiseen. Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka motivoivat eettisesti kestävään, vuorovaikutteiseen, monikulttuuriseen ja hyvään oppimiseen.

Seuraavat opintojaksot kartuttavat erityisesti kestävään kehitykseen littyvää osaamista:
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö