x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Talous- ja elinkeinoelämän kysymyksiä lähestytään ohjelmassa laaja-alaisena ilmiönä, sillä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää niin organisaatioiden, johtamisen, talouden kuin oikeudellistenkin perusteiden tuntemusta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijana kehityt oman alasi asiantuntijaksi, mutta samalla voi laajentaa osaamistasi yksikön muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla vastaamaan aikamme moninaisiin haasteisiin. Kansainvälistä osaamistasi kehität esimerkiksi ulkomailla suoritetun harjoittelun tai vaihtojakson aikana.

Opintoihin kuuluva harjoittelu, yrittäjyysopinnot sekä erilaisten organisaatioiden kanssa toteutetut projektit antavat mahdollisuuden yhdistää opitut asiat käytäntöön ja avaavat urapolkuja. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita työllistyen yrityksiin, kunnallis- ja valtionhallintoon, järjestökentälle sekä Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtäviin.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritat ensin kandidaatin tutkinnon laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa hankitut laajat perustiedot auttavat soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Kandiaattiopintojen puoli vaiheessa opintosuuntasi täsmentyy johonkin tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus.

Lisäksi johtamiskorkeakoulussa on kaksi kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa suomenkielistä maisteriohjelmaa: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma sekä Vastuullisen liiketoiminnan maisterikoulutus sekä yksi englanninkielinen maisteriohjelma: Master's Degree Programme in Leadership for Change

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

- opiskelijalla on valmiudet talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin ja hän osaa hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi

- opiskelija osaa arvioida analyyttisesti talouden ja yhteiskunnan muutoksia ja niiden merkitystä organisaatioiden toiminnan kannalta

- opiskelija osaa etsiä relevanttia tietoa ja analysoida laajoja tietomääriä

- opiskelija osaa käyttää oman koulutusalansa käsitteistöä ja menetelmiä sekä soveltaa tieteellistä tietoa

- opiskelija osaa tuottaa  tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

- opiskelija saa hyvät esiintymis- ja kommunikaatiotaidot sekä vahvan vieraiden kielten taidon.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen tutkinto-ohjelmaan hyväksytyn opiskelijan tulee osallistua Orientoivat opinnot - opintojaksolle (2 op). Orientoivien opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja sekä ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet.

Jokainen opiskelija tekee osana Orientoivia opintoja sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS), joka on opiskelijan oma opintojen suunnittelun väline. Opiskelijan tulee tarkistaa ja päivittää eHOPS:iaan opintojen kuluessa. eHOPS:n tekoon annetaan tukea.

Opinnoissa eteneminen

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK)
Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa kauppatieteiden (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen opiskelija suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op) jossakin kuudesta opintosuunnasta.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka kokopäivätoimisesti opiskeleva suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Kauppatieteiden perusopinnot 30 op
 • Menetelmäopinnot väh. 5 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot enint. 90 op

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan vakuutuksen ja riskienhallinnan, markkinoinnin, taloustieteen, yrityksen johtamisen, yrityksen laskentatoimen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintopolkua ja tätä kautta suunnata kyseiseen maisteriopintosuuntaan.

Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vähintään kaksi opintopolkua, joiden opintoja suorittaa.

Suoritettu opintopolku näkyy todistuksessa suuntautumisalana. Jos opiskelija on suorittanut useamman opintopolun, tutkintotodistuksessa suuntautumisalaksi merkitään todistukseen se opintosuunta, jonka kandidaattiseminaarin ja -tutkielman opiskelija on suorittanut.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Tutkinnon suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen noin kaksi vuotta. Tutkinnon suorittanut saa käyttää ekonomin arvoa. Kauppatieteiden maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opintosuunnan syventävät opinnot väh. 80 op
 • Kieliopinnot 10 op
 • Valinnaiset opinnot enintään. 30 op

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritetaan jossakin kuudesta opintosuunnasta:

 1. Vakuutus ja riskienhallinta
 2. Markkinointi
 3. Taloustiede
 4. Yrityksen johtaminen
 5. Yrityksen laskentatoimi
 6. Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Edellä mainittujen maisteriopintosuuniten lisäksi opiskelija voi kandidaatintutkinnon suoritettuaan hakeutua suorittamaan KTM-tutkinnon Tilintarkastuksen ja arvioinnin tai Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelmaan.

Valinnaiset opinnot

Sekä kandidaatti- että maisteritutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi lukea muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamaa opetusta. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi politiikan tutkimuksen ja/tai hallintotieteiden tutkinto-ohjelmista sekä valitsemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksista opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Työelämäyhteydet

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opettajilla on monipuoliset yhteydet oman alansa käytännön toimijoihin. Yhteyksiä käytetään sekä opintojen suunnittelussa että yksittäisten kurssien toteutuksessa. Tutkimusprojektit välittävät uusinta tietoa opetuksen kehittämiseen ja sisältöihin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa harjoittelua valitsemastaan opintopolusta riippuen joko valinnaisena tai pakollisena. Harjoittelun merkitys korostuu erityisesti vakuutustieteen ja vero-oikeuden opintosuunnissa, joilla molemmilla on pitkät ja vakiintuneet perinteet harjoittelun järjestämisestä ja valmiiksi sovitut harjoittelupaikat opiskelijoilleen. Pakollinen harjoittelu sisältyy myös yritysjuridiikan opiskelijoiden opetussuunnitelmiin. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin ja kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kauppatieteiden opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojensa aikana. Kansainvälistyminen jo opiskeluaikana on erittäin suositeltavaa, sillä kauppatieteellisellä alalla kansainvälisestä kokemuksesta ja erityisesti kielitaidosta on huomattavaa hyötyä.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:

Kestävä kehitys

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkinnoissaan ajantasaista ja korkealaatuista tietoa globaaleista ongelmista sekä välineitä niiden ratkaisemiseen. Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka motivoivat eettisesti kestävään, vuorovaikutteiseen, monikulttuuriseen ja hyvään oppimiseen.

Seuraavat opintojaksot kartuttavat erityisesti kestävään kehitykseen littyvää osaamista:
Johtamiskorkeakoulu